Wat is het?

Heel soms komt het voor dat na een overlijden niemand de verantwoordelijkheid voor de begrafenis/crematie van de overledene wil dragen of in staat is die verantwoordelijkheid te nemen. In deze situatie is de gemeente verantwoordelijk voor de organisatie van de uitvaart.

Wat kost het?

De gemeente verhaalt de kosten van de uitvaart (inclusief graf en grafonderhoud) op de nalatenschap.  Als er geen nalatenschap is, worden de kosten verhaald op bloed- en aanverwanten die tot onderhoud van de overledene verplicht zouden zijn geweest. Wie dit zijn en hoe dit werkt staat beschreven in het Burgerlijk Wetboek Boek I artikel. 392-396. Als er niets te verhalen is, blijven de kosten voor de gemeente.

Hoe werkt het?

De gemeente heeft de plicht om de uitvaart te verzorgen als er iemand binnen de gemeentegrenzen overlijdt en er geen nabestaanden zijn of als de nabestaanden de uitvaart niet willen organiseren of hiertoe niet in staat zijn. Dit staat omschreven in artikel 21 van de Wet op de Lijkbezorging.

De wet is niet bedoeld voor nabestaanden die de uitvaart niet kunnen betalen. Zij kunnen bijzondere bijstand aanvragen in de gemeente waar ze wonen voor de kosten van begrafenis of crematie.

Verwerpen nalatenschap

Als de nabestaanden de begrafenis niet willen regelen en betalen, dan moeten zij dit doorgeven aan de begrafenisondernemer. Zij tekenen niet voor de opdracht tot begraven. Zij kunnen dan twee dingen doen : via een notaris beneficiair aanvaarden of volledig de nalatenschap verwerpen. Voor de familie bestaat het recht om de nalatenschap beneficiair te aanvaarden. Dit verloopt via een verklaring van een notaris. In deze vorm van aanvaarding van de nalatenschap kan de erfenis alsnog worden verworpen als later blijkt dat deze een schuld vormt.

Na het weigeren van opdracht van begraven aan de begrafenisondernemer mogen de nabestaanden de woning niet meer betreden. De gemeente dient van de nabestaanden of de woningstichting, politie of de begrafenisondernemer de sleutels van de woning te ontvangen.

Een ieder die zich bezittingen van de overledene toe-eigent, zit in principe aan de nalatenschap vast. Dat betekent dat hij/zij ook de kosten voor de uitvaart moet betalen.

Wat moet ik doen?

Melding bij de gemeente

De gemeente krijgt een melding binnen voor de Wet op de lijkbezorging als er iemand overlijdt in de gemeente en niemand de verantwoordelijkheid voor de begrafenis/crematie van de overledene wil dragen of in staat is die verantwoordelijkheid te nemen. Deze melding wordt gedaan door een instantie: een huisarts, ziekenhuis, politie, uitvaartondernemer, verzorgings-/bejaardentehuis, de afdeling Burgerzaken van de gemeente of direct de nabestaanden. Deze melding moet de gemeente in principe binnen drie dagen na overlijden ontvangen. Als de Wet op de Lijkbezorging in werking treedt, wordt de gemeente opdrachtgever van de uitvaart. De gemeente verzorgt en betaalt de uitvaart in dat geval. Bij een begrafenis betaalt de gemeente ook het graf en het grafonderhoud.

Wat doet de gemeente?

Na de melding vergrendelt de gemeente het huis en benadert ze een uitvaartondernemer die de uitvaart regelt en de zaken verder afhandelt met de gemeente. De gemeente bepaalt hoe de uitvaart verloopt; de uitvaart verloopt in elk geval sober. Wel houdt de gemeente rekening met de laatste wens van de overledene om te begraven of cremeren. Er kunnen wel mensen aanwezig zijn bij de uitvaart. Er is geen condoleance.