Subsidie Stappenkaart

Bekijk welke stappen u doorloopt bij het aanvragen of verantwoorden van een subsidie.

Subsidieaanvraag

Zorg dat u de volgende gegevens bij de hand heeft:

 • Een activiteitenplan waaruit blijkt:
  • wat het doel van de activiteit(en) is, 
  • welke subsidieregeling van toepassing is, 
  • op welke manier de activiteit aansluit op deze subsidieregeling 
  • in hoeverre de activiteit noodzakelijk is om het doel te behalen dat voor die subsidieregeling van toepassing is
 • Begroting met de inkomsten en uitgaven voor deze activiteit(en)
 • eHerkenning of DigiD. Door uw aanvraag via DigiD of eHerkenning te doen, kunt u uw aanvraag volgen via het klantportaal. Voor eHerkenning heeft u niveau 2 nodig. Op eherkenning.nl leest u hier meer over.
 • Thema Cultuur: ingevulde berekeningstool voor subthema 1, 2 en/ of 3.
 • Voorschoolse voorzieningen: ingevulde berekeningstool.

Extra nodig bij eerste aanvraag

Vraagt u voor de eerste keer jaarlijkse subsidie aan? Dan heeft u ook de volgende gegevens nodig:

 • Oprichtingsakte
 • Statuten
 • Jaarverslag van het voorgaande jaar
 • Jaarrekening of balans van het voorgaande jaar

Voor organisaties met economische activiteiten

Dit kunnen ook verenigingen en stichtingen zijn. Op de website van de ACM leest u meer over concurrentie overheid en markt. Benodigde gegevens:

 • Opgave waarin de subsidies, vergoedingen of tegemoetkomingen van de Nederlandse staat staan die al zijn of zullen worden ontvangen voor de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd. Hiervoor vult u de verklaring de-minimissteun in in het aanvraagformulier.

Let op: kreeg u een meerjarige subsidie? Kijk dan in de laatst ontvangen verleningsbeschikking of een nieuwe subsidieaanvraag nodig is.

De aanvraag voor een jaarlijkse subsidie kan van 1 mei tot en met 1 juni worden ingeleverd. De aanvraagperiode voor de voorschoolse voorzieningen is van 1 juli tot en met 1 september. Het aanvraagformulier voor de jaarlijkse subsidie is vanaf 1 mei beschikbaar op de website. Voor voorschoolse voorzieningen staat het formulier vanaf 31 augustus op de site.

Tip: zorg dat u vooraf alle benodigde gegevens van stap 1 heeft verzameld. Zo kunt u de subsidieaanvraag snel doorlopen.

Voorwaarden aan de hand waarvan uw aanvraag beoordeeld wordt

In de subsidieregelingen Gemeente Krimpenerwaard staat aangegeven welke voorwaarden er gelden om jaarlijkse subsidie te krijgen. Meer informatie vindt u op de pagina Jaarlijkse subsidie aanvragen.

Juni, juli en augustus

Na het indienen van de aanvraag wordt deze inhoudelijk beoordeeld door de gemeente. 

September

Als alle aanvragen zijn beoordeeld, vindt de besluitvorming plaats door het bestuur van de gemeente. Het bestuur van de gemeente stelt het subsidiejaarplan vast waarin alle subsidieverleningen staan vermeld. 

Oktober 

Het subsidiejaarplan wordt gepubliceerd op de website (onder voorbehoud van de vaststelling van de budgetten in de begrotingsraad in de gemeenteraad begin november). Via het subsidiejaarplan kunt u alvast inzien of het bestuur van de gemeente u de jaarlijkse subsidie verleent. 

November

De gemeenteraad behandelt de begroting van het daaropvolgende jaar en stelt de subsidieplafonds van de verschillende subsidieregelingen vast. Een voorwaarde voor de verleende subsidies is dat de gemeenteraad tijdens de behandeling van de begroting in november hiervoor voldoende geld ter beschikking stelt. 

U ontvangt de beschikking uiterlijk 1 december. Hierin leest u of u de aangevraagde subsidie ontvangt, wanneer de uitbetaling plaatsvindt en onder welke voorwaarden u de subsidie ontvangt.  

In de beschikking staat wanneer de financiële middelen naar u worden overgemaakt. Subsidieverleningen tot en met € 10.000,- worden in één keer overgemaakt. Subsidieverleningen hoger dan € 10.000,- worden in twee of vier termijnen overgemaakt.

Tot en met € 5.000,- subsidie

Heeft u tot en met € 5.000,- subsidie ontvangen? Dan hoeft u alleen verantwoording af te leggen als dit in de verleningsbeschikking vermeld staat. Voor subsidie voor activiteiten die vallen onder Vroegschoolse Educatie moet u altijd een verantwoording indienen. Het maakt daarbij niet uit hoeveel subsidie u gekregen heeft.

De verantwoording bestaat uit een inhoudelijk verslag. Daarin staat welke activiteiten wel en/of niet zijn verricht en of de doelen zijn behaald. Dit is inclusief een financiële onderbouwing van de (niet) uitgevoerde activiteiten. 

Tussen € 5.000,- en € 50.000,- subsidie

Heeft u tussen € 5.000,- en €50.000,- subsidie ontvangen? Dan moet u altijd een verantwoording indienen. Ook als u een meerjarige beschikking heeft ontvangen.

De verantwoording bestaat uit een inhoudelijk verslag. Daarin staat welke activiteiten wel en/of niet zijn verricht en of de doelen zijn behaald. Dit is inclusief een financiële onderbouwing van de (niet) uitgevoerde activiteiten. 

Tussen € 50.000,- en € 150.000,- subsidie

Heeft u tussen € 50.000,- en €150.000,- subsidie ontvangen? Dan moet u altijd een verantwoording indienen. Ook als u een meerjarige beschikking heeft ontvangen. We hebben van u nodig:

 • een inhoudelijk verslag, waarin staat welke activiteiten wel en/of niet zijn verricht en of de doelen zijn behaald.
 • een financieel verslag of jaarrekening, met de uitgaven en inkomsten van de activiteiten.
 • een balans met een toelichting daarop.
 • een verklaring (lichter dan een controleverklaring) die dient aan te sluiten bij uw bedrijfsvoering. Voor instellingen voor voorschoolse voorzieningen is dit in de vorm van een beoordelingsverklaring. Voor de overige instellingen geldt dat in overleg met de eigen accounthouder wordt bepaald welke soort accountantsverklaring nodig is.

Meer dan € 150.000,- subsidie

Heeft u meer dan €150.000,- subsidie ontvangen? Dan moet u altijd een verantwoording indienen. Ook als u een meerjarige beschikking heeft ontvangen. We hebben van u nodig:

 • een inhoudelijk verslag, waarin staat welke activiteiten wel en/of niet zijn verricht en of de doelen zijn behaald.
 • een financieel verslag of jaarrekening, met de uitgaven en inkomsten van de activiteiten.
 • een balans met een toelichting daarop.
 • een controleverklaring die is opgesteld door een onafhankelijk accountant tenzij bij subsidieregeling anders is bepaald. Voor instellingen voor voorschoolse voorzieningen is dit in de vorm van een beoordelingsverklaring. 

U verantwoordt de subsidie online met het verantwoordingsformulier door in te loggen met DigiD of eHerkenning op de pagina Subsidie verantwoorden. De verantwoording dient u bij de gemeente in uiterlijk 1 juni in het daaropvolgende jaar.

Bekijk ook

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0182 of stuur een e-mail naar info@krimpenerwaard.nl.