Het gemeentebestuur bestaat uit 3 bestuursorganen: de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders (B&W) en de burgemeester. De gemeenteraad is op grond van de gemeentewet het hoogste orgaan binnen de gemeente. Eén keer in de 4 jaar worden gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Iedere inwoner van 18 jaar of ouder kan zich kandidaat stellen als gemeenteraadslid. Politieke partijen stellen een lijst van kandidaten op, waaruit de kiezers een keuze maken. 

Grootte

De leden van de gemeenteraad vertegenwoordigen de inwoners van de gemeente Krimpenerwaard. Onze gemeenteraad bestaat uit 31 leden verdeeld over 10 fracties in de zittingsperiode 2022-2026: Gemeente Belang Krimpenerwaard, SGP, Leefbaar Krimpenerwaard, Pro Krimpenerwaard, CDA, VVD, PvdA/GroenLinks, ChristenUnie, D66 en Lokaal op 1. De gemeenteraadsverkiezingen vonden plaats op 16 maart 2022.

Er is een coalitie gevormd door VGBK, SGP, CDA en VVD. De coalitie draagt de kandidaatwethouders voor aan de gemeenteraad. Deze benoemt de kandidaten tot wethouder. Ook maakt de coalitie afspraken over het beleid voor de periode tot de volgende verkiezingen en legt deze vast in het coalitieakkoord. Het coalitieakkoord en de jaarlijkse programmabegroting vormen samen de algemene basis van het beleid van de gemeente Krimpenerwaard.

Taken 

De gemeenteraad benoemt de wethouders, stelt de begroting vast, geeft kaders aan voor het college van B&W, stelt beleid en lokale wetgeving (verordeningen) vast en controleert of de besluiten worden uitgevoerd volgens de gemaakte afspraken.

Volksvertegenwoordiging

Naast deze taken is de gemeenteraad ook de volksvertegenwoordiging. Dit betekent dat inwoners hun volksvertegenwoordigers aan kunnen spreken op de gang van zaken binnen de gemeente. Doordat de gemeenteraad niet uitvoerend bezig is kan hij tijd besteden aan zijn volksvertegenwoordigende rol. Hij luistert naar de diverse meningen in de gemeenschap en kan op grond daarvan politieke keuzes en afwegingen maken. De gemeenteraad komt maandelijks op dinsdag bijeen in het gemeentekantoor te Lekkerkerk, zie hiervoor de vergaderdata.

College van B&W

Het college van B&W bestaat uit de burgemeester en wethouders. De burgemeester wordt benoemd  door de Kroon op voordracht van de gemeenteraad. De wethouders worden benoemd door de raad. Sinds de invoering van het dualisme in 2002 zijn de wethouders geen lid meer van de gemeenteraad. Zo kunnen college en raad onafhankelijker van elkaar opereren, waarbij het college van B&W het dagelijks bestuur vormt.

Burgemeester

De burgemeester is, behalve voorzitter van de raad en het college, ook een bestuursorgaan met eigen bevoegdheden. Deze liggen onder andere op het terrein van de openbare orde en veiligheid en in het vertegenwoordigen van de gemeente.

Gedragscode voor raads- en commissieleden

Wij staan midden in de samenleving en zijn daarmee verbonden. Daarin heeft iedereen een eigen netwerk. Tegelijkertijd werken we voor het belang van de hele gemeente en gaan we over de besteding van publiek geld. Dit brengt dilemma’s met zich mee die raken aan integriteit. In de gedragscode staan de uitgangspunten voor het omgaan met deze dilemma’s. Onduidelijkheden bespreken we met elkaar om samen te bepalen hoe we daarmee omgaan.

In de gemeente Krimpenerwaard zijn we scherp op...

We voorkomen (de schijn van) belangenverstrengeling

Als een persoonlijk belang raakt aan het algemene belang maken we dit bekend bij collega-bestuurders. Bovendien bewaren we afstand tot het onderwerp. We stemmen niet mee, doen niet mee aan overleg en zijn terughoudend in het optreden als woordvoerder of vertegenwoordiger namens inwoners of organisaties. Als regelgeving verandert, dan passen we onze gedragscode daaraan aan.

Onze nevenfuncties schaden het belang van de gemeente niet

Wanneer nevenfuncties raakvlakken hebben met de functie als volksvertegenwoordiger, beoordelen we of we beide functies kunnen uitvoeren. We letten erop dat nevenfuncties niet leiden tot situaties van (de schijn van) belangenverstrengeling of bevoordeling. Zoals de Gemeentewet van ons vraagt, maken we daarom onze nevenfuncties en de mogelijke vergoeding daarvoor openbaar en dit overzicht houden we actueel.

Uitnodigingen, geschenken en giften nemen we niet zomaar aan

Een uitnodiging nemen we alleen aan als deze een bepaald nut heeft voor de gemeente. Giften en geschenken houden we alleen als ze in verhouding staan tot de reden voor het aanbieden ervan. Uitnodigingen, geschenken en giften weigeren we als die een tegenprestatie zijn voor een positieve beslissing of hier toe kunnen leiden. Ook als het aannemen ervan deze indruk kan wekken, weigeren we het.

En we gaan bewust en zorgvuldig om met ...

Informatie

Informatie die we via het raads- en commissiewerk krijgen, gebruiken we alleen voor het doel waarvoor het bedoeld is. Nooit om een persoonlijk of ander voordeel te krijgen. In geen geval kiezen we ervoor geheime stukken zelf openbaar te maken of stukken te lekken.

Voorzieningen en faciliteiten

De iPad, die door de gemeente verstrekt wordt, is voor zakelijk gebruik. Het is logisch dat we met de voorzieningen en faciliteiten van de gemeente netjes omgaan. Bij declaraties houden we ons aan de regels.

Elkaar

Een respectvolle omgang met inwoners en organisaties, tussen de collegeleden, commissie- en raadsleden en met ambtenaren is erg belangrijk. Wij bespreken in de Krimpenerwaard de inhoud, we spelen niet op de persoon. We praten met mensen, niet over mensen. We beschermen onze privacy en die van anderen actief.