De algemene voorwaarden voor het in gebruik geven van overdekte sportaccommodaties zijn vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Krimpenerwaard op 20 februari 2017. Deze voorwaarden gaan in op 20 februari 2017 en gelden tot het moment dat het college nieuwe voorwaarden heeft vastgesteld en vervangen alle eerder vastgestelde gebruiksvoorwaarden.

Algemene voorwaarden

A. Algemeen deel

1. Algemene bepalingen

1.1 De verhouding van het in gebruik geven wordt beheerst door Nederlands recht en door de bepalingen in de schriftelijke gebruiksovereenkomst òf door de aanvraag en de bevestiging, alsmede door deze voorwaarden en wanneer van toepassing aanvullende voorwaarden.

1.2 Op het gebruik van de sportaccommodatie zijn alle daarop betrekking hebbende gemeentelijke, provinciale en landelijke regelingen, verordeningen e.d. van toepassing.

1.3 De gemeente Krimpenerwaard behoudt zich het recht voor de onderhavige algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen. De gemeente Krimpenerwaard zal in dat geval een exemplaar van de gewijzigde algemene voorwaarden aan de gebruiker toezenden.

1.4 In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de gemeente Krimpenerwaard.

1.5 Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar de sportaccommodatie is gelegen.

2. Totstandkoming van de gebruiksovereenkomst

2.1 De overeenkomst, waarbij de gemeente Krimpenerwaard aan de gebruiker een sportaccommodatie in gebruik geeft, komt tot stand middels een per brief of e-mail wederzijds bevestigde gebruiksovereenkomst òf (in geval van kortdurend, incidenteel gebruik) middels een door de gebruiker ingediende aanvraag voor het gebruik van de sportaccommodatie met bevestiging hiervan door de gemeente Krimpenerwaard, welke is bevestigd door de gebruiker en schriftelijk of per e-mail geretourneerd aan de gemeente Krimpenerwaard.

2.2 Bij kortdurende gebruik kan de gebruik bij de aanvraag gebruik maken van een door gemeente Krimpenerwaard (digitaal) ter beschikking gesteld formulier ‘aanvraag voor sportaccommodatiegebruik’. Hierin wordt vermeld: de gewenste (deel) sportaccommodatie, de gewenste gebruikstijden, gebruiksdatum en/of gebruiksperiode en daarnaast de aard van het gebruik en/of de tak van sport. De gemeente Krimpenerwaard vermeldt in de bevestiging in elk geval de toegewezen sportaccommodatie of gedeelte daarvan, wat (wanneer van toepassing) tot het in gebruik gegevene behoort, de gebruikstijden, de gebruiksdatum en/of gebruiksperiode, de aard van het gebruik en/of de tak van sport, het gebruikstarief, de betalingstermijnen, en de eventueel van toepassing zijnde aanvullende voorwaarden.

3. Beëindiging van de gebruiksovereenkomst

3.1 De gebruiksovereenkomst geldt voor de daarin opgenomen duur en eindigt op de daarin opgenomen wijze òf geldt (bij kortdurend gebruik) voor de in de bevestiging genoemde datum/periode en eindigt na de datum/periode van rechtswege zonder dat daartoe een nadere opzegging vereist is.

3.2 Na afloop van de gebruiksovereenkomst levert de gebruiker de sportaccommodatie op in dezelfde staat waarin deze verkeerde bij aanvang van het gebruik.

3.3 Wanneer de gebruiker één of meer van de uit deze gebruiksovereenkomst of de wet voortvloeiende verplichtingen niet of niet volledig nakomt, is de gemeente Krimpenerwaard gerechtigd om de ontbinding van de gebruiksovereenkomst te vorderen, onverminderd het recht schadevergoeding te vorderen. Huurder zal in verzuim zijn door het enkele verloop van de bepaalde termijn of het enkele feit van de overtreding, nietnakoming of niet behoorlijke nakoming.

4. Gebruiksprijs en betalingsvoorschriften

4.1 De gebruiksprijs voor de sportaccommodatie wordt door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard vastgesteld.

4.2 De gebruiker verplicht zich de gebruiksprijs tijdig en op de overeengekomen of vastgestelde vervaldag te voldoen. Betaling dient te geschieden zonder verrekening of opschorting.

4.3 De gemeente Krimpenerwaard is gerechtigd bij aanvang van de gebruiksovereenkomst een waarborgsom te verlangen van de gebruiker. Deze waarborgsom kan door de gemeente Krimpenerwaard worden aangewend ter verrekening met eventueel achterstallige betaaltermijnen of andersoortige (schade)vorderingen op de gebruiker uit hoofde van de gebruiksovereenkomst. De gebruiker heeft geen recht op verrekening van enig bedrag met de waarborgsom. Over de waarborgsom wordt geen rente vergoed.

4.4 Wanneer de gebruiksprijs niet tijdig wordt voldaan, is de gebruiker vanaf de vervaldag van de gebruikstermijn de wettelijke rente verschuldigd.

5. Annulering en opzegging

5.1 De gemeente Krimpenerwaard kan, als het algemene belang van het onderwijs, de sport of de recreatie hiermee is gediend, via e-mail of telefonisch (met bevestiging per brief of e-mail) het gebruik annuleren en/of de gebruiksovereenkomst eenzijdig opzeggen. De gemeente Krimpenerwaard dient hiervoor een termijn te hanteren van 4 weken.

