Update: 6 oktober 2021

Dijken beschermen Nederland tegen wateroverlast door overstromingen. Zo beschermt de dijk langs de Hollandsche IJssel de Krimpenerwaard. Om ook in de toekomst het gebied te kunnen beschermen tegen overstromingen moet de dijk versterkt worden. Het versterken van de IJsseldijk is het project KIJK: Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard, van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Kijk voor meer informatie over het project KIJK op www.hhsk.nl/kijk

Voordat de dijk versterkt kan worden, worden er voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Denk aan het vervangen van kabels en leidingen (riolering, gas, drinkwater en elektra) en het eventueel aanleggen van nieuwe kabels (glasvezel). Het is belangrijk voor de waterveiligheid van de dijk dat kabels en leidingen vanuit de dijk naar een tracé buiten de dijk worden verplaatst. Een lekkende leiding kan er namelijk voor zorgen dat de dijk minder stevig wordt. Op deze pagina leest u meer over het project Verleggen kabels en leidingen IJsseldijk Noord. 

De gemeente Krimpenerwaard werkt samen met de nutspartijen Stedin, Oasen en Glasdraad Krimpenerwaard om de kabels en leidingen te verleggen tussen Ouderkerk aan den IJssel en de Lageweg. Het project bestaat uit de volgende werkzaamheden:

 • De gemeente Krimpenerwaard vervangt de riolering.
 • Drinkwaterbedrijf Oasen vervangt de drinkwaterleiding.
 • Stedin vervangt de gasleiding en de elektriciteitskabels.
 • Glasdraad Krimpenerwaard legt glasvezel aan.

Bewoners worden uitgenodigd om de ontwerptekeningen te bekijken

De ontwerptekeningen voor de nieuwe locatie van de kabels en leidingen zijn verder uitgewerkt. Bewoners van delen van de IJsseldijk Noord, een klein deel van de Lageweg en de IJssellaan worden uitgenodigd voor informatieavonden in september en oktober 2021. Daar kunnen zij de ontwerptekeningen komen bekijken. Op 23 juli 2021 hebben zij hierover een brief ontvangen.

Wat is de vervolgplanning?

Na de informatieavonden worden de ontwerptekeningen verder uitgewerkt. Het vestigen van het zakelijk recht zal naar verwachting begin 2022 grotendeels zijn afgerond. Het definitief ontwerp wordt daarna bekend gemaakt. Vervolgens selecteren we een aannemer die de werkzaamheden gaat uitvoeren. Als de aannemer bekend is, wordt bepaald welke werkwijze er wordt toegepast en hoe de planning van de werkzaamheden er uit gaat zien. De werkzaamheden starten naar verwachting in het najaar van 2022. In het voorjaar van 2024 moeten de werkzaamheden grotendeels afgerond zijn. Nadat de kabels en leidingen vernieuwd zijn, kunnen de werkzaamheden van het project KIJK (de dijkversterking) starten.

 1. Afgerond: Informatieavonden

  September en oktober 2021

 2. Momenteel bezig: Definitief maken ontwerp

  Einde 2021

 3. Nog te doen: Vastleggen zakelijke rechten

  Najaar 2021 – begin 2022

 4. Nog te doen: Aanbesteding

  Voorjaar 2022 – zomer 2022

 5. Nog te doen: Werkwijze en planning bepalen

  Najaar 2022

 6. Nog te doen: Werkzaamheden

  Najaar 2022 – voorjaar 2024

Veelgestelde vragen

1. Algemeen

1.1 Waarom moeten de kabels en leidingen verlegd worden?

Kabels en leidingen kunnen de dijk aantasten. Voor de aanleg van kabels en leidingen moet er in de dijk gegraven of geboord worden. Schade en lekkages kunnen grote gevolgen hebben voor de veiligheid. Wanneer bijvoorbeeld vloeistof uit een leiding lekt, stroomt de grond mee en ontstaat erosie. Schade en lekkages zijn bovendien moeilijk op tijd te constateren. Is er schade, dan vraagt dat vaak veel hersteltijd. Daarom worden kabels en leidingen niet vaak toegestaan in de dijk. Lees hier meer over de regels voor waterkeringen.

1.2 Er worden damwanden in de dijk geslagen. Hiermee verliest de dijk zelf zijn waterkerende functie. Is het dan niet overbodig dat de kabels en leidingen uit de dijk moeten?

