Organisaties, stichtingen, verenigingen en inwoners kunnen bij de gemeente subsidie aanvragen. Een subsidie is een (tijdelijke) bijdrage van de gemeente voor activiteiten, die bijdragen aan het gemeentelijk beleid en die u zonder deze subsidie niet kunt uitvoeren. Aanvragen van een jaarlijkse subsidie kan elk jaar vanaf 1 mei tot en met 1 juni.

Voorwaarden

De algemene regels over het geven van subsidies staan in de Algemene Subsidieverordening gemeente Krimpenerwaard 2023. Specifieke regels voor ieder beleidsterrein, bijvoorbeeld cultuur of gezondheid, staan in de subsidieregelingen die daarvoor zijn opgesteld. Deze vindt u onder ‘Jaarlijkse subsidie’.

Jaarlijkse subsidies 2025

Van 1 mei tot en met 1 juni kunt u een aanvraag indienen voor een jaarlijkse subsidie. Hieronder leest u wat er daarna met uw aanvraag gebeurt.

  • Juli tot augustus: Uw aanvraag wordt door een medewerker van de gemeente inhoudelijk beoordeeld. Wanneer uw aanvraag nog niet compleet is, wordt u gevraagd om de aanvullende informatie binnen 14 dagen aan te leveren. 
  • September: Het college van burgemeester en wethouders (B&W) neemt een beslissing over alle jaarlijkse subsidieaanvragen die zijn ingediend. Alle verleningen en afwijzingen worden in het subsidiejaarplan gezet die het college van B&W vaststelt. 
  • Oktober: Het subsidiejaarplan wordt uiterlijk eind oktober gepubliceerd op de website. De verleningen zijn onder voorbehoud van de wijzigingen van de subsidieplafonds. De gemeenteraad beslist hierover in november 2024. 
  • November: De gemeenteraad stelt de subsidieplafonds voor 2025 vast. Daarna ontvangen alle organisaties die een subsidieaanvraag hebben ingediend uiterlijk 1 december 2024 de uitslag over hun subsidieaanvraag via een beschikking. 

Beoordelingscriteria voor uw aanvraag

De Algemene Subsidieverordening (ASV) geeft algemene voorwaarden waarop uw aanvraag wordt beoordeeld. De uiterste aanvraagdatum is hier een voorbeeld van. In de subsidieregelingen wordt de aanvraag beoordeeld op de bijzondere doelen en voorwaarden die in de betreffende subsidieregeling zijn opgenomen.

Puntensysteem

In sommige subsidieregelingen is een apart puntensysteem opgenomen (de zogenaamde tender), dat als hulpmiddel dient bij het beoordelen van uw aanvraag. Uw aanvraag wordt dan beoordeeld op een aantal deelonderwerpen. Bijvoorbeeld: ‘Is de activiteit noodzakelijk of dringend gewenst? Of ‘in hoeverre wordt er bij het uitvoeren van de activiteiten samengewerkt tussen of met andere organisaties of derden?’

Noodzaak of intensieve samenwerking leveren dan meer punten op. Alle punten worden uiteindelijk opgeteld, waarbij er een minimumaantal punten behaald moeten worden om recht te hebben op subsidie.

Subsidieplafonds

Onze gemeente stelt elk jaar een totaalbedrag (subsidieplafond) beschikbaar voor elke subsidieregeling. Soms komen echter meer aanvragen binnen dan dat er geld beschikbaar is. Dat betekent dat niet alle aanvragen (geheel) kunnen worden gehonoreerd. Het wel beschikbare geld wordt dan, via een vastgestelde berekening, verdeeld over de aanvragers. Deze verdeling vindt u terug in de van toepassing zijnde subsidieregeling.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over de jaarlijkse subsidie? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0182 of via het e-mailadres info@krimpenerwaard.nl.