Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een ontwerpbesluit van de gemeente. Bijvoorbeeld bij ontwerp bestemmingsplannen of ontwerp omgevingsvergunningen. Over een ontwerpbesluit van de burgemeester, het college van burgemeester en wethouders of de raad kunnen zienswijzen naar voren worden gebracht. Deze mogelijkheid staat dan aangegeven onder de bekendmaking van het ontwerpbesluit. In de meeste gevallen mogen alleen belanghebbenden een zienswijze indienen. Als iedereen deze mogelijkheid heeft, dan staat dat bij het ontwerpbesluit vermeld.

Bekendmaking

Een ontwerpbesluit wordt openbaar bekendgemaakt door middel van een publicatie op de gemeentelijke website en overheid.nl(externe link). Na afloop van de ter inzage legging van het ontwerpbesluit neemt de gemeente een definitief besluit. Als u een zienswijze heeft ingediend, stelt de gemeente u op de hoogte van het besluit en de manier waarop uw zienswijze hierbij is betrokken. Dat besluit wordt ook openbaar bekend gemaakt.

Voorwaarden

Een zienswijze moet de volgende informatie bevatten:

  • Uw naam, adres en telefoonnummer
  • De datum waarop u de zienswijze indient
  • Het kenmerk of een omschrijving van het ontwerpbesluit waar u het niet mee eens bent
    (als u in het bezit bent van het ontwerpbesluit waarop u reageert, dan verzoeken wij u daarvan een kopie mee te zenden)
  • De redenen waarom u het niet eens bent met het ontwerpbesluit
  • Uw handtekening, (tenzij u digitaal een zienswijze indient via DigiD)

Zienswijze indienen

Een zienswijze dient u bij voorkeur digitaal in via de onderstaande knop.

  • Als de zienswijze door een vertegenwoordiger wordt ingediend, dient als bijlage bij het webformulier tevens een ondertekende machtiging te worden gevoegd.
  • Groepen van personen die gezamenlijk elektronisch een zienswijze willen indienen, doen dit door één persoon het webformulier te laten invullen en ondertekenen met zijn DigiD en een lijst met namen en handtekeningen van de overige personen uit de groep als bijlage bij het webformulier te voegen.
  • Direct na binnenkomst van de zienswijze wordt een elektronische ontvangstbevestiging naar u gestuurd. Hiermee wordt aangegeven dat het bericht, technisch gezien, in goede orde is ontvangen. 

Zienswijze indienen

Mondeling

Zienswijzen kunnen ook mondeling worden ingediend, bijvoorbeeld tijdens een hoorzitting. Als u mondelinge zienswijzen indient, moet u erop letten dat de zienswijzen in het verslag komen, dat het bestuursorgaan verplicht is op te stellen. Dit is vooral van belang aangezien aan het indienen van zienswijzen de mogelijkheid tot beroep is gekoppeld.

Per post

U kunt uw zienswijze ook per post versturen, naar postadres Postbus 51, 2820 AB Stolwijk. Aan wie u de zienswijze kunt richten staat in de publicatie vermeld. Als de zienswijze door een vertegenwoordiger wordt ingediend, dient als bijlage een ondertekende machtiging te worden gevoegd.

Per e-mail

U kunt uw zienswijze ook per e-mail versturen, naar info@krimpenerwaard.nl. Als de zienswijze door een vertegenwoordiger wordt ingediend, dient als bijlage ook een ondertekende machtiging te worden bijgevoegd.

Persoonlijk afgeven

U kunt uw zienswijze ook persoonlijk afgeven bij ons gemeentekantoor in Stolwijk. Dan geldt de datum van de daadwerkelijke ontvangst als datum van indiening. U ontvangt hiervoor een bewijs van ontvangst.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0182.