Omgevingsvergunning voor het aanpassen van het bestemmingsplan

Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) organiseert de opvang. Zij zorgen voor professionele begeleiding en leuke, leerzame dagprogramma’s. De kinderen krijgen onder andere informatie over veiligheid, normen en waarden, hun nieuwe omgeving en het wonen en leven op een COA-locatie. Ook stimuleert het COA dat de kinderen worden betrokken bij activiteiten in de buurt. Op de locatie is straks ook dag en nacht beveiliging aanwezig. De gemeente zorgt voor onderwijs voor de kinderen.

Wat nodig is om de kinderen op te kunnen vangen op deze locatie, is een omgevingsvergunning. Het Klooster Sint Gabriel aan de Provincialeweg 60-62 in Haastrecht ligt binnen het bestemmingsplan ‘Landelijk gebied’ (voormalige gemeente Vlist) en heeft de enkelbestemming  ‘Maatschappelijk’. De bestemming ‘Maatschappelijk’ moet voor de huisvesting van minderjarige vluchtelingen tijdelijk worden gewijzigd naar de enkelbestemming ‘Wonen’. Om de bestemming tijdelijk te wijzigen wordt de volgende procedure gevolgd:

  • De door het COA aan te vragen omgevingsvergunning valt onder de procedure “handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening” (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 20 van de Wabo). Dit is een reguliere procedure met een behandeltermijn van 8 weken. In deze procedure kan de gemeente afwijken van het vigerende bestemmingsplan.
  • Om af te wijken van het vigerende bestemmingsplan, kan gebruik worden gemaakt van de beleidsregel “buitenplanse afwijkingsbevoegdheid 2021, gemeente Krimpenerwaard”. Door het gebruik van deze beleidsregel kan de gemeente, met het daarin aangegeven artikel 2.2.11 (bijlage II Bor, artikel 4 lid 11), het gebruik tijdelijk omzetten naar wonen voor een termijn van maximaal 3 jaar.
  • Wanneer het COA alle stukken die nodig zijn voor deze tijdelijke omzetting correct en op tijd aanlevert, kan de omgevingsvergunning binnen 8 weken worden verleend.

U kunt bezwaar maken tegen de tijdelijke omzetting van het bestemmingsplan of de afgegeven omgevingsvergunning. U moet hiervoor de officiële bekendmakingen in de gaten houden.  Dit kan op de website www.officielebekendmakingen.nl of via de gemeentepagina in Het Kontakt. Op dit moment is er alleen een aanvraag waar de gemeente nog een besluit over moet nemen. Er kan pas bezwaar worden gemaakt, als er een besluit is genomen door de gemeente. Wanneer u weet dat in uw omgeving meerdere mensen bezwaar willen indienen, adviseren wij u om dit als groep te doen. Een collectief bezwaar kunnen wij sneller in behandeling nemen en verwerken. Wilt u meer weten over bezwaar maken? Kijk dan op: www.krimpenerwaard.nl/bezwaar-maken

Aanvraag omgevingsvergunning

De vergunningaanvraag is door het COA ingediend op 24 april 2023. De aanvraag wordt eerst getoetst op ontvankelijkheid. Dit betekent dat onder andere wordt gekeken of alle benodigde stukken zijn ingediend of dat er aanvullende stukken moeten worden ingediend. Wanneer de aanvraag ontvankelijk is, volgt een publicatie via de hierboven genoemde kanalen. Naast de vergunningaanvraag is er ook een “melding brandveilig gebruik” ingediend. Zoals de term al aangeeft, vraagt de aanvrager hiermee goedkeuring op de brandveiligheid van het gebouw bij het gebruik door het COA.