Bent u chronisch ziek of heeft u een beperking? Of zorgt u voor een kind met een chronische ziekte of beperking? Dan heeft u waarschijnlijk hoge zorgkosten. Als u daarnaast ook een laag inkomen heeft, lukt het u misschien niet om uw zorgkosten te betalen. U kunt in dat geval gebruik maken van de Regeling meerkosten voor chronisch zieken. U krijgt dan € 300,- per jaar vergoed.

Tegemoetkoming medische meerkosten aanvragen

Formulier partnerverklaring

Voorwaarden

U kunt gebruik maken van de Regeling meerkosten voor chronisch zieken met de volgende voorwaarden:

 • U heeft een inkomen dat niet hoger is dan 120 procent van de bijstandsnorm.
 • U heeft het verplichte eigen risico van uw zorgverzekering helemaal gebruikt of u heeft dit eigen risico in de verzekering meeverzekerd.
 • U heeft minimaal één van de volgende indicaties heeft voor de duur van 6 maanden:
  • een maatwerkvoorziening volgens de Wmo 2015
  • zorg volgens de Wet langdurige zorg (Wlz)
  • een gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurder of passagier
  • dubbele kinderbijslag van de SVB vanwege uw chronisch zieke kind of kind met een beperking
  • bijzondere bijstand volgens de Participatiewet voor één van de volgende kosten:
  • het wