Al jaren wordt er gesproken over de transformatie van het bedrijfsterrein Galgoord en het verplaatsen van de supermarkt naar dit plangebied. Het college ziet in deze transformatie meerdere kansen om de aantrekkelijkheid van Haastrecht als kern om te wonen en te leven, te versterken. De tijd is nu rijp om hierin concrete stappen te gaan zetten.

In januari 2018 heeft de gemeenteraad de volgende stedenbouwkundige uitgangspunten vastgesteld.

  • Bij de herontwikkeling van het gebied moet rekening worden gehouden met woningbouw, een supermarkt met twee dagwinkels en lichte bedrijvigheid.
  • Wanneer de huidige supermarkt uit het centrum van Haastrecht wordt verplaatst naar het plangebied Galgoord, moet ook worden bepaald hoe het centrum van Haastrecht kan worden heringericht.

Toekomstscenario

In 2017 heeft Bureau Imoss in opdracht van de gemeente Krimpenerwaard een scenariostudie uitgevoerd. De studie is hieronder te downloaden. Het voorkeursscenario gaat uit van een transformatie van Galgoord naar een gebied met meerdere functies.

galgoord

Gemaakte stappen

Informatiebijeenkomst ondernemers en grondeigenaren Galgoord 10 januari 2018

Op woensdag 10 januari 2018 vond in Concordia Haastrecht een goed bezochte bijeenkomst plaats met de ondernemers en grondeigenaren van bedrijfsterrein Galgoord. De getoonde presentatie en het overzicht van de gestelde vragen en gegeven antwoorden zijn hieronder te downloaden.

Vestiging Voorkeursrecht ingevolge de Wet Voorkeursrecht Gemeenten 30 januari 2018

Op diverse percelen in Galgoord is door de raad op 30 januari 2018 een voorkeursrecht gevestigd. Het voorkeursrecht moet er voor zorgen dat regie wordt gevoerd op de grondposities in het gebied. Eigenaren van percelen waarop het voorkeursrecht is gevestigd, zijn bij een verkoop verplicht het perceel eerst te koop aan te bieden aan de gemeente. Het collegevoorstel en het raadsbesluit zijn hieronder te downloaden.

Vaststelling ruimtelijke uitgangspunten 30 januari 2018

De raad heeft op 30 januari 2018 de ruimtelijke uitgangspunten voor de aanpak en herontwikkeling van Galgoord vastgesteld. Het collegevoorstel en het raadsbesluit zijn hieronder te downloaden.

Voorbereidingsbesluit door gemeenteraad aangenomen 24 september 2019

Tijdens de bijeenkomst van 30 september 2019 met ondernemers en grondeigenaren is ingegaan op het gevestigde voorkeursrecht en op het genomen voorbereidingsbesluit. Op 24 september 2019 heeft de gemeenteraad het voorbereidingsbesluit genomen.

Ondertekening intentieovereenkomst december 2019

Adriaan van Erk en de gemeente Krimpenerwaard hebben eind 2019 een intentieovereenkomst gesloten. In deze overeenkomst staan afspraken over de verdere gezamenlijke verkenning van de herontwikkeling van Galgoord. De planvorming voor een mogelijke tweede brug in Haastrecht wordt meegenomen in het stedenbouwkundige plan voor Galgoord.

Start grondverwerving begin 2019

Daarnaast is door Adriaan van Erk de grondverwerving gestart.

Schouw openbare verlichting

In aanwezigheid van een aantal ondernemers heeft Openbare Werken op 20 februari 2018 een inspectie uitgevoerd van de openbare verlichting op Galgoord. Dit naar aanleiding van klachten van ondernemers en bewoners zoals slecht verlichte plekken. Maatregelen die worden genomen bestaan uit het schoonmaken van de armaturen en het plaatsen van 3 extra lichtmasten op de parkeerplaats. Inmiddels is het schoonmaken van de armaturen uitgevoerd. Daarnaast worden de groenstroken op het bedrijfsterrein extra geïnspecteerd en van een onderhoudsbeurt voorzien. Dit geldt met name voor de groenstrook langs Galgoord.