5.2 De gemeente Krimpenerwaard kan de het gebruik verder per direct opzeggen in geval het in gebruik gegevene benodigd is in verband met calamiteiten, incidenten of andere aangelegenheden in het kader van openbare orde en veiligheid.

5.3 Seizoensgebruikers dienen uiterlijk 1 juli hun reserveringen voor het komende seizoen aan gemeente Krimpenerwaard kenbaar te hebben gemaakt. Voor wijzigingen na 1 juli wordt een opzegtermijn van 4 weken gehanteerd, gerekend vanaf het moment van annulering. Deze weken worden voor die periode doorberekend. De gebruiker dient de annulering schriftelijk of per e-mail aan de gemeente Krimpenerwaard kenbaar te maken.

5.4 De gebruiker die een incidentele reservering maakt, mag de gebruiksovereenkomst geheel of gedeeltelijk, met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 4 weken, kosteloos schriftelijk of per e-mail annuleren. Deze weken worden voor die periode doorberekend. De gebruiker dient de annulering schriftelijk of per e-mail aan de gemeente Krimpenerwaard kenbaar te maken.

6. Aansprakelijkheid, kosten en schade

6.1 De gebruiker is jegens de gemeente Krimpenerwaard aansprakelijk voor alle schade toegebracht in/aan de sportaccommodatie en/of van de daarin aanwezige (sport)inventaris, tenzij de gebruiker bewijst dat hem, de personen die de gebruiker tot het in gebruik gegevene heeft toegelaten en de personen waarvoor de gebruiker aansprakelijk is, ter zake geen schuld treft of dat hem dienaangaande geen nalatigheid is te verwijten.

6.2 De gemeente Krimpenerwaard is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebreken die hij niet kende of niet behoorde te kennen bij het aangaan van de gebruiksovereenkomst.

6.3 Ingeval de sportaccommodatie door overmacht of door werkzaamheden niet door de gebruiker kan worden gebruikt, zal de gemeente Krimpenerwaard zo mogelijk vervangende ruimte beschikbaar stellen en/of de gebruiksprijs verminderen naar evenredigheid van tijd en van het gedeelte van de sportaccommodatie waarvan gebruiker verstoken zal zijn.

6.4 De gemeente Krimpenerwaard is niet aansprakelijk voor eventuele (sport)ongevallen of gevolgen van (sport)ongevallen in de sportaccommodatie, al dan niet als gevolg van de nietnakoming zijdens de gebruiker van diens toezicht- en veiligheidsverplichtingen, noch voor beschadiging, verwisseling, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruiker, diens leden of personen die onder verantwoordelijkheid van de gebruiker van de sportaccommodatie gebruik maken of van derden die de gebruiker heeft toegelaten. De gebruiker vrijwaart gemeente Krimpenerwaard voor aanspraken van derden ter zake.

6.5 De gebruiker dient toereikend tegen wettelijke aansprakelijkheid te zijn verzekerd en voor de duur van de overeenkomst verzekerd te blijven. Tenminste vijf dagen vóór aanvang van het gebruik van de sportaccommodatie legt gebruiker aan de gemeente Krimpenerwaard een kopie van de relevante polisbladen en polisvoorwaarden over aan de gemeente Krimpenerwaard. Wanneer de gebruiker daarmee in gebreke blijft, is de gemeente Krimpenerwaard gerechtigd aan de gebruiker het gebruik van de sportaccommodatie te ontzeggen.

6.6 De gebruiker is verplicht alle schade terstond te melden bij de gemeente Krimpenerwaard. De gebruiker wordt door de ingebruikneming van de sportaccommodatie en de daarin aanwezige inventaris geacht deze te hebben aanvaard in de toestand waarin deze zich bevinden op het moment van ingebruikneming.

6.7 In het geval dat de gebruiker zijn verplichtingen uit hoofde van deze gebruiksovereenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt zal de gebruiker, na ter zake door de gemeente Krimpenerwaard schriftelijk te zijn aangemaand om alsnog binnen 14 dagen zijn verplichtingen na te komen, in gebreke zijn en zal de gemeente Krimpenerwaard gerechtigd zijn de gebruiksverhouding te beëindigen, onverminderd de verplichting van de gebruiker tot vergoeding aan de gemeente Krimpenerwaard van kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, schade en interesten. In geval van wanbetaling van de gebruiksprijs wordt de wettelijke rente in rekening gebracht vanaf de vervaldatum en bedraagt het minimumbedrag van de buitengerechtelijke kosten 15 % van het openstaande bedrag.

7. Gebruik en omvang van de sportaccommodatie

7.1 De sportaccommodatie zal door gebruiker uitsluitend gedurende de overeengekomen gebruiksperiode en overeenkomstig de in de gebruiksovereenkomst aangegeven bestemming worden gebruikt. Het is de gebruiker niet toegestaan de bestemming van de sportaccommodatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente Krimpenerwaard te wijzigen.

7.2 Het is de gebruiker niet toegestaan de sportaccommodatie zonder schriftelijke toestemming van de gemeente Krimpenerwaard geheel of gedeeltelijk onder te verhuren, anderszins aan derden in gebruik te geven of de met de gemeente Krimpenerwaard overeengekomen gebruikstijden met derden te ruilen.

7.3 Huurder is niet bevoegd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente Krimpenerwaard veranderingen aan de sportaccommodatie aan te brengen, tenzij het gaat om veranderingen en toevoegingen die bij het einde van het gebruik zonder noemenswaardige kosten kunnen worden ongedaan gemaakt en verwijderd en geen overlast voor andere gebruikers geven. Door de gebruiker aangebrachte veranderingen dienen vóór het einde van de gebruiksovereenkomst door gebruiker ongedaan te zijn gemaakt.

