De afgelopen jaren is er stap voor stap gewerkt aan een stedenbouwkundig plan voor het gebied tussen de Bovenkerkseweg en de Kievitslaan in Stolwijk. De gebouwen in dit gebied waren sterk verouderd en toe aan vervanging. Acht sociale huurwoningen, drie vrijstaande woningen en de voormalige gemeentewerf zijn daarom gesloopt. De brandweerkazerne volgt in 2023, als de nieuwe brandweerkazerne is opgeleverd.

Bekijk de plattegrond

Wat is er de afgelopen periode gedaan?

Verwijderen oude heipalen en saneren grond

In februari 2022 zijn de oude heipalen van de voormalige woningen en de gemeentewerf verwijderd. Rondom de verouderde zendmast zijn een aantal heipalen achtergebleven. Deze worden verwijderd als de zendmast is gesloopt. Ook zijn er speciale kabel- en leidingenstroken aangebracht, zodat bijvoorbeeld Stedin aan de slag kon. Deze werkzaamheden zijn ondertussen afgerond en de bestrating wordt weer in orde gebracht.

Tijdens eerder bodemonderzoek is op een aantal plaatsen in het plangebied bodemverontreiniging aangetroffen. Deze zogenaamde immobiele verontreinigingen met niet vluchtige stoffen zijn destijds door de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) beoordeeld. Zij gaven aan dat directe sanering niet noodzakelijk was, omdat de risico’s voor mens, plant of dier minimaal zijn. Nu het gebied opnieuw wordt ontwikkeld, was het alsnog verplicht om de bodemverontreiniging te saneren. Dat is in februari 2022 gedaan, volgens het saneringsplan dat is beoordeeld en goedgekeurd door de ODMH. De verontreinigde grond is weggegraven en afgevoerd en er is een zogenaamde leeflaag of afdeklaag aangebracht. Tijdens de sanering is er nauwkeurig gecontroleerd door een milieukundig adviesbureau en de ODMH. Nu de werkzaamheden zijn afgerond, wordt er nog een evaluatieverslag opgesteld dat ook weer door ODMH wordt beoordeeld.

Zendmast

De verouderde zendmast, die nu nog in het plangebied staat, kan pas verwijderd worden wanneer de nieuwe zendmast in gebruik is genomen. De gemeente Krimpenerwaard heeft op 10 november 2020 een omgevingsvergunning toegekend voor het bouwen van een telecommast op een locatie nabij Kerspelpad 20 in Stolwijk. Er zijn een aantal bezwaren ingediend tegen deze vergunning. Naar aanleiding hiervan zijn er een paar aanpassingen gedaan. Daarna is er geen beroep meer aangetekend tegen de vergunning. De eigenaar van de nieuwe zendmast verwacht deze eind 2022 te kunnen gaan plaatsen.

Bestemmingsplan

Om de herontwikkeling van het gebied rondom de Hoflaan mogelijk te maken, is er een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Op 1 december 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan ‘Hoflaan Stolwijk’. Dit plan heeft vanaf 9 december 2020 ter inzage gelegen. Tijdens deze periode zijn zienswijzen ingediend. Na afhandeling van de zienswijzen is op 1 juni 2021 het gewijzigde bestemmingsplan vastgesteld. Het vastgestelde plan heeft daarna vanaf 16 juni 2021 ter inzage gelegen.De vereniging Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist (HB HSV) heeft daartegen op 18 juli 2021 beroep aangetekend. Tegelijkertijd met het beroep heeft HB HSV ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend. Dat verzoek is bij uitspraak van de voorzieningenrechter van 26 augustus 2021 afgewezen. Het beroep is echter niet ingetrokken, waardoor de verwachting is dat de beroepszaak in de zomer van 2022 zal dienen.

