Veelgestelde vragen over ‘Het Klooster’

Op deze pagina vindt u antwoord op veelgestelde vragen over de opvang in Het Klooster. Heeft u behoefte aan een persoonlijk gesprek over deze onderwerpen? Neem dan contact op met de omgevingsmanager. Hij is bereikbaar per e-mail (amv@krimpenerwaard.nl) of telefonisch via 06-51017771.

Veelgestelde vragen over ‘Het Klooster’

Wie worden er opgevangen?

Het zijn alleenstaande minderjarige vreemdelingen (afgekort: AMV). Het gaat om een groep van tachtig kinderen die zonder ouders zijn gevlucht. De kinderen zijn 14 tot 17,5 jaar oud. Ze hebben veel meegemaakt en staan er alleen voor. 

Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) zorgt voor opvang en begeleiding van kinderen die in afwachting zijn van een status en verblijfsvergunning. Zij weten dus nog niet of ze mogen blijven en wachten op uitsluitsel van de IND. 

Als een kind naar Nederland komt zonder ouders (of andere wettelijke vertegenwoordiger), moet er op basis van de Nederlandse wet een voogd voor hem of haar worden benoemd. Voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen is dat het NIDOS. Voor kinderen onder de 14 jaar zoekt het NIDOS een opvanggezin.

Uit welk land komen deze kinderen? Wie zijn zij?

Het COA heeft ons geïnformeerd dat het voornamelijk kinderen uit Syrië zijn en ook enkele kinderen uit Afghanistan, Jemen, Eritrea, Somalië, Iran en Irak. Het zijn kinderen die gevlucht zijn uit oorlogsgebieden of uit landen waar onderdrukking plaatsvindt.

Worden er ook meisjes opgevangen?

Met elkaar hebben we ook gesproken over de wens die kwam uit de klankbordroep om te zorgen voor een mix van jongens en meisjes in de opvang. Slechts 8% van de alleenstaande kinderen die naar Nederland komen zijn meisjes. Wanneer je een gemengde groep op een locatie wilt opvangen, moeten de ruimtes (slaapkamers) voor jongens en meisjes zijn gescheiden. Er is een meisjesvleugel gemaakt in Het Klooster voor maximaal 16 meisjes.

Gaat het steeds om dezelfde groep of zijn er wisselingen?

In principe blijft het dezelfde groep. Als kinderen 18 worden tijdens de opvangperiode van 3 jaar, stromen zij door en wordt hun plek ingenomen door nieuwe kinderen.

Waar komt de opvang?

De kinderen worden opgevangen in ‘Het Klooster’ aan de Provincialeweg Oost 62 in Haastrecht.

Waarom is er gekozen voor deze locatie?

Het gebouw is heel geschikt omdat er al mensen woonden daarom zijn er weinig aanpassingen nodig. De uitvoering van de toekomstige plannen voor Het Klooster gaan tijdens de opvangperiode door. Er ontstaat dus geen vertraging.

Wat voor werkzaamheden worden er in Het Klooster gedaan?

Om de kinderen goed en veilig op te kunnen vangen zijn basis onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd, zoals het vervangen van het oude tapijt en de plafondplaten, schilderwerk, het vervangen en moderniseren van de ventilatie, vervangen van oude kranen en het nakijken van de stopcontacten en elektrische leidingen.

Buitenkant Klooster

Aan de buitenkant van het gebouw wordt niets veranderd. De zolder en de schoorsteen met het ooievaarsnest wordt door het COA niet gebruikt . De vleermuizen en ooievaar blijven daarom gewoon “medebewoners” van Het Klooster.

Blijft Het Klooster beeldbepalend voor Haastrecht?

In het bestemmingsplan van het Klooster is opgenomen dat het gaat om een karakteristiek gebouw. Dit betekent dat de buitenkant van het gebouw beschermd is. Het Klooster blijft dus in de nieuwe situatie beeldbepalend voor Haastrecht.

Wat gebeurt er met de graven van de paters?

Om de graven plaatst het COA hekken zodat de kinderen daar niet bij kunnen en de rust niet wordt verstoord . Van het ruimen van de graven is de eerstkomende jaren geen sprake.

Blijft jeugdclub Gabriël goed bereikbaar?

Vanaf de dijk is een aparte ingang naar het clubhuis aangelegd voor fietsers en voetgangers. De opgevangen kinderen krijgen vanaf het begin te horen dat zij niets te zoeken hebben bij de Jeugdclub en dit voor hen verboden terrein is. De eerste maanden vangen leiders van het COA en de Jeugdvereniging de kinderen die lid zijn van de jeugdvereniging bij de start van de bijeenkomsten op  bij het begin van de dijk.

Maken de kinderen en de begeleiders in Het Klooster gebruik van bestaande internetaansluitingen?