7.4 Eventuele kleed-, douche-, scheidsrechters-, EHBO- en massageruimten, horecaruimten en tribunes behoren niet tot de sportaccommodatie, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Voor zover deze ruimten wel in gebruik zijn gegeven, mogen deze uitsluitend worden gebruikt overeenkomstig het doel waarvoor deze zijn bestemd.

7.5 Huurder heeft zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente Krimpenerwaard geen recht op toegang tot of het recht van gebruik van de niet aan hem in gebruik gegeven ruimten van de sportaccommodatie. Eventueel aanwezige dienstruimten, technische ruimten, bergruimten, daken, goten van de sportaccommodatie of het gebouw of het complex waarvan de sportaccommodatie deel uitmaakt behoren niet tot de sportaccommodatie en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente Krimpenerwaard niet worden betreden.

7.6 De sportaccommodatie wordt in gebruik gegeven exclusief de aanwezige inventaris, sport- en speltoestellen en sportmaterialen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

7.7 Voor zover de sportaccommodatie in gebruik wordt gegeven inclusief de in artikel 7.6 genoemde zaken mogen genoemde zaken uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn bestemd en dienen genoemde zaken zorgvuldig en in overeenstemming met de gebruiksvoorschriften te worden opgebouwd, gebruikt en te worden opgeborgen.

7.8 Het is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente Krimpenerwaard de in artikel 7.6 genoemde zaken uit of van de sportaccommodatie te verwijderen en/of buiten de sportaccommodatie te gebruiken.

7.9 Huurder dient zelf zorg te dragen voor klein sport- en spelmateriaal en verbruiksartikelen, zoals rackets en ballen. Ditzelfde geldt voor sport- en spelmateriaal en verbruiksartikelen die niet tot het basisassortiment behoren.

7.10 Het op- en afbouwen, plaatsen en/of verwijderen van sport- en speeltoestellen en materialen, dient binnen de overeengekomen gebruikstijden te gebeuren.

7.11 Huurder mag bij het gebruik van de sportaccommodatie geen hinder of overlast veroorzaken. Huurder draagt er zorg voor dat vanwege hem aanwezige derden dit evenmin doen. 

7.12 De gemeente Krimpenerwaard kan de gebruiker de toegang tot de sportaccommodatie weigeren als de gebruiker op het moment dat deze de sportaccommodatie voor het eerst in gebruik wenst te nemen (nog) niet aan zijn verplichtingen uit de gebruiksovereenkomst heeft voldaan. Dit heeft geen gevolgen voor de ingangsdatum van de gebruiksovereenkomst en de uit de gebruiksovereenkomst voortvloeiende verplichtingen van de gebruiker.

8. Verbodsbepalingen en voorschriften van orde

8.1 Het is de gebruiker en vanwege de gebruiker aanwezige derden niet toegestaan op of in de sportaccommodatie: - handelingen te (doen) verrichten waardoor milieuverontreiniging optreedt of schade aan de sportaccommodatie kan ontstaan; - milieugevaarlijke zaken, waaronder stankverspreidende, brandgevaarlijke of ontplofbare zaken, te gebruiken en/of in bezit te hebben; - te roken; - soft- en harddrugs te gebruiken en/of in bezit te hebben; - zonder geldige reden in of nabij de kleed-, was- en doucheruimten te verblijven; - eventueel aanwezige sportvloeren te betreden met schoenen die buiten de sportaccommodatie zijn gedragen of die strepen op deze vloeren achterlaten; - vloeren hoger te (doen) belasten dan bouwtechnisch toelaatbaar is of in de gebruiksovereenkomst is aangegeven; - kleding te dragen of materiaal te gebruiken die schade kan toebrengen aan de sportaccommodatie, de inventaris of zich in de sportaccommodatie bevindende personen; - gebruik te maken van de nooduitgangen en/of brandblusvoorzieningen, anders dan in geval van nood; - nooduitgangen, vluchtwegen en brandblusvoorzieningen te blokkeren; - rijwielen en andere vervoermiddelen in of op het in gebruik gegevene te plaatsen en/of te gebruiken, tenzij het vervoermiddelen van mindervaliden betreft; - rijwielen en vervoermiddelen op andere dan de daarvoor bestemde plaatsen te stallen; - huisdieren tot de sportaccommodatie toe te laten, met uitzondering van blindengeleidehonden of hulphonden van personen met lichamelijke, visuele, auditieve of andere cognitieve beperkingen.

8.2 Het is de gebruiker en vanwege de gebruiker aanwezige derden niet toegestaan op of in de sportaccommodatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente Krimpenerwaard:

 • etenswaren en dranken of andere goederen te nuttigen of te (doen) verstrekken of te (doen) verkopen of anderszins horeca-activiteiten te verrichten, met uitzondering van de in de sportaccommodatie aanwezige horecaruimte(n);
 • zelf meegebrachte etenswaren en dranken te nuttigen in genoemde horecaruimte(n);
 • glas- en aardewerk in zijn bezit te hebben, met uitzondering van de in de sportaccommodatie aanwezige horecaruimte(n);
 • tassen mee te nemen in de voor de uitoefening van sportactiviteiten bestemde ruimten;
 • eigen zaken, waaronder stands, te (doen) plaatsen;
 • (licht-)reclame, (naams-)aanduidingen, borden, aankondigingen en publicaties aan te (doen) brengen;
 • muziek ten gehore te brengen en geluidsapparatuur te (doen) plaatsen en te (doen) gebruiken;
 • audiovisuele apparatuur, lichtinstallaties, warmwater- en verwarmingsinstallaties, automaten en andere energie verbruikende apparatuur te (doen) plaatsen en te (doen) gebruiken;
 • commerciële televisie- of radio-rapportages op te (doen) nemen of uit te (doen) zenden of commerciële foto- en video-opnamen te (doen) maken;
 • toeschouwers toe te laten;
 • entreegelden te heffen.