Type woningen

Grondgebonden woningen

Langs de Hoflaan zijn in het woningbouwplan vijf grondgebonden woningen voorzien. Om te kunnen starten met de bouw hiervan is door de gemeente inmiddels een aanbestedingstraject doorlopen. De Vries en Verburg is de ontwikkelende bouwpartij die de aanbesteding heeft gewonnen. Zij zijn een in Stolwijk gevestigd bedrijf.. Zij hebben een mooi en toekomstbestendig ontwerp gemaakt voor de twee-onder-een-kap en drie-onder-een-kap woningen met speciale aandacht voor de historie van Stolwijk. Naar verwachting start De Vries en Verburg eind 2022 met de bouw van deze woningen. Zij informeren op een later tijdstip omwonenden persoonlijk over de geplande werkzaamheden.

Koopappartementen

Om te kunnen starten met de bouw van de geplande koopappartementen, moeten eerst nog aanvullende stappen genomen worden. Zo moet eerst de oude zendmast die binnen het plangebied staat, verwijderd worden. Dit kan worden ingepland zodra er bekend is wanneer de nieuwe zendmast precies geplaatst wordt. Wanneer de nieuwe brandweerkazerne gereed is, kan worden gestart met de sloop van de oude kazerne. Daarna start er een aanbestedingstraject voor de bouw en het ontwerp van de koopappartementen. De planning hiervoor is op dit moment nog niet bekend. Wanneer hier meer over bekend is, leest u dat op deze pagina.

Sociale huurappartementen

Groen Wonen Vlist heeft ook een aanbestedingstraject doorlopen voor de bouw van (minimaal) 22 seniorenappartementen. Afgelopen periode zijn er gesprekken gevoerd met verschillende aannemers, waarbij de definitieve keuze is gevallen op Plegt-Vos. Zij gaan samen met Groen Wonen Vlist een mooi en duurzaam plan voor sociale huurwoningen ontwikkelen en bouwen. Wanneer er gestart kan worden met de bouw is nog niet bekend. Dit is mede afhankelijk van een aantal bezwaren van Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist.

Wat gaat er dit jaar nog gebeuren?

Brandweerkazerne

De vergunning voor de nieuwe brandweerkazerne is op 26 januari 2022 verleend. De Veiligheidsregio Hollands Midden heeft inmiddels een partij gevonden voor de bouw van de nieuwe kazerne en verwacht begin mei te starten. Er vinden geen hei activiteiten plaats, aangezien de palen worden geboord. De firma Nobel uit Bodegraven voert de bouwkundige werkzaamheden uit in samenwerking met TIB de Boer uit Hazerswoude Rijndijk. Zij nemen de installatie van het technische deel op zich. Totdat de nieuwe kazerne gereed is, wordt er naast de bestaande kazerne een tijdelijke loods geplaatst voor stalling van de waterwagen. De planning is dat de nieuwe kazerne in december 2022 gereed is. Daarna wordt de oude kazerne gesloopt.

Verplaatsing oorlogsmonument

Om tot een optimale inrichting van het woningbouwplan aan de Hoflaan te komen, moet het oorlogsmonument dat nu aan de Kievitslaan ligt verplaatst worden naar een nieuwe locatie. Hiervoor is de gemeente in overleg gegaan met de Oranjevereniging, de Historische Vereniging Oud Stolwijck en de Vereniging Oud-Militairen Indië. Daarna is er een inrichtingsplan bedacht voor de beoogde nieuwe locatie van het monument op de hoek van de Kievitslaan en Gruttostraat. Voor de verplaatsing van het monument is ondertussen een vergunning aangevraagd. De omwonenden van de nieuwe locatie ontvingen hierover een brief. Na de jaarlijkse dodenherdenking van 4 mei wordt het monument verplaatst naar de nieuwe locatie.

Wat is de planning?

  • Bouw nieuwe brandweerkazerne: medio mei 2022
  • Gefaseerde woningbouw: 2022 en 2023

Meer informatie

Heeft u nog vragen over de herontwikkeling? Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag!

Documenten

Kijk voor alle documenten van dit project op ruimtelijkeplannen.nl(externe link)