Het COA zorgt voor een eigen internetverbinding in Het Klooster via een schotel. De kinderen en begeleiders maken hierdoor geen gebruik van de bestaande internetverbindingen.

Hoelang gaat de opvang duren?

De kinderen worden opgevangen voor een periode van drie jaar. De eigenaar van het pand verhuurt het gebouw tot 1 april 2026 aan het COA.

Wanneer komen de kinderen?

De kinderen zijn verwelkomd in de tweede week van augustus 2023.

Hoeveel kinderen worden er in Het Klooster opgevangen?

Er zijn met het COA afspraken gemaakt over een ingroeimodel. Dit betekent dat we starten met de opvang van een kleinere groep kinderen dan 80 en in een bepaalde tijd toegroeien naar opvang van maximaal 80 kinderen. De eerste week van mei hebben wij met het COA over het ingroeimodel gesproken. Met elkaar hebben we afgesproken om te starten met het opvangen van 40 kinderen. In maximaal 4 maanden gaan we dan in stappen naar het opvangen 80 kinderen.

Waarom werkt de gemeente Krimpenerwaard mee aan deze opvang?

Er zijn veel vluchtelingen in Nederland, en die kunnen op dit moment niet allemaal worden opgevangen. Dat zorgt voor schrijnende situaties. De landelijke overheid staat daarom voor een grote opgave. In onze regio zijn afspraken gemaakt over hoe we willen omgaan met de opgave vanuit het Rijk. Voor onze gemeente betekent dit dat er in eerste instantie 153 opvangplekken gerealiseerd moeten worden. Wij nemen als gemeente onze verantwoordelijkheid en dragen op deze manier bij aan het oplossen van de landelijke opvangcrisis.

Wat is de rol van de gemeente?

De gemeente is verantwoordelijk voor het verlenen van de omgevingsvergunning en voor de communicatie met alle betrokkenen in de voorbereidingsperiode. De gemeente gaat ervoor zorgen dat de kinderen onderwijs krijgen.

Wat doet een omgevingsmanager?

Een omgevingsmanager brengt de belangen van alle betrokkenen in kaart en houdt contact met alle partijen in de omgeving. Op 11 mei is de omgevingsmanager voor de opvang in Het Klooster begonnen. De omgevingsmanager gaat graag met u in gesprek om te horen welke vragen er zijn en welke zorgen er leven. Hij is bereikbaar via e-mail: amv@krimpenerwaard.nl of 06-51017771.

Is er een omgevingsvergunning nodig voor deze opvang?

In het bestemmingsplan heeft Het Klooster de bestemming ‘Maatschappelijk’, met de nadere aanduiding Klooster. Voor de opvang van de vluchtelingen is het nodig tijdelijk af te wijken van het gebruik. Daarom zal er een omgevingsvergunning worden aangevraagd.

Kunnen inwoners nog bezwaar maken tegen dit besluit?

Het is niet mogelijk om bezwaar te maken tegen dit besluit. Het is een besluit dat genomen is door het college, met de landelijke opvangcrisis en opgave van het Rijk als aanleiding. Het is wel nodig om een omgevingsvergunning aan te vragen voor het tijdelijk afwijken van het gebruik van het Klooster, zoals dat nu in het bestemmingsplan staat. Het Klooster heeft namelijk de bestemming ‘Maatschappelijk’ en voor de opvang moet deze tijdelijk worden gewijzigd naar de bestemming ‘Wonen’.

Op woensdag 12 juli 2023 heeft de gemeente de omgevingsvergunning verleend. Hiermee is het mogelijk om tot 1 april 2026 af te wijken van het bestemmingsplan en het Klooster te gebruiken voor de opvang van kinderen. Op de website van officiële bekendmakingen vindt u het besluit.

Betalen wij als gemeente voor de opvang van de kinderen?

De tijdelijke noodopvang in het Klooster kost de gemeente in principe geen geld. Alle kosten worden gedekt door het COA en daarnaast ontvangt de gemeente een eenmalige vergoeding voor voorbereidingskosten. Als een gemeente in Nederland 100 vluchtelingen meer dan haar taakstelling opvangt voor een periode van 5 jaar, krijgt die gemeente 2500,- vergoeding per vluchteling. Daar is in dit geval geen sprake van, omdat het gaat om 80 vluchtelingen die voor 3 jaar worden opgevangen.

Wie beheert de opvang?

Het COA organiseert de opvang en begeleidt de kinderen.

Wat is het COA?

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers zorgt voor de opvang van vluchtelingen in Nederland tijdens de asielprocedure. Dit houdt in dat het COA zorgt voor onderdak vanaf het moment dat de vluchteling asiel aanvraagt in Nederland en recht heeft op tijdelijke opvang, tot aan het moment dat de vluchteling Nederland moet verlaten of een verblijfsvergunning krijgt. Het COA vangt vluchtelingen op in asielzoekerscentra (azc’s) die verspreid over het hele land liggen. Wil je meer weten over het COA? Kijk dan op www.coa.nl.

Hoe begeleidt het COA de kinderen?

In elke opvanglocatie biedt het COA programma’s aan om vluchtelingen te begeleiden. Dat geldt dus ook voor de kinderen die tijdelijk in Krimpenerwaard komen wonen. De programma’s gaan over wonen en leven op een COA-locatie, voorbereiding op een eventuele inburgering in Nederland en voorbereiding op hun eventuele terugkeer naar het land van herkomst of een ander land. Wil je meer weten over de begeleiding van het COA? Kijk dan op www.coa.nl.

Hoeveel begeleiding is er voor de kinderen?

In Haastrecht worden in totaal ongeveer 25 jeugdzorgwerkers ingezet. Overdag zijn er 8 jeugdzorgmedewerkers, 2 voogden en 1 á 2 toezicht-/receptiemedewerkers aanwezig. In de nacht zijn twee jeugdwerkers aangevuld met minimaal twee ondersteunende toezichthouders die extern worden ingehuurd door het COA.

Waar en door wie wordt het onderwijs gegeven?

De kinderen krijgen vanaf augustus 2023 het hele schooljaar onderwijs bij het ISK in Gouda.  De aanwezige  jongeren zijn inmiddels ingeschreven op school. Hierbij is goed samengewerkt tussen de ISK, COA en Nidos. 4 september zijn de jongeren gestart op school. Onderwijs aan nieuwkomers wordt door de gemeentebesturen uit Midden Holland gezien als een gezamenlijke regionale verantwoordelijkheid. De gemeente Gouda vervult hierin een regiofunctie.

Door de enorme toestroom van vluchtelingen is de Internationale Schakelklas (ISK) Gouda in het afgelopen jaar bijna verdriedubbeld in zowel leerlingenaantal als personeel. Naast de 80 kinderen die in Het Klooster worden opgevangen, komen er ook 100 jonge vluchtelingen naar Bodegraven-Reeuwijk en vanaf het schooljaar 2024-2025 nog eens 50 naar Gouda.

Deze toename maakt dat we als gemeenten samen met het onderwijs onderzoeken hoe we ook op de lange termijn aan alle jongeren een onderwijsplek kunnen bieden. Er worden verschillende mogelijkheden onderzocht . Samen met betrokken gemeenten en het onderwijs bekijken we de mogelijkheden én wie en wat er voor nodig is om deze oplossingen voor elkaar te krijgen.

Waar gaan de kinderen vanaf september 2024 naar school?

Voor het schooljaar 2024/2025 moet nog een oplossing worden gezocht om onderwijs te kunnen bieden aan de 80 kinderen uit Haastrecht. Op dit moment worden voor de situatie vanaf 2024 verschillende mogelijkheden uitgewerkt. Deze zijn op korte termijn klaar. Dan worden de mogelijkheden besproken met onderwijs en de gemeenten om te bepalen welke mogelijkheden kansen bieden én wie en wat er voor nodig is om deze oplossingen voor elkaar te krijgen. Zodra hier meer over bekend is, informeren wij u hierover.

Wat is er te doen voor de kinderen?

De jongeren gaan doordeweeks overdag naar school. Verder worden er dagprogramma’s aangeboden. Ook worden de jongeren betrokken bij de alledaagse activiteiten op de locatie, zoals corvee, boodschappen doen en eten koken. En er zijn ter plekke ook activiteiten, zoals computerlessen, fietslessen, spelletjes doen en huiswerk maken. Daarnaast vinden er veel gesprekken plaats met de jongeren. Een goed gevuld dag- en weekprogramma is belangrijk om met de jongeren in contact te zijn. Medewerkers van het COA leren de kinderen daardoor goed kennen. Dit wordt ook gedaan om snel te kunnen signaleren als er zaken niet goed gaan.

Wie is er verantwoordelijk voor de veiligheid van de kinderen?

Het COA is verantwoordelijk voor de veiligheid op de locatie. Het COA, de politie en de gemeente hebben met elkaar een veiligheidsplan gemaakt voor de veiligheid op en rond de locatie. Het plan is gericht is op zowel de locatie en de omgeving van Het Klooster, als op de kernen Haastrecht en Hekendorp. Opmerkingen of aanmerkingen uit de klankbordgroepsessies zijn hierin meegenomen. In het veiligheidsplan staan bijvoorbeeld afspraken over de afstemming tussen de organisaties:

  • De inzet van de beveiliging van het COA (Er is 1 dag en 2/3 personen nachtbeveiliging aanwezig op de locatie).
  • Het optreden bij een eventuele calamiteit.
  • Een procedure bij een overlastmelding en verkeersveiligheid.
  • De kinderen die het COA opvangt, krijgen begeleiding en voorlichting over onderwerpen zoals veiligheid, normen en waarden van de Nederlandse maatschappij of de omgeving waar men verblijft. Wanneer de kinderen op de locatie komen, worden zij over hun rechten en plichten geïnformeerd. Het COA kent ook huisregels. Ze krijgen deze in hun eigen taal uitgereikt en ze worden besproken via een tolk. De kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor het schoonhouden van hun eigen kamer.

Bekijk het veiligheidsplan

Hoe zit het met de veiligheid en leefbaarheid van de omgeving?

De kinderen krijgen voorlichting over onderwerpen als veiligheid, normen en waarden, hun omgeving en hun rechten en plichten. De gemeente maakt afspraken met het COA, de politie en de veiligheidsregio om overlast en onveilige situaties te voorkomen. Zo gelden er strikte huisregels, is er dag en nacht beveiliging aanwezig en ligt er een plan om op te treden bij een eventuele calamiteit of een overlastmelding.

Komt er voor inwoners een 24/7 telefoonnummer waar zij iemand kunnen bereiken voor bijvoorbeeld overlast of calamiteit?

Het COA is verantwoordelijk voor alle zaken op en rond de opvanglocatie. In Het Klooster is altijd een team van het COA aanwezig dat de jongeren opvangt en begeleidt. Het team is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar voor vragen of opmerkingen over de opvang in Het Klooster via het  telefoonnummer 06-27 88 96 32. U kunt ook een e-mail sturen via FMMZHaastrechtAMV@coa.nl of meer lezen op de website van het COA.

Worden deze kinderen ook mentaal begeleid?

Ja, het COA heeft professioneel geschoolde medewerkers voor deze begeleiding.

Hebben deze kinderen mogelijk last van trauma’s of psychosociale problemen en zo ja, wat wordt daarmee gedaan?

De kinderen worden intensief begeleid door de professioneel geschoolde medewerkers van het COA. Ook zijn er gedragsdeskundigen aanwezig in de opvang.

Waarom krijgen deze vluchtelingen wel een huis en ik/mijn kinderen niet?

Wij zetten ons in om wonen voor alle doelgroepen mogelijk te maken, dus ook voor vluchtelingen. Het gaat om noodopvang van minderjarige vluchtelingen die hier alleen zijn en nog geen verblijfsstatus hebben. Zij krijgen dus geen huis in Krimpenerwaard, maar worden tijdelijk opgevangen in ‘Het Klooster’. Deze opvang gaat dus niet ten koste van de woningvoorraad.

Kunnen inwoners nog bezwaar maken tegen dit besluit?

Het is niet mogelijk om bezwaar te maken tegen dit besluit. Het is een besluit dat genomen is door het college, met de landelijke opvangcrisis en opgave van het Rijk als aanleiding. Het is wel nodig om een omgevingsvergunning aan te vragen voor het tijdelijk afwijken van het gebruik van het Klooster, zoals dat nu in het bestemmingsplan staat. Tegen de omgevingsvergunning kunt u bezwaar maken.

Wie informeert inwoners over de opvanglocatie na ingebruikname?

Vanaf 7 augustus 2023, de datum van ingebruikname van de opvanglocatie, draagt het COA, in samenspraak met de gemeente, de zorg voor de informatie aan de inwoners van de gemeente over de opvanglocatie.

Hoe kan ik helpen of bijdragen aan de opvang van de kinderen?

De inzet van vrijwilligers is hard nodig. Zowel bij het COA als bij andere organisaties die zich inzetten voor asielzoekers. Heeft u belangstelling om deze jonge vluchtelingen te helpen bij de opbouw van een nieuw bestaan? Dan kunt u een e-mail sturen naar FMMZHaastrechtAMV@coa.nl.

Er is specifiek behoefte aan vrijwilligers die de kinderen willen ondersteunen op het gebied van taal. Denk hierbij onder meer aan huiswerkbegeleiding. Ook zijn de kinderen heel blij als zij met vrijwilligers leuke dingen kunnen doen zoals spelletjes, voetballen, museumbezoek of andere vrolijk stemmende activiteiten.

Ik heb spullen die ik kan/wil doneren. Kan dat?

De locatiemanager weet precies wat er nog nodig is in Het Klooster. U kunt daarom het beste een e-mail sturen naar FMMZHaastrechtAMV@coa.nl.

Meer informatie

Informatie over het landelijk beleid rond de opvang van vluchtelingen en asielzoekers vindt u op de website van de Rijksoverheid. Wilt u meer weten over het COA en hoe zij te werk gaan? Kijk dan op de website van het COA.