Wat is het?

Organisaties, stichtingen, verenigingen en inwoners kunnen bij de gemeente subsidie aanvragen. Een subsidie is een (tijdelijke) bijdrage van de gemeente voor activiteiten, die bijdragen aan het gemeentelijk beleid en die u zonder deze subsidie niet kunt uitvoeren. Aanvragen van een jaarlijkse subsidie kan elk jaar vanaf 1 mei tot en met 1 juni.

Voorwaarden

De algemene regels over het geven van subsidies staan in de Algemene Subsidieverordening gemeente Krimpenerwaard 2023. Specifieke regels voor ieder beleidsterrein, bijvoorbeeld cultuur of gezondheid, staan in de daartoe opgestelde subsidieregelingen. Deze vindt u onder ‘Jaarlijkse subsidie’.

Jaarlijkse subsidies 2024

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) heeft op 17 oktober 2023 het subsidiejaarplan 2024 vastgesteld. Dit subsidiejaarplan is vastgesteld onder voorbehoud van de wijzigingen van de subsidieplafonds voor 2024 door de gemeenteraad. De gemeenteraad beslist hierover in november 2023. Na het besluit in de gemeenteraad worden instellingen die een jaarlijkse subsidieaanvraag hebben gedaan uiterlijk 1 december met een beschikking geïnformeerd over de subsidieverlening.

Het subsidiejaarplan bevat alle subsidieaanvragen en subsidieverleningen voor een jaarlijkse subsidie voor 2024. Bekijk het subsidiejaarplan 2024.

Beoordelingscriteria voor uw aanvraag

De Algemene Subsidieverordening (ASV) geeft algemene voorwaarden waarop uw aanvraag wordt beoordeeld. De uiterste aanvraagdatum is hier een voorbeeld van. In de subsidieregelingen wordt de aanvraag beoordeeld op de bijzondere doelen en voorwaarden die in de betreffende subsidieregeling zijn opgenomen.

Puntensysteem

In sommige subsidieregelingen is een apart puntensysteem opgenomen (de zogenaamde tender), dat als hulpmiddel dient bij het beoordelen van uw aanvraag. Uw aanvraag wordt dan beoordeeld op een aantal deelonderwerpen. Bijvoorbeeld: ‘Is de activiteit noodzakelijk of dringend gewenst? Of ‘in hoeverre wordt er bij het uitvoeren van de activiteiten samengewerkt tussen of met andere organisaties of derden?’

Noodzaak of intensieve samenwerking leveren dan meer punten op. Alle punten worden uiteindelijk opgeteld, waarbij er een minimumaantal punten behaald moeten worden om recht te hebben op subsidie.

Subsidieplafonds

Onze gemeente stelt elk jaar een totaalbedrag (subsidieplafond) beschikbaar voor elke subsidieregeling. Soms komen echter meer aanvragen binnen dan dat er geld beschikbaar is. Dat betekent dat niet alle aanvragen (geheel) kunnen worden gehonoreerd. Het wel beschikbare geld wordt dan, via een vastgestelde berekening, verdeeld over de aanvragers. Deze verdeling vindt u terug in de van toepassing zijnde subsidieregeling.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over de jaarlijkse subsidie? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0182 of via het e-mailadres info@krimpenerwaard.nl.