8.3 De gemeente Krimpenerwaard kan aan het verlenen van toestemming voor de in artikel 7.2 genoemde activiteiten en handelingen nadere voorwaarden verbinden.

8.4 De gemeente Krimpenerwaard is bevoegd de in artikel 7.1 en artikel 7.2 genoemde zaken die zonder toestemming van de gemeente Krimpenerwaard in of op de sportaccommodatie aanwezig of voorhanden zijn direct op kosten van de gebruiker te (laten) verwijderen.

9. Huis- en gedragsregels

9.1 Huurder is verplicht zich ordelijk te gedragen in de sportaccommodatie en zich te houden aan de huis- en gedragsregels die per overdekte locatie kunnen worden bepaald. Deze huis- en gedragsregels bevatten een verkorte weergave van de in artikel 7 en artikel 8 genoemde gebruiksvoorschriften en verbodsbepalingen.

9.2 De gemeente Krimpenerwaard behoudt zich het recht voor deze huis- en gedragsregels aan te vullen dan wel te wijzigen, in welk geval de gemeente Krimpenerwaard de gebruiker direct zal voorzien van een afschrift van de gewijzigde huis- en gedragsregels. Door het aangaan van de gebruiksovereenkomst verklaart de gebruiker in te stemmen met genoemde huis- en gedragsregels.

10. Aanwijzingen en voorschriften de gemeente Krimpenerwaard, overheidsinstanties en hulpverlenende diensten

10.1 Mondelinge en schriftelijke aanwijzingen van de gemeente Krimpenerwaard en/of medewerkers van de gemeente Krimpenerwaard en/of in opdracht van de gemeente Krimpenerwaard handelende derden en aanwijzingen en voorschriften van overheidsinstanties, nutsbedrijven, de verzekeraar van de gemeente Krimpenerwaard, brandweer, politie en overige hulpverlenende diensten met betrekking tot het gebruik en inrichting van het in gebruik gegevene en van de binnen- en buitenruimten, installaties en voorzieningen van het gebouw of complex waarvan het in gebruik gegevene deel uitmaakt dienen te allen tijde onverwijld en stipt te worden opgevolgd.

10.2 Huurder zal richtlijnen, voorschriften of aanwijzingen van de gemeente Krimpenerwaard, de overheid of andere bevoegde instanties ten aanzien van het (gescheiden) aanbieden van afvalstoffen nauwgezet naleven. Bij niet- of niet volledige nakoming van deze verplichting is de gebruiker aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende financiële, strafrechtelijke en mogelijke andere consequenties.

11. Toezicht

11.1 Huurder draagt zorg voor de handhaving van de orde en het toezicht op de naleving van de in de artikelen 7, 8, 9 en 10 genoemde verplichtingen. Voorts ziet de gebruiker er op toe dat uitsluitend toegang wordt verleend tot en gebruik wordt gemaakt van de sportaccommodatie op de overeengekomen tijdstippen door personen, die op basis van de gebruiksovereenkomst en de aard van het gebruik gerechtigd zijn de sportaccommodatie te betreden.

11.2 Huurder zorgt ervoor dat genoemd toezicht wordt uitgeoefend door één of meerdere toezichthouders, die in het bezit zijn van de daartoe vereiste diploma’s of certificaten, waaronder in ieder geval een geldig diploma BHV/EHBO/AED. Deze toezichthouders dienen zich op verzoek van de gemeente Krimpenerwaard te legitimeren. Het aantal toezichthouders dient in overeenstemming te zijn met de geldende wettelijke en plaatselijke voorschriften.

11.3 Huurder zorgt er voor dat genoemde toezichthouders kennisnemen van de in onderhavige afdeling opgenomen gebruiks- en veiligheidsvoorschriften en huis- en gedragsregels.

11.4 Huurder zorgt ervoor dat een plaatsvervanger van de in artikel 11.2 genoemde toezichthouder(s), die voldoet aan de in artikel f11.511.2 genoemde kwalificaties, beschikbaar is, zodat de taken van genoemde toezichthouder(s) te allen tijde kunnen worden overgenomen.

11.5 Huurder en personen die van de gebruiker toestemming hebben de sportaccommodatie te betreden, worden niet eerder tot de sportaccommodatie toegelaten voordat de in artikel 11.2 genoemde toezichthouder aanwezig is. De toezichthouder dient zich vóór aanvang van het gebruik bij de verantwoordelijke beheerder van de gemeente Krimpenerwaard te hebben aangemeld. Deze toezichthouder verlaat de sportaccommodatie pas nadat alle gebruikers de sportaccommodatie hebben verlaten.

11.6 De personalia van genoemde toezichthouder(s) worden tenminste vijf dagen vóór aanvang van het gebruik aan de gemeente Krimpenerwaard doorgegeven. Zowel vóór als na aanvang van het gebruik van de sportaccommodatie is de gebruiker verplicht de namen van eventuele vervangers van deze toezichthouders onmiddellijk schriftelijk aan de gemeente Krimpenerwaard door te geven.

