Het gemeentebestuur bestaat uit 3 bestuursorganen: de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders (B&W) en de burgemeester. De gemeenteraad is op grond van de gemeentewet het hoogste orgaan binnen de gemeente. Eén keer in de 4 jaar worden gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Iedere inwoner van 18 jaar of ouder kan zich kandidaat stellen als gemeenteraadslid. Politieke partijen stellen een lijst van kandidaten op, waaruit de kiezers een keuze maken. 

Grootte

De leden van de gemeenteraad vertegenwoordigen de inwoners van de Krimpenerwaard. De gemeenteraad van Krimpenerwaard bestaat uit 31 leden verdeeld over 10 fracties in de zittingsperiode 2018-2022: Vereniging Gemeente Belang Krimpenerwaard (VGBK), VVD, SGP, CDA, Lokaal op 1,  Pro Krimpenerwaard, ChristenUnie, PvdA, D66 en Dierbaar Krimpenerwaard. De volgende gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats op 16 maart 2022.
Vanaf 11 december 2018 tot 25 januari 2021 maakte Lokaal op 1 deel uit van de coalitie. Per 25 januari 2021 is Lokaal op 1 uit de coalitie gestapt en is er een coalitie van: VGBK, VVD, Christenunie en D66 gevormd. Het coalitieprogramma kunt u hier nalezen.

Taken 

De gemeenteraad benoemt de wethouders, stelt de begroting vast, geeft kaders aan voor het college van B&W, stelt beleid en lokale wetgeving (verordeningen) vast en controleert of de besluiten worden uitgevoerd volgens de gemaakte afspraken.

Volksvertegenwoordiging

Naast deze taken is de gemeenteraad ook de volksvertegenwoordiging. Dit betekent dat inwoners hun volksvertegenwoordigers aan kunnen spreken op de gang van zaken binnen de gemeente. Doordat de gemeenteraad niet uitvoerend bezig is kan hij tijd besteden aan zijn volksvertegenwoordigende rol. Hij luistert naar de diverse meningen in de gemeenschap en kan op grond daarvan politieke keuzes en afwegingen maken. De gemeenteraad komt maandelijks op dinsdag bijeen in het gemeentekantoor te Lekkerkerk, zie hiervoor de vergaderdata.

College van B&W

Het college van B&W bestaat uit de burgemeester en wethouders. De burgemeester wordt benoemd  door de Kroon op voordracht van de gemeenteraad. De wethouders worden benoemd door de raad. Sinds de invoering van het dualisme in 2002 zijn de wethouders geen lid meer van de gemeenteraad. Zo kunnen college en raad onafhankelijker van elkaar opereren, waarbij het college van B&W het dagelijks bestuur vormt.

Burgemeester

De burgemeester is, behalve voorzitter van de raad en het college, ook een bestuursorgaan met eigen bevoegdheden. Deze liggen onder andere op het terrein van de openbare orde en veiligheid en in het vertegenwoordigen van de gemeente.