Ook in de toekomstige situatie met een damwandconstructie blijft het grondlichaam van de dijk belangrijk voor de waterveiligheidsopgave. Vooral bij bijvoorbeeld extreme situaties met golfoverslag. Daarom blijft ook het grondlichaam onderdeel uitmaken van de kernzone van de dijk. Kabels en leidingen kunnen het grondlichaam aantasten.

1.3 Wat voor kabels en leidingen liggen er in de dijk?

In de dijk liggen de volgende kabels en leidingen:

 • de rioleringsbuizen van de gemeente Krimpenerwaard
 • de drinkwaterleiding van Oasen
 • de gasleiding en de elektriciteitskabels van Stedin
 • telefonie, televisie en internetkabels van KPN

1.4 Waarom zijn er zoveel partijen betrokken?

De bovengenoemde partijen zijn de eigenaren van de kabels en leidingen. Hiernaast is Arcadis gevraagd om de zakelijk recht overeenkomsten op te maken. Arcadis heeft verwervers en juridische specialisten in dienst die ruime ervaring hebben met dit soort vraagstukken. Atron Engineering maakt de ontwerptekeningen voor ons. Op deze manier hebben we de juiste expertise zodat we de beste keuzes kunnen maken.

1.5 Waarom duurt het allemaal zo lang?

Het project loopt al meerdere jaren. Het heeft lang geduurd voordat er een ontwerp was, omdat de uitgangspunten vanuit het HHSK een aantal keer gewijzigd zijn. We hebben langer de tijd genomen om het basisontwerp beter te maken. Op deze manier hebben we wel een ontwerp dat aan alle eisen voldoet en voor alle betrokkenen acceptabel is.

1.6 Hoe lang zouden de huidige kabels en leidingen die nu in de dijk zitten, nog mee kunnen gaan? Is het niet zonde? Kunnen de oude materialen gerecycled worden?

De rioleringsbuizen en de drinkwaterleiding zijn hoognodig aan vervanging toe. De elektriciteitskabels en de gasleiding zouden nog even mee kunnen gaan. Het is alleen logischer om alle kabels en leidingen tegelijkertijd te vervangen, zodat de perceeleigenaren zo min mogelijk overlast ervaren.

2. Informatieavonden

2.1 Waarom worden er informatieavonden georganiseerd?

De gemeente Krimpenerwaard, Stedin, Oasen en Glasdraad Krimpenerwaard nodigen u uit om tijdens de informatieavonden de ontwerptekeningen van het nieuwe tracé te bekijken. Tijdens de informatieavonden geven we een toelichting op het ontwerp. U kunt daarna rustig kijken naar de tekeningen. Er is tijd en ruimte om vragen te stellen over uw individuele situatie.

2.2 Is de locatie van de informatieavond ook voor mindervaliden bereikbaar?

Ja. Alles is gelijkvloers. Mochten er andere eisen zijn waar de locatie aan moet voldoen zodat u kunt deelnemen, neem dan even contact op met de gemeente via 14 0182.

2.3 Waarom wordt de tekening niet gewoon op internet geplaatst?

De tekeningen worden na afloop van de informatieavonden niet op internet geplaatst. Tijdens de informatieavonden geven we een toelichting op het ontwerp en kunt u het ontwerp bekijken. U kunt uw vragen stellen aan de inhoudelijke deskundigen. Ook is het mogelijk een tekening op papier mee te nemen naar huis. Wanneer u na de informatieavond vragen heeft, beantwoorden we deze graag.

2.4 Zijn de informatieavonden verplicht?

Nee, de informatieavonden zijn niet verplicht. Het is alleen wel makkelijker om tijdens de informatieavonden vragen te stellen. Na afloop van de informatieavonden willen we de tekeningen zo snel mogelijk definitief maken.

2.5 Kan ik ook op een andere datum komen?

Ja, dit is mogelijk. Neem contact op met 14 0182 en vraag naar Madelon van der Kemp.

2.6 Ik kan niet alleen komen. Ik wil graag iemand meenemen die mij helpt. Kan dit?

Ja, dit is mogelijk. Neem contact op met 14 0182 en vraag naar Madelon van der Kemp.

2.7 Voldoet de informatieavond aan de richtlijnen van het RIVM in verband met COVID-19?

Ja. Tijdens de bijeenkomst nemen we de regels van het RIVM in acht:

 • U kunt uw handen ontsmetten.
 • We houden 1,5 meter afstand.
 • We schudden geen handen.

Tijdens de voorbereiding houden we de regels van het RIVM in de gaten. Mochten de regels weer strenger worden, kunnen we ervoor kiezen om de informatieavond te annuleren. U krijgt dan zo snel mogelijk bericht per post of via e-mail. We bieden u dan een alternatief aan.

2.8 Waarom moet ik mij aanmelden voor de informatieavond?

Wij willen graag weten hoeveel mensen er aanwezig zullen zijn op de informatieavonden. Het is nog onduidelijk wat de regels zijn van het RIVM in september en oktober 2021. Als dan maar een bepaald aantal mensen aanwezig mag zijn, kunnen we via de aanmeldingen zien of we hieraan voldoen. Aan de andere kant, mocht het zo zijn dat de regels versoepeld worden, of als er weinig aanmeldingen zijn, kunnen we meer personen toelaten.

3. Het ontwerp

3.1 Waarom ligt een groot deel van het ontwerp al vast? Ik heb een tijd geleden een gesprek met Arcadis gehad en sindsdien niks gehoord. Kan ik nog wel aanpassingen doorgeven?

Sinds dat u het gesprek met Arcadis heeft gehad, is er hard gewerkt aan het ontwerp. Bijna alle opmerkingen die door perceeleigenaren zijn gegeven, zijn meegenomen. Met de zin ‘een groot deel van het ontwerp ligt al vast’ bedoelen wij: het ligt grofweg vast waar het tracé komt te liggen. Maar als er objecten in de weg staan, zoals een vijver, een boom of een schuur, kunnen we het tracé een klein stukje verplaatsen. Het gaat hier om enkele meters.

3.2 Wat wordt er met de bomen gedaan die boven of naast het tracé staan?

We proberen bomen zoveel mogelijk te behouden. Helaas is dit niet altijd mogelijk. Het graven van sleuven kan wortels beschadigen. Als het echt niet anders kan, worden bomen gekapt. In de ontwerpfase zijn de bomen in beeld gebracht. Wij nodigen u als perceeleigenaar ook uit om aan ons door te geven of er een boom in de buurt van het tracé staat.

3.3 Hoe zijn jullie tot dit ontwerp gekomen?

Bij het maken van het ontwerp moet er rekening gehouden worden met de eisen van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Zij hebben ons gevraagd om met de kabels en leidingen uit de dijk te gaan, zodat de dijk veiliger is en blijft. In sommige gevallen kan het niet anders dan dat de kabels en leidingen in de dijk liggen. Hier hebben we met het HHSK afspraken over gemaakt.

3.4 Waarom zijn de tekeningen zo vaak gewijzigd?

Er zijn in de tussentijd veel gesprekken geweest met bewoners. De omwonenden hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om te vragen of het tracé gewijzigd kan worden. Ook is er veel gesproken met het HHSK. Uiteindelijk hopen we tijdens de informatieavond een tekening te kunnen presenteren die voor alle partijen acceptabel is.

3.5 Wat is er allemaal gewijzigd in de tekeningen?

Sinds de informatieavond in 2019 is het ontwerp op meerdere vlakken gewijzigd. Grofweg zijn de aanpassingen gebaseerd op:

 • de bestaande huisaansluitingen mogen gebruikt worden
 • de bestaande kabels en leidingen in de percelen mogen deels hergebruikt worden
 • de elektra mag vanuit de dijk aangevoerd worden
 • er kunnen meer boringen plaatsvinden

Deze punten hebben ervoor gezorgd dat er minder overlast is voor de perceeleigenaren.

4. Zakelijk recht

4.1 Wat is zakelijk recht?

Een zakelijk recht is een beperkt recht op een zaak, in dit geval op uw perceel. Het vestigen van een zakelijk recht is het maken van afspraken tussen de partijen en u als perceeleigenaar, waarbij een zakelijk recht overeenkomst wordt ondertekend en middels notariële akte in het kadaster wordt geregistreerd. De eigenaren van de kabels en leidingen kunnen hiermee in uw perceel de kabels en leidingen onderhouden, ook als u in de toekomst geen eigenaar meer bent. Het recht rust dan op de onroerende zaak en niet op de persoon. Voor het verlenen van het recht ontvangt u een vergoeding.

4.2 Waarom moet er zakelijk recht gevestigd worden?

De gemeente, Stedin en Oasen hebben een wettelijke taak en zorgplicht voor een zorgvuldig en duurzaam beheer van hun kabels en leidingen. De kabels en leidingen liggen straks in privépercelen. Met het zakelijk recht geeft de perceeleigenaar toegang tot het perceel, zodat de kabels en leidingen aangelegd en beheerd kunnen worden. Zakelijk recht wordt alleen gevestigd voor de hoofdkabels en hoofdleidingen. Voor de huisaansluiting is het vestigen van een zakelijk recht niet nodig. De huisaansluiting is het stuk van de hoofdkabels en -leidingen tot aan uw woning.

4.3 Waarom krijgt mijn buurman wel een vergoeding en ik niet?

Er wordt een vergoeding gegeven voor een vestiging op een zakelijk recht. Dat is voor hoofdleidingen, niet voor de huisaansluiting. Als er geen hoofdleiding door uw perceel loopt, krijgt u geen vergoeding.

4.4 Er is in het verleden gecommuniceerd dat er voor elk perceel waar het tracé doorheen gaat zakelijk recht moet worden afgesloten behalve het laatste perceel. Dit blijkt nu niet zo te zijn. Hoe zit dat?

Het beleid van de nutspartijen is om kabels en leidingen zoveel mogelijk in openbare grond te leggen. Als dit niet mogelijk is, dan vestigen de nutspartijen zakelijk recht op een perceel dat in particulier bezit is. Arcadis werkt in opdracht van de kabel- en leidingeigenaren en bepaalt niet of met wie zakelijk recht wordt gevestigd. Dit vloeit voort uit het ontwerp. Arcadis heeft op basis van het ontwerp een eerste aanzet gedaan, maar het werk is nog lang niet klaar. Zodra bekend is of waar kabels en leidingen op private percelen gelegd kunnen worden, zal Arcadis contact met de perceeleigenaar opnemen om dit in een overeenkomst vast te leggen, waar dit nog niet gedaan is.

4.5 Ik werk niet mee met het zakelijk recht. En nu?

De nutspartijen hebben een wettelijke taak om drinkwater, gas en elektra te leveren en een aansluiting op de riolering te verzorgen. Als er geen overeenstemming bereikt kan worden tussen de perceeleigenaren en de partijen, wordt er een verzoekschrift ingediend voor een gedoogplichtprocedure.

4.6 Mijn buurman werkt niet mee met het zakelijk recht. Krijg ik nu geen aansluiting op de riolering, het gas of elektriciteit?

In dit geval zal er een gedoogplichtprocedure opgestart moeten worden om u en uw buurman te voorzien van gas, elektra, drinkwater en een aansluiting op de riolering.

4.7 Iemand van Arcadis is bij mij langs gekomen. Ik heb bij hem of haar opmerkingen gegeven op het tracé. Zijn deze wel meegenomen?

De opmerkingen zijn zoveel mogelijk meegenomen. Bij de informatieavonden zal iemand van Arcadis aanwezig zijn om toelichting te geven.

4.8 Kan het tracé nog wijzigen als de zakelijk recht overeenkomst al getekend is?

Nee, dit zijn we niet voornemens. We sluiten echter niet uit dat dit in enkele gevallen nodig is.

4.9 Wordt het tracé definitief gemaakt nadat alle betrokkenen zijn geraadpleegd?

De informatieavond is een moment waarop wij de omwonenden willen raadplegen, naast de individuele gesprekken tussen Arcadis en de perceeleigenaren. U krijgt tijdens de informatieavond de mogelijkheid om het tracé goed te bekijken en kleine aanpassingen door te geven. Na de informatieavonden willen we het tracé zo zorgvuldig en spoedig mogelijk definitief maken.

4.10 Is het tracé echt definitief, als de zakelijk recht overeenkomsten ter ondertekening worden aangeboden?

Bij uitzondering kan er nog een wijziging komen, maar dit zal vanzelfsprekend in afstemming zijn met de perceeleigenaar, waarbij een gewijzigde tracétekening wordt toegevoegd. Vervolgens wordt de zakelijk recht overeenkomst omgezet naar een notariële akte en gepasseerd door de notaris en ingeschreven in het kadaster.

5. Aanleg glasvezel

5.1 Wordt er overal glasvezel aangelegd?

Ja, in het gehele gebied wordt glasvezel aangelegd. Dit wordt gedaan door Glasdraad Krimpenerwaard.

5.2 Waarom worden er kosten in rekening gebracht voor het aanleggen van glasvezel?

Glasvezel Krimpenerwaard is een marktpartij die glasvezel aanlegt. De gemeente Krimpenerwaard staat hier los van.
Voor vragen over de kosten die in rekening worden gebracht, kunt u contact opnemen met Glasdraad Krimpenerwaard:

6. Voorbereiding op de uitvoering

6.1 Zijn er al onderzoeken geweest, naar bijvoorbeeld flora en fauna of archeologie? Zijn deze nog up-to-date?

Zeker, deze onderzoeken zijn al in 2017 uitgevoerd en verwerkt in het huidig ontwerp. Voorafgaand aan de uitvoering worden nieuwe onderzoeken uitgevoerd, gelet op de verstreken tijdsduur.

6.2 Hebben de resultaten uit deze nieuwe onderzoeken nog effect op het ontwerp van het tracé?

De resultaten van de onderzoeken die in 2017 zijn uitgevoerd, zijn verwerkt in het huidige ontwerp. Deze onderzoeken uit 2017 geven een goede indicatie van de te verwachten ecologische en archeologische bevindingen. Er worden binnenkort nieuwe onderzoeken uitgevoerd. Naar verwachting zijn de resultaten hiervan bekend voor de informatiebijeenkomsten.

6.3 Hoe worden de werkzaamheden uitgevoerd?

Hier kunnen we nog niks over zeggen. Zolang het ontwerp nog niet definitief is, kan de aanbesteding niet plaatsvinden. De aanbesteding is een procedure om een aannemer te selecteren die het werk gaat uitvoeren. De aannemer zal mogelijk op detail nog aanpassingen doen in de werkmethodiek.

Wat we wel kunnen uitleggen is welke methoden we denken toe te passen, wat ze precies inhouden en wat u ervan merkt. Deze informatie delen we tijdens de informatieavond, als we deze informatie hebben.

6.4 Wordt er een bouwkundige opname gedaan voorafgaand aan de werkzaamheden?

Ja. We vinden het erg belangrijk om een nulopname uit te laten voeren. Voordat we beginnen met de werkzaamheden maken we een bouwkundige opname. Dit houdt in dat er een klein onderzoek plaatsvindt aan uw woning. Er worden veel foto’s gemaakt, van zowel de binnenkant als de buitenkant. Hier wordt een rapportage van gemaakt. Deze nulopname wordt uitgevoerd door een onafhankelijk bureau. Dit bureau moet erkend zijn door het Nivre. Nivre staat voor Nederlands Instituut van Register Experts. Op www.nivre.nl kunt u alvast lezen welke bureaus erkend zijn, aan welke eisen een opnamerapport moet voldoen, wat u kunt verwachten etc. U kunt uw eigen rapport downloaden. Het bureau informeert u hoe u dat kan doen.

7. De uitvoering

7.1 Wanneer starten de werkzaamheden?

Dit is nog niet precies bekend. Zodra het ontwerp definitief is, wordt het werk aanbesteed. Er wordt dan een aannemer geselecteerd die de werkzaamheden gaat uitvoeren. In overleg met de aannemer maken we een planning. We verwachten dat de werkzaamheden in het derde kwartaal van 2022 starten. Eind 2023 moeten de werkzaamheden grotendeels afgerond zijn. Zodra wij een meer gedetailleerde planning hebben, informeren we u.

7.2 Hoe lang gaan de werkzaamheden duren?

In totaal verwachten we dat de werkzaamheden voor de nutspartijen 15 maanden duren. We werken in fases. Dit betekent dat we enkele weken bij u in de buurt aan het werk zijn. Zodra we de planning en bijbehorende fases weten, informeren we u.

7.3 Wanneer is mijn tuin aan de beurt?

Dit is nu nog niet bekend. Zodra wij een planning is, wordt het werk in fases verdeeld. Wanneer dat bekend is, kunt u bekijken wanneer uw tuin aan de beurt is.

7.4 Blijft mijn woning gedurende de werkzaamheden bereikbaar?

De werkzaamheden zijn vooral in het achterland, dus de woningen blijven via de dijk bereikbaar. In enkele gevallen gaan we ook in de dijk werken. Hier krijgt u voordat de werkzaamheden starten informatie over. We zorgen er altijd voor dat uw woning in ieder geval te voet, met de fiets en voor hulpdiensten bereikbaar blijft.

7.5 Kan ik nog wel gebruik maken van elektriciteit, gas, drinkwater en riolering tijdens de werkzaamheden?

Het kan zijn dat uw woning tijdelijk en beperkt afgesloten moet worden van nutsvoorzieningen. U krijgt hier dan van tevoren bericht over.

7.6 Er zal vast veel overlast zijn. En we werken allemaal thuis. Wordt hier rekening mee gehouden?

We zullen de overlast tot een minimum beperken. We informeren u van tevoren hoe lang we bij u in de buurt aan het werk zijn. We verwachten niet dat de overlast zo erg is. Als u veel last heeft van de werkzaamheden, neem dan contact op met de gemeente.

7.7 Wordt er wel efficiënt samenwerkt tussen de kabel- en leidingeigenaren, zodat er maar één keer werkzaamheden zijn in mijn tuin?

Het ontwerp is gezamenlijk gemaakt en de aannemer voert de werkzaamheden uit voor alle partijen. We streven naar zo kort mogelijke overlast.

8. Problemen tijdens de uitvoering

8.1 Wat doen jullie als er schade aan mijn woning ontstaat?

Voor de werkzaamheden starten, is een bouwkundige opname gemaakt. Mocht u het idee hebben dat er schade optreedt door de werkzaamheden, neem dan contact op met de gemeente. We volgen dan een zorgvuldige schadeprocedure. Voordat de werkzaamheden starten, wordt de procedure toegelicht.

8.2 Vergoeden jullie die schade aan mijn tuin?

We zorgen voor zorgvuldig herstel en, als dat toepasbaar is, een vergoeding van geleden schade aan uw tuin door de werkzaamheden. Hiervoor is de Gasunie/LTO-systematiek te gebruiken. Arcadis kan dit ook goed toelichten op de informatieavond.

8.3 Wordt er rekening gehouden met woningen die nu al funderingsproblemen hebben?

Tijdens de ontwerpfase is elke woning en perceel bekeken en de kwetsbaarheid beoordeeld. Deze kennis is meegenomen in het ontwerp. De aannemer krijgt de opdracht om zo voorzichtig mogelijk te werken. Mocht u hier tijdens de werkzaamheden aan twijfelen, kunt u contact opnemen met de gemeente.

8.4 Kan er door de werkzaamheden extra grondzetting plaatsvinden? En kunnen we deze schade vergoed krijgen?

Het is lastig of zelfs onmogelijk om te bepalen of toekomstige grondzetting veroorzaakt wordt door de werkzaamheden of dat er een andere oorzaak is. Bijvoorbeeld droogte of de natuurlijke bodemdaling die in de veengebieden vaak aanwezig is. Als er schade optreedt tijdens de werkzaamheden wordt de situatie onderzocht. Afhankelijk van de resultaten wordt er vastgesteld of er een vergoeding kan plaatsvinden.

8.5 Met wie kan ik contact opnemen als ik problemen heb met mijn elektriciteitsaansluiting?

Neem contact op met Stedin via:

8.6 Met wie kan ik contact opnemen als ik problemen heb met mijn gasleiding?

Neem contact op met Stedin via:

8.7 Met wie kan ik contact opnemen met vragen over de glasvezelkabel?

Neem contact op met Glasdraad Krimpenerwaard via:

8.8 Met wie kan ik contact opnemen als ik problemen heb met mijn waterleiding?

Neem contact op met Oasen via:

 • telefonisch: 0182 59 35 30

8.9 Met wie kan ik contact opnemen als ik problemen heb met mijn riolering?

Neem contact op met de gemeente Krimpenerwaard via telefoonnummer 14 0182

9. Technische specificaties van kabels en leidingen

9.1 Waarom nog een nieuwe gasleiding aanleggen, als we straks van het gas af moeten?

We kunnen er niet vanuit gaan dat alle woningeigenaren van het gas af zijn wanneer de kabels en leidingen aangelegd worden. Het duurt gewoon nog te lang voordat alle woningen en bedrijven gasloos zijn. Hier kan de dijkversterking niet op wachten. De nieuwe leidingen zijn ook geschikt voor waterstof en dus geschikt voor de toekomst.

Contact en informatie

Stel uw vragen via het contactformulier

Wij helpen u graag. Vul het contactformulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Contactformulier IJsseldijk Noord

Ook zijn wij telefonisch bereikbaar via 14 0182. Of stuur een e-mail naar projectijsseldijknoord@krimpenerwaard.nl

De projectleider voor dit project is Wim Rook en de projectmedewerker is Madelon van der Kemp.

Vragen over de dijkversterking

Heeft u vragen over de dijkversterking Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK)? Neem dan contact op met het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard:

Lees meer over de dijkversterking op www.hhsk.nl/kijk