11.7 Huurder zorgt ervoor dat de gemeente Krimpenerwaard tenminste vijf dagen vóór aanvang van het gebruik van de sportaccommodatie in het bezit wordt gesteld van kopieën van de diploma’s van de in artikel 11.2 genoemde toezichthouders.

11.8 De gemeente Krimpenerwaard en/of medewerkers van de gemeente Krimpenerwaard en/of in opdracht van de gemeente Krimpenerwaard handelende derden hebben te allen tijde toegang tot de sportaccommodatie teneinde te controleren of de in onderhavige overeenkomst (waaronder ook deze Algemene voorwaarden) genoemde, op de gebruiker en door of vanwege de gebruiker tot de sportaccommodatie toegelaten personen rustende verplichtingen worden nageleefd.

12. Sancties niet-naleving gebruiksvoorschriften, verbodsbepalingen, huis- en gedragsregels en aanwijzingen

12.1 Voor zover de gebruiker of op de door of vanwege de gebruiker tot de sportaccommodatie toegelaten personen de in de artikelen 7, 8, 9 en 10 genoemde verplichtingen niet naleven, is Zaaknummer/ 17-0003925 17-0003925 Soort_document InhoudsomschrijvingOnderwerp 17-0003925 pag. 9/16 de gemeente Krimpenerwaard bevoegd hen uit de sportaccommodatie te (laten) verwijderen en hen de toegang tot de sportaccommodatie te ontzeggen. 11.2 Huurder is verplicht eventuele kosten die voortvloeien uit een schending van de in artikel 7, 8, 9 en 10 genoemde verplichtingen, alsmede eventuele boetes en dwangsommen die de gemeente Krimpenerwaard door de in artikel 10 genoemde overheidsinstanties en hulpverlenende diensten worden opgelegd integraal te voldoen.

13. Vergunningen en ontheffingen

13.1 Als de gebruiker de sportaccommodatie met toestemming van de gemeente Krimpenerwaard gebruikt voor evenementen, waarbij de aard van het gebruik dan wel het aantal deelnemers c.q. toeschouwers/bezoekers afwijkt van het reguliere gebruik ten behoeve van de reguliere sportactiviteiten, is de gebruiker verplicht op zijn kosten alle (evenementen)vergunningen en ontheffingen aan te vragen die voor dit afwijkende gebruik zijn vereist.

13.2 Huurder is verplicht zelf te onderzoeken of voor het overeengekomen gebruik van de sportaccommodatie vergunningen en ontheffingen zijn vereist. Het aangaan van een gebruiksovereenkomst ten behoeve van genoemd gebruik houdt uitdrukkelijk geen toezegging in dat de benodigde vergunningen en ontheffingen daadwerkelijk zullen worden verleend en/of volledig zijn.

13.3 De gebruiker verstrekt de gemeente Krimpenerwaard een kopie van genoemde vergunningen en/of ontheffingen binnen twee dagen nadat deze door het bevoegde gezag zijn verleend en in ieder geval vijf dagen vóór aanvang van het evenement.

13.4 Voor zover de in artikel 13.1 genoemde vergunningen en ontheffingen slechts kunnen worden verleend na het aanbrengen van bepaalde voorzieningen, dient de gebruiker de gemeente Krimpenerwaard daarvoor vooraf toestemming te vragen. De kosten van het aanbrengen van genoemde voorzieningen komen voor rekening van de gebruiker.

13.5 Huurder is verplicht de sportaccommodatie zodanig te gebruiken dat niet wordt gehandeld in strijd met enige wet, verordening, vergunning of andere overheidsvoorschriften, waaronder begrepen (brand)veiligheidsnormen van politie en brandweer. Als met toestemming van de gemeente Krimpenerwaard muziek ten gehore wordt gebracht of gebruik wordt gemaakt van geluids- en/of audiovisuele apparatuur mogen de in de Wet Geluidhinder opgenomen normen niet worden overschreden.

13.6 Wanneer de gebruiker de in artikel 13.1, 13.3, 13.4 en 13.5 genoemde verplichtingen niet nakomt, is de gemeente Krimpenerwaard gerechtigd het gebruik (tijdelijk) stil te leggen of te beëindigen.

13.7 Huurder is verplicht eventuele boetes en dwangsommen die de gemeente Krimpenerwaard worden opgelegd doordat de gebruiker de in artikel 13.1, 13.3, 13.4 en 13.5 genoemde verplichtingen niet is nagekomen integraal te voldoen.

13.8 Weigering of intrekking van een vergunning zal geen aanleiding kunnen geven tot beëindiging van de gebruiksovereenkomst door de gebruiker of tot enige andere actie van de gebruiker tegen de gemeente Krimpenerwaard. Zaaknummer/ 17-0003925 17-0003925 Soort_document InhoudsomschrijvingOnderwerp 17-0003925 pag. 10/16

14. Horecaruimten

14.1 Wanneer tot de sportaccommodatie behorende horecaruimten in gebruik worden gegeven en overeengekomen is dat de gebruiker in de betreffende ruimten horeca-activiteiten zal verrichten, dient de gebruiker, althans tenminste één van de in deze horecaruimten werkzame medewerkers van de gebruiker te beschikken over de door de Drank- en Horecawet vereiste ‘Verklaring Sociale Hygiëne’.

14.2 Tenminste vijf dagen vóór aanvang van het gebruik van de sportaccommodatie verstrekt de gebruiker de gemeente Krimpenerwaard een kopie van genoemde verklaring.

