Op deze pagina vindt u informatie over werkzaamheden, vergunningen en overeenkomsten rondom Het Klooster. Heeft u vragen en staan de antwoorden niet tussen de veelgestelde vragen? Dan kunt u deze vraag mailen naar amv@krimpenerwaard.nl. U kunt ook telefonisch contact opnemen met de COA-informatielijn via 088-7157000 of met de gemeente via 14 0182.

Hekken en herstel fietstoegang jeugdvereniging Gabriël

Het COA heeft een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van hekken op het terrein van Het Klooster. De hekken geven voor de kinderen van Het Klooster een duidelijke grens aan tussen het “eigen terrein” en het terrein van de buren. De kinderen kunnen op deze manier zien waar ze wel en niet mogen komen.

Daarnaast is er ook een vergunning aangevraagd voor het herstel van de wandel- en fietstoegang vanaf de provinciale weg naar jeugdvereniging Gabriël. De leden van de jeugdvereniging kunnen dan direct naar de vereniging fietsen en hoeven dan niet meer via het terrein van Het Klooster.

Internetaansluiting

De aanpassingen in Het Klooster verlopen volgens plan. Het COA zorgt voor een eigen internetverbinding in Het Klooster via een schotel. De kinderen en begeleiders maken hierdoor geen gebruik van de bestaande internetverbindingen.

Afdeling voor meisjes

Na gesprekken met de klankbordgroep heeft het COA onderzocht of het mogelijk is om een afdeling voor meisjes in te richten. Deze afdeling moet afsluitbaar zijn, zodat niet iedereen binnen kan lopen. De uitkomst van dit onderzoek is dat er in Het Klooster ook een ruimte voor meisjes wordt gerealiseerd. Hier kunnen maximaal 16 meisjes slapen. Dit betekent dat – wanneer er gevluchte meisjes zijn - het COA ook meisjes in Haastrecht gaat opvangen.

Omgevingsvergunning voor aanpassen bestemmingsplan

Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) organiseert de opvang. Zij zorgen voor professionele begeleiding en leuke, leerzame dagprogramma’s. De kinderen krijgen onder andere informatie over veiligheid, normen en waarden, hun nieuwe omgeving en het wonen en leven op een COA-locatie. Ook stimuleert het COA dat de kinderen worden betrokken bij activiteiten in de buurt. Op de locatie is straks ook dag en nacht beveiliging aanwezig. De gemeente zorgt voor onderwijs voor de kinderen.

Wat nodig is om de kinderen op te kunnen vangen op deze locatie, is een omgevingsvergunning. Het Klooster Sint Gabriel aan de Provincialeweg 60-62 in Haastrecht ligt binnen het bestemmingsplan ‘Landelijk gebied’ (voormalige gemeente Vlist) en heeft de enkelbestemming  ‘Maatschappelijk’. De bestemming ‘Maatschappelijk’ moet voor de huisvesting van minderjarige vluchtelingen tijdelijk worden gewijzigd naar de enkelbestemming ‘Wonen’. Om de bestemming tijdelijk te wijzigen wordt de volgende procedure gevolgd:

De door het COA aan te vragen omgevingsvergunning valt onder de procedure “handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening” (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 20 van de Wabo). Dit is een reguliere procedure met een behandeltermijn van 8 weken. In deze procedure kan de gemeente afwijken van het vigerende bestemmingsplan.

Om af te wijken van het vigerende bestemmingsplan, kan gebruik worden gemaakt van de beleidsregel “buitenplanse afwijkingsbevoegdheid 2021, gemeente Krimpenerwaard”. Door het gebruik van deze beleidsregel kan de gemeente, met het daarin aangegeven artikel 2.2.11 (bijlage II Bor, artikel 4 lid 11), het gebruik tijdelijk omzetten naar wonen voor een termijn van maximaal 3 jaar.

Wanneer het COA alle stukken die nodig zijn voor deze tijdelijke omzetting correct en op tijd aanlevert, kan de omgevingsvergunning binnen 8 weken worden verleend.

U kunt bezwaar maken tegen de tijdelijke omzetting van het bestemmingsplan of de afgegeven omgevingsvergunning. U moet hiervoor de officiële bekendmakingen in de gaten houden.  Dit kan op de website officielebekendmakingen.nl(externe link) of via de gemeentepagina in Het Kontakt. Op dit moment is er alleen een aanvraag waar de gemeente nog een besluit over moet nemen. Er kan pas bezwaar worden gemaakt, als er een besluit is genomen door de gemeente. Wanneer u weet dat in uw omgeving meerdere mensen bezwaar willen indienen, adviseren wij u om dit als groep te doen. Een collectief bezwaar kunnen wij sneller in behandeling nemen en verwerken. Wilt u meer weten over bezwaar maken? Kijk dan op de pagina Bezwaar maken.

Aanvraag omgevingsvergunning

De vergunningaanvraag is door het COA ingediend op 24 april 2023. De aanvraag wordt eerst getoetst op ontvankelijkheid. Dit betekent dat onder andere wordt gekeken of alle benodigde stukken zijn ingediend of dat er aanvullende stukken moeten worden ingediend. Wanneer de aanvraag ontvankelijk is, volgt een publicatie via de hierboven genoemde kanalen. Naast de vergunningaanvraag is er ook een “melding brandveilig gebruik” ingediend. Zoals de term al aangeeft, vraagt de aanvrager hiermee goedkeuring op de brandveiligheid van het gebouw bij het gebruik door het COA.