Relevante onderwerpen bij planontwikkeling

De herontwikkeling

De herontwikkeling van het gebied vindt hoogstwaarschijnlijk in fases plaats. Het is daarom noodzakelijk om te onderzoeken of er woningen kunnen worden gebouwd in de buurt van bedrijven en eventueel hoeveel. Bij de planvorming speelt een aantal uitdagingen die effect hebben op het plan.  

herontwikkeling galgoord plattegrond

Een tweede brug?

De mogelijkheden voor een tweede brug voor Haastrecht worden onderzocht.. Een tweede brug kan  bijdragen aan een veiliger centrum en de leefbaarheid door grote voertuigen uit het centrum te weren. Er is wordt onderzocht voor welke verkeersdeelnemers een mogelijke tweede brug geschikt moet zijn en wat de eventuele locatie moet worden.

Ontsluiting op provinciale weg

Bij de herontwikkeling van het gebied moet een aansluiting komen op de Provincialeweg Oost (N228). Momenteel wordt onderzocht wat voor soort aansluiting noodzakelijk is (t-splitsing of rotonde) en waar deze moet komen. Bij de locatie van de aansluiting moet rekening worden gehouden met de toekomstige supermarkt. Voorkomen moet worden dat te veel vrachtverkeer door het toekomstig woongebied gaat rijden.

Milieucontouren

Om een groot deel van de huidige bedrijven ligt een zogeheten milieucontour. Het contour verschilt per onderneming. Door de transformatie van het gebied kan het plangebied worden aangemerkt als ‘gemengd gebied’. Hiermee wordt de milieucontour een stap teruggebracht. Dit betekent verkleind. Wanneer noodzakelijk kan met maatwerkafspraken de milieucontour verder worden verkleind.

Supermarkt

In een parallel traject wordt ook verkend wat de gevolgen zijn van de uitplaatsing van de supermarkt voor het winkelgebied (Grote Haven/Kleine Haven).

Deze verkenning vindt in ieder geval plaats met de ondernemers en winkeliers die daar nu zijn gevestigd.

Informatiebijeenkomst begin 2020

Update: 12 mei 2020

In verband met de duur van de huidige Corona-maatregelen, kan er op korte termijn geen fysieke informatiebijeenkomst over het stedenbouwkundige plan voor het plangebied Galgoord worden gehouden. Wij onderzoeken op welke manier we wel met u over het stedenbouwkundig plan kunnen praten.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan het organiseren van een digitale informatiebijeenkomst of om de informatiebijeenkomst in kleinere groepen te houden, aangevuld met een vorm van digitale participatie.
Wanneer blijkt dat een vorm van een digitale informatiebijeenkomst een volwaardig alternatief is voor een algehele fysieke bijeenkomst, zullen wij u hierover informeren. 

Adriaan van Erk en de gemeente Krimpenerwaard hechten aan een goede betrokkenheid van inwoners, ondernemers en organisaties die met de herontwikkeling van Galgoord te maken krijgen. Op 30 september jl. vond met de ondernemers en eigenaren een bijeenkomst plaats met een eerste kennismaking van de aanwezige ondernemers met Adriaan van Erk

In maart 2020 organiseren Adriaan van Erk en de gemeente Krimpenerwaard een volgende informatiebijeenkomst. Voor deze bijeenkomst worden naast grondeigenaren en ondernemers ook omwonenden uitgenodigd. Tijdens deze bijeenkomst wordt de conceptversie van het stedenbouwkundige plan besproken. Ook laten we de milieucontouren en de bijbehorende effecten ervan zien. Daarnaast geven we een toelichting op het te doorlopen proces en op welke manier gecommuniceerd zal worden.

Ondertussen voeren Adriaan van Erk en de gemeente ook individuele gesprekken met individuele ondernemers en eigenaren over de herontwikkeling van het plangebied. Heeft u interesse in een dergelijk gesprek? Neemt u dan contact op met de gemeente Krimpenerwaard.

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit project? Dan kunt u contact opnemen met Reg Bilardi, projectleider herontwikkeling Galgoord, Haastrecht. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 14 0182.