14.3 Huurder is verplicht eventuele boetes en dwangsommen, die de gemeente Krimpenerwaard worden opgelegd doordat de gebruiker de in artikel 14.1 verplichting niet is nagekomen, te voldoen.

14.4 Wanneer de gebruiker de in artikel 14.1 en artikel 14.2 genoemde verplichtingen niet nakomt, is de gemeente Krimpenerwaard gerechtigd het gebruik van de horecaruimten stil te leggen of te beëindigen.

14.5 Een eventuele intrekking van de in artikel 14.1 genoemde verklaring dan wel het vertrek van personen die over genoemde verklaring beschikken gedurende de duur van de gebruiksovereenkomst zal geen aanleiding kunnen geven tot beëindiging van de gebruiksovereenkomst door de gebruiker of tot enige andere actie van de gebruiker tegen de gemeente Krimpenerwaard.

15. Veiligheid en calamiteiten

15.1 De gemeente Krimpenerwaard zorgt ervoor dat de sportaccommodatie deugdelijk wordt onderhouden en het in gebruik gegevene voldoet aan de voor sportaccommodaties geldende wettelijke voorschriften. De gemeente Krimpenerwaard dient er voor te zorgen dat er een calamiteitenplan voor het in gebruik gegevene is en stelt de gebruiker op de hoogte van de inhoud van dit plan. In dit calamiteitenplan is aangegeven op welke wijze men met ongevallen en noodsituaties omgaat en wie welke taken en bevoegdheden heeft wanneer genoemde calamiteiten zich voordoen.

15.2 De gemeente Krimpenerwaard dient er voor te zorgen dat er een ontruimingsplan is waarin wordt aangegeven op welke wijze de sportaccommodatie moet worden ontruimd wanneer zich calamiteiten voordoen en welke vluchtroutes in dat geval moeten worden gebruikt.

15.3 De gemeente Krimpenerwaard zorgt ervoor dat er een calamiteitenlogboek in de sportaccommodatie aanwezig is. In genoemd calamiteitenlogboek worden ongevallen en noodsituaties alsmede schade aan de sportaccommodatie en/of de in de sportaccommodatie aanwezige inventaris, door de gebruiker geregistreerd.

15.4 Huurder is verplicht het calamiteitenplan en het ontruimingsplan toe te passen wanneer zich calamiteiten voordoen en genoemde calamiteiten in het calamiteitenlogboek te registreren.

15.5 Huurder is verplicht deel te nemen aan periodiek door de gemeente Krimpenerwaard te organiseren ontruimingsoefeningen.

15.6 Huurder stelt één of meerdere ontruimers aan die in geval van calamiteiten in samenwerking met de gemeente Krimpenerwaard dan wel de door gebruiker aangewezen toezichthouder zorgen voor de ontruiming van de sportaccommodatie conform het ontruimingsplan en de hulpdiensten alarmeren/informeren. De namen van genoemde ontruimers dienen tenminste vijf dagen vóór aanvang van het gebruik aan de gemeente Krimpenerwaard te worden doorgegeven. Zowel vóór als tijdens het gebruik van de sportaccommodatie is de gebruiker verplicht de namen van eventuele vervangers van deze ontruimers onmiddellijk schriftelijk aan de gemeente Krimpenerwaard door te geven. Genoemde ontruimers dienen zich vóór aanvang van het gebruik van de sportaccommodatie bij de in de sportaccommodatie aanwezige beheerder van de gemeente Krimpenerwaard te melden.

15.7 De gemeente Krimpenerwaard is te allen tijde bevoegd de activiteiten in het gebruik gegevene te onderbreken, als dit naar zijn oordeel voor de veiligheid van de gebruikers van het in gebruik gegevene c.q. deelnemers aan de betreffende activiteiten noodzakelijk is.

15.8 Huurder zorgt voor de aanwezigheid van EHBO-materialen die zijn toegerust op het reguliere gebruik van het in gebruik gegevene. Huurder draagt zorg voor het juiste gebruik ervan en voor aanvulling van gebruikte EHBO-materialen. Als de gebruiker het in gebruik gegevene met toestemming van de gemeente Krimpenerwaard gebruikt voor (sport)evenementen, waarbij de aard van het gebruik dan wel het aantal deelnemers c.q. toeschouwers/bezoekers afwijkt van het reguliere gebruik ten behoeve van de reguliere sportactiviteiten, zorgt de gebruiker voor uitbreiding van de reeds aanwezige EHBO-materialen voor zover een en ander op grond van wettelijke en/of plaatselijke voorschriften is vereist.

15.9 Als de gebruiker de sportaccommodatie met toestemming van de gemeente Krimpenerwaard gebruikt voor (sport)evenementen, waarbij de aard van het gebruik dan wel het aantal deelnemers c.q. toeschouwers/bezoekers afwijkt van het reguliere gebruik ten behoeve van de reguliere sportactiviteiten, is de gebruiker naast zijn verplichting op grond van artikel 13.1 verplicht om een op het evenement gericht inrichtingsplan van de sportaccommodatie, een draaiboek en een calamiteitenplan op te stellen . 15.10 Huurder zorgt ervoor dat het in artikel 15.9 genoemde inrichtingsplan, het draaiboek en het calamiteitenplan tenminste vijf dagen vóór aanvang van het gebruik van het in gebruik gegevene ter goedkeuring aan de gemeente Krimpenerwaard worden voorgelegd.

