Bekijk welke stappen u doorloopt bij het aanvragen of verantwoorden van een subsidie.

Stap 1: Voorbereiding subsidieaanvraag

Zorg dat u de volgende gegevens bij de hand heeft:

 • Een activiteitenplan waaruit blijkt wat het doel is, welke subsidieregeling(en) van toepassing is/zijn en in hoeverre de activiteit noodzakelijk is om het doel te behalen dat voor die subsidieregeling van toepassing is
 • Begroting met de inkomsten en uitgaven voor deze activiteiten
 • eHerkenning of DigiD. Door uw aanvraag via DigiD of eHerkenning te doen, kunt u uw aanvraag volgen via het klantportaal. Voor eHerkenning heeft u niveau 2 nodig. Op eherkenning.nl(externe link) leest u hier meer over.
 • Thema Cultuur: ingevulde berekeningstool voor subthema 1, 2 of 3.
 • Voorschoolse voorzieningen: ingevulde berekeningstool.

Extra nodig bij eerste aanvraag

Vraagt u voor de eerste keer jaarlijkse subsidie aan? Dan heeft u ook de volgende gegevens nodig:

 • Oprichtingsakte
 • Statuten
 • Jaarverslag van het voorgaande jaar
 • Jaarrekening of balans van het voorgaande jaar

Voor organisaties met economische activiteiten

Dit kunnen ook verenigingen en stichtingen zijn. Benodigde gegevens:

 • Opgave waarin de subsidies, vergoedingen of tegemoetkomingen van de Nederlandse staat staan die al zijn of zullen worden ontvangen voor de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd. Hiervoor vult u de verklaring de-minimissteun in in het aanvraagformulier.

Let op: kreeg u een meerjarige subsidie? Kijk dan in de laatst ontvangen verleningsbeschikking of een
nieuwe subsidieaanvraag nodig is.

Stap 2: Aanvraagformulier invullen

De aanvraag voor een jaarlijkse subsidie kan van 1 mei tot en met 1 juni worden ingeleverd. De aanvraagperiode voor de voorschoolse voorzieningen is van 1 juli tot en met 1 september. Het aanvraagformulier voor de jaarlijkse subsidie is vanaf 1 mei beschikbaar op de website. Voor voorschoolse voorzieningen staat het formulier vanaf 1 juli op de site.

Tip: zorg dat u vooraf alle benodigde gegevens van stap 1 heeft verzameld. Zo kunt u de subsidieaanvraag snel doorlopen.

Criteria waarop uw aanvraag beoordeeld wordt

In de subsidieregelingen Gemeente Krimpenerwaard staat aangegeven welke criteria gelden om jaarlijkse subsidie te krijgen. Meer informatie vindt u op de pagina Jaarlijkse subsidie aanvragen.

Stap 3: De gemeente gaat voor u aan de slag

Juni, juli en augustus

Na het insturen van de aanvraag wordt die beoordeeld door de gemeente.

September en oktober

Als alle aanvragen zijn beoordeeld, vindt de besluitvorming plaats door het bestuur van de gemeente.

November

Het subsidiejaarplan wordt gepubliceerd op de website.

Stap 4: U ontvangt een beschikking

U ontvangt de beschikking uiterlijk begin november. Voorwaarde voor de verleende subsidie is dat de gemeenteraad tijdens de behandeling van de begroting in november hiervoor voldoende geld ter beschikking stelt. Is dit niet het geval? Dan informeren wij u binnen vier weken na de begrotingsraad of we uw subsidieaanvraag (gedeeltelijk) afwijzen. Ontvangt u hierover geen bericht, dan betalen wij de subsidie aan u uit.

Wilt u liever zo snel mogelijk weten of er iets voor u verandert? Dan kunt u vanaf de derde week van november (na de begrotingsraad) contact opnemen met de gemeente.

Stap 5: De gemeente stelt de financiële middelen beschikbaar

In de beschikking staat wanneer de financiële middelen naar u worden overgemaakt. Subsidieverleningen tot en met € 5.000,- worden in één keer overgemaakt. Subsidieverleningen hoger dan € 5.000,- worden in vier termijnen overgemaakt.

Verantwoording subsidies

Tot en met € 5.000,- subsidie

Heeft u tot en met € 5.000,- subsidie ontvangen? Dan hoeft u alleen verantwoording af te leggen als dit in de verleningsbeschikking vermeld staat. Voor subsidie voor activiteiten die vallen onder Vroegschoolse Educatie moet u altijd een verantwoording indienen. Het maakt daarbij niet uit hoeveel subsidie u gekregen heeft.

De verantwoording bestaat uit een inhoudelijk verslag. Daarin staat welke activiteiten wel en/of niet zijn verricht en of de doelen zijn behaald. Dit is inclusief een financiële onderbouwing van de (niet) uitgevoerde activiteiten.

Meer dan € 5.000,- subsidie

Heeft u meer dan € 5.000,- subsidie ontvangen? Dan moet u altijd een verantwoording indienen. Ook als u een meerjarige beschikking heeft ontvangen.

De verantwoording bestaat uit een inhoudelijk verslag. Daarin staat welke activiteiten wel en/of niet zijn verricht en of de doelen zijn behaald. Dit is inclusief een financiële onderbouwing van de (niet) uitgevoerde activiteiten.

Meer dan € 50.000,- subsidie

Heeft u meer dan € 50.000,- ontvangen? Dan moet u altijd een verantwoording indienen. Ook als u een meerjarige beschikking heeft ontvangen. We hebben van u nodig:

 • een inhoudelijk verslag, waarin staat welke activiteiten wel en/of niet zijn verricht en of de doelen zijn behaald.
 • een financieel verslag of jaarrekening, met de uitgaven en inkomsten van de activiteiten.
 • een balans met een toelichting daarop.
 • een accountantsverklaring. Voor instellingen voor voorschoolse voorzieningen is dit in de vorm van een beoordelingsverklaring. Voor de overige instellingen geldt dat in overleg met de eigen accounthouder wordt bepaald welke soort accountantsverklaring nodig is.

U verantwoordt de subsidie online met het verantwoordingsformulier door in te loggen met DigiD of eHerkenning op de pagina Subsidie verantwoorden.

Bekijk ook

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0182 of stuur een e-mail naar info@krimpenerwaard.nl.