Wat is het?

De gemeente Krimpenerwaard hecht grote waarde aan uw privacy en wij gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Het recht op privacy is een mensenrecht en is vastgelegd in de Grondwet en in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze verklaring wordt uitgelegd hoe de gemeente met uw persoonsgegevens omgaat binnen het Sociaal Domein en welke rechten u daarbij heeft.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen opleveren over een identificeerbare natuurlijke persoon. U kunt denken aan gegevens zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummers, postcodes met huisnummers et cetera.

Waarom heeft de gemeente persoonsgegevens nodig?

De gemeente verwerkt persoonsgegevens om haar taken te kunnen uitoefenen die voortvloeien uit de wet, bijvoorbeeld de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Participatiewet. Soms is het nodig u om toestemming te vragen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als de gemeente informatie nodig heeft van een arts. In dat geval geeft u toestemming aan de arts om informatie te verstrekken aan de gemeente in verband met uw aanvraag. Soms heeft u al eerder een aanvraag gedaan bij de gemeente. Als die informatie relevant is, zal de gemeente u om toestemming vragen om deze informatie opnieuw te gebruiken. Als u dit niet wilt, vraagt de gemeente u om zelf de relevante informatie aan te leveren.

De door u verstrekte gegevens worden verwerkt in een datawarehouse (DWH). Een datawarehouse is een gegevensbank waarin gegevens uit verschillende systemen samenkomen. Op deze manier kan de gemeente zorgvuldiger en sneller besluiten nemen en controles uitvoeren gericht op de rechtmatigheid en voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik van wet- en regelgeving.

Welke persoonsgegevens heeft de gemeente over mij en hoe komt ze daaraan?

Voor aanvragen of meldingen in het kader van de Jeugdwet, de Wmo of de Participatiewet beschikt de gemeente over verschillende soorten gegevens. Niet alleen over uw naam en adresgegevens, maar ook over uw burgerservicenummer (BSN). Andere gegevens zijn bijvoorbeeld, afhankelijk van uw verzoek aan de gemeente, financiële gegevens, gezondheidsgegevens of gegevens over het gezin.

Gegevens zoals uw naam, adres en BSN heeft de gemeente als u inwoner bent van de gemeente. Daarnaast verstrekt u zelf ook gegevens aan de gemeente bij uw aanvraag of melding. Dat kan zijn bij de aanmelding, maar ook tijdens een gesprek dat de gemeente met u heeft naar aanleiding van uw aanvraag of melding. In dit gesprek bespreekt de gemeente met u de achtergrond van uw vraag en de mogelijkheden en maakt zij hiervan een verslag dat u wordt toegezonden. Als u het eens bent met het verslag, kunt u dit ondertekenen. Ook kan de gemeente informatie vragen bij andere organisaties, zoals een arts, een docent of een andere hulpverlener.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor de gegevens verwerkt worden of van de wettelijke plichten om de gegevens te bewaren. Deze termijnen zijn vastgelegd in of gebaseerd op wetgeving. Na afloop van de bewaartermijn worden de gegevens vernietigd.

Beveiliging

De gemeente Krimpenerwaard neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en zo misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn vastgelegd in het informatiebeveiligingsbeleid van de gemeente, dat voldoet aan landelijk gemaakte afspraken.

Rechten

Als de gemeente uw persoonsgegevens verwerkt, heeft u het recht om deze gegevens in te zien. Als blijkt dat uw gegevens niet kloppen, kunt u een verzoek tot rectificatie indienen. Dit houdt in dat u uw persoonsgegevens mag aanvullen, corrigeren, laten verwijderen of laten afschermen. Als u toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens, heeft u ook het recht om deze toestemming weer in te trekken.

Als u het niet eens bent met de verwerking van uw persoonsgegevens of met de manier waarop deze gegevens verwerkt worden, heeft u het recht om een klacht in te dienen of om bezwaar te maken.

Bovenstaande verzoeken kunnen digitaal of schriftelijk worden ingeleverd bij de gemeente. De gemeente behandelt uw verzoek binnen vier weken.

U kunt uw schriftelijke verzoek sturen aan:

Gemeente Krimpenerwaard
Gericht aan: Sociaal Domein
Postbus 51
2820 AB Stolwijk

U kunt ook gebruikmaken van het contactformulier op de website.