16. Sport- en speeltoestellen en sportmaterialen

16.1 Wanneer bij de sportaccommodatie behorende sport- en speeltoestellen en sportmaterialen in gebruik gegeven worden, worden deze weergegeven in de gebruiksovereenkomst of de bij de gebruiksovereenkomst behorende inventarislijst. Huurder mag alleen gebruik maken van de in gebruiksovereenkomst c.q. inventarislijst genoemde sport- en speeltoestellen en sportmaterialen.

16.2 De gemeente Krimpenerwaard zorgt er voor dat de in de sportaccommodatie aanwezige sport- en speeltoestellen en sportmaterialen, voor zover van toepassing, voldoen aan het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen.

16.3 De gemeente Krimpenerwaard is verantwoordelijk voor een deugdelijk onderhoud aan sporten speeltoestellen en sportmaterialen en zorgt ervoor dat gebreken aan deze toestellen en materialen zo spoedig mogelijk worden hersteld. Voor zover genoemde gebreken niet direct kunnen worden hersteld, zorgt de gemeente Krimpenerwaard er voor dat duidelijk wordt aangegeven dat het betreffende sport- en speeltoestel of sportmateriaal buiten gebruik is en dat maatregelen worden getroffen die een gebruik daarvan verhinderen.

16.4 Zo nodig verstrekt de gemeente Krimpenerwaard de gebruiker de bij de sport- en speeltoestellen en sportmaterialen behorende gebruiksvoorschriften en/of mondelinge instructies met betrekking tot het gebruik van de sport- en speeltoestellen en sportmaterialen.

16.5 Huurder dient de sport- en speeltoestellen en sportmaterialen uitsluitend te gebruiken voor het doel waarvoor deze zijn bestemd of in gebruik zijn gegeven. Huurder dient deze toestellen en materialen zorgvuldig en in overeenstemming met de gebruiksvoorschriften te gebruiken.

16.6 In aansluiting op het bepaalde in artikel 16.1 worden sport- en speeltoestellen en -materialen, overeenkomstig de door de gemeente Krimpenerwaard gegeven voorschriften en/of instructies gebruikt. Deze dienen te worden opgeborgen op de daarvoor bestemde plaatsen in de sportaccommodatie.

16.7 Voor zover de sport- en speeltoestellen en sportmaterialen worden gebruikt in strijd met artikel 16.5 of artikel 16.6 is de gemeente Krimpenerwaard niet aansprakelijk voor eventuele hieruit voortvloeiende schade van de gebruiker en/of door of vanwege de gebruiker tot de sportaccommodatie toegelaten personen.

B. Sporthallen, sporthallen en gymnastieklokalen

1. Veiligheid: verantwoordelijkheden gemeente Krimpenerwaard

1.1 De gemeente Krimpenerwaard is verantwoordelijk voor een deugdelijke bouw en een deugdelijk onderhoud van de sportaccommodatie en zorgt er voor dat de sportaccommodatie, voor zover van toepassing, voldoet aan de voor sporthallen, sportzalen respectievelijk gymnastieklokalen geldende wettelijke voorschriften.

2. Veiligheid: verantwoordelijkheden gebruiker

2.1 Huurder zorgt er voor dat er in de sportaccommodatie tenminste één toezichthouder aanwezig is die waakt over de gezondheid en de veiligheid van de in de sportaccommodatie aanwezige personen. Deze toezichthouder beschikt over een geldig diploma BHV/EHBO/AED.

2.2 Huurder dient zich te houden aan de in onderhavige afdeling en in afdeling A opgenomen gebruiks- en veiligheidsvoorschriften en huis- en gedragsregels en zorgt ervoor dat deze voorschriften bekend zijn bij de toezichthouders.

2.3 Huurder is, voor zover van toepassing, verantwoordelijk voor (het ordelijk verloop van):

 • de aankomst en het vertrek van de deelnemers aan c.q. bezoekers van de in de sportaccommodatie te verrichten (sport)activiteiten, zowel vóór, gedurende als na afloop van genoemde activiteiten;
 • de toelating van genoemde personen tot de sportaccommodatie;
 • voldoende begeleiding van deelnemers aan genoemde (sport)activiteiten;
 • het gaan van de deelnemers/gebruikers van en naar de kleedkamers en het omkleden zelf;
 • het overdragen van de leerlingen aan de sportinstructeurs c.q. docenten lichamelijke opvoeding; - het douchen vóór en na het verrichten van genoemde activiteiten.

2.4 Huurder houdt een administratie bij van het aantal deelnemers aan de in de sportaccommodatie te verrichten (sport)activiteiten en de namen van deze deelnemers. Huurder houdt een administratie bij van eventuele bijzonderheden met betrekking tot genoemde deelnemers, zoals medische aandoeningen en overige zorgaspecten. Voor zover een en ander noodzakelijk is met het oog op de gezondheid en veiligheid van de betreffende personen, stelt de gebruiker de gemeente Krimpenerwaard op de hoogte van genoemde bijzonderheden.

3. Hygiëne

3.1 Na elk gebruik draagt de gebruiker zorg voor het dichtdraaien van de waterkranen en het doorspoelen van de toiletten en het droogtrekken van de doucheruimte(n) en het bezemschoon achterlaten van de kleedruimte(n).

3.2 Huurder meldt hygiënisch niet verantwoorde situaties aan de medewerkers van de gemeente Krimpenerwaard.

3.3 Huurder voorkomt onnodige vervuiling en ziet toe op het ordelijk gebruik van de sportaccommodatie door de deelnemers aan c.q. bezoekers/toeschouwers van de (sport)activiteiten.

4. Gebruik

4.1 Op de sportvloeren van de sporthallen, sportzalen en gymnastieklokalen mag uitsluitend worden gelopen op blote voeten of sportschoenen die niet buiten zijn gedragen en die geen strepen achterlaten op de sportvloer.

4.2 Het gebruik van zelf meegebrachte (sport)toestellen en sportattributen, zoals ballen en dergelijke, is alleen toegestaan in overleg met de gemeente Krimpenerwaard.

4.3 De warming-up en de cooling-down dienen gedurende de looptijd van de overeenkomst c.q. de overeengekomen gebruikstijden plaats te vinden.

4.4 Huurder controleert vóór zijn vertrek of alle onder zijn verantwoordelijkheid vallende deelnemers aan de (sport)activiteiten en eventuele bezoekers de sportaccommodatie hebben verlaten.

4.5 Na elk gebruik zorgt de gebruiker voor het sluiten van de ramen en deuren van de sportaccommodatie en het uitschakelen van lichtpunten.

4.6 Eventuele kosten die verbonden zijn aan het niet of onjuist afsluiten van de sportaccommodatie of het niet uitschakelen van lichtpunten, komen voor rekening van de gebruiker.

5. Overig

5.1 Op het gebruik van sporthallen, sportzalen en gymnastiekzalen en de bijbehorende ruimten zijn tevens de voorwaarden zoals vermeld in Afdeling A van toepassing.

C. In gebruik geven van sleutels

1. Gebruik

1.1 Bij in gebruik geven van sleutels, waarbij de sportaccommodatie aan de gebruiker ter beschikking wordt gesteld, zonder dat een beheerder van de gemeente Krimpenerwaard aanwezig is, wordt de gebruiker tegen betaling van een borgsom in het bezit gesteld van de sleutel(s) van de sportaccommodatie. De hoogte van de borgsom is in de gebruiksovereenkomst vermeld. Voor de ontvangst van deze sleutel dient te worden getekend. Dupliceren van deze sleutel(s) is niet toegestaan.

1.2 Bij verlies, vermissing of diefstal van de verstrekte sleutel(s) dient de gebruiker de gemeente Krimpenerwaard hiervan onmiddellijk in kennis te stellen. Huurder zal de hiermee verband houdende kosten, zoals de kosten van vervanging van sloten, voldoen. Huurder is aansprakelijk voor de door de gemeente Krimpenerwaard of derden als gevolg van verlies, vermissing of diefstal van de sleutel geleden en te lijden schade.

1.3 Na de beëindiging van de gebruiksovereenkomst dient de gebruiker de verstrekte sleutel(s) binnen 24 uur bij de gemeente Krimpenerwaard in te leveren, waarna de borgsom binnen één week zal worden gerestitueerd.

1.4 Huurder controleert voor vertrek of alle door of vanwege hem toegelaten personen de sportaccommodatie hebben verlaten.

1.5 Huurder draagt zorg voor het openen en het sluiten van de ramen, deuren en hekken van de sportaccommodatie, het in- en uitschakelen van water, verlichting, elektra, de technische installaties en de alarminstallaties.

1.6 Eventuele kosten die verbonden zijn aan het niet of onjuist afsluiten van de sportaccommodatie en het niet of onjuist uitschakelen van water en elektra, de technische installaties en de alarminstallaties, zoals kosten in verband met alarmopvolgingen, en schade als gevolg daarvan komen voor rekening van de gebruiker.

2. Toezicht en veiligheid

2.1 Huurder is volledig verantwoordelijk voor het toezicht op het gebruik van en de veiligheid in de sportaccommodatie.

2.2 Huurder ziet toe op de naleving van alle in Afdeling A en B opgenomen gebruiks- en veiligheidsvoorschriften, verbodsbepalingen, huis- en gedragsregels en aanwijzingen en treedt coördinerend op in geval van calamiteiten, een en ander conform Afdeling A, artikel 11 en 15 en de in Afdeling B opgenomen bepalingen.

2.3 Huurder dan wel de door hem aangewezen personen die met de uitoefening van de hieruit voortvloeiende taken zijn belast, dienen te beschikken over de in Afdeling A en B genoemde diploma’s.

2.4 Voor zover sport- en speeltoestellen en sportmaterialen in gebruik worden gegeven en gedurende het gebruik gebreken aan genoemde toestellen en materialen ontstaan, die een (veilig) gebruik van genoemde toestellen en attributen verhinderen, zorgt de gebruiker er voor dat duidelijk wordt aangegeven dat de betreffende toestellen en attributen buiten gebruik zijn en dat maatregelen worden getroffen die een gebruik daarvan verhinderen.

3. Horecaruimten

3.1 Als tot de sportaccommodatie behorende horecaruimten in gebruik worden gegeven, dient de gebruiker, althans tenminste één van de in deze horecaruimten werkzame medewerkers van de gebruiker, te beschikken over de door de Drank- en Horecawet vereiste ‘Verklaring Sociale Hygiëne’ Afdeling A, artikel 14 is van overeenkomstige toepassing.

4. Overig

4.1 Op het in gebruik geven van sleutels zijn tevens de voorwaarden zoals vermeld in Afdeling A, B en C van toepassing, tenzij de aard van deze voorwaarden zich tegen toepassing op het in gebruik geven van sleutels verzet.

4.2 Voor zover de voorwaarden in Afdeling A en B afwijken van Afdeling C zijn de voorwaarden van Afdeling C van toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld bij besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard op 20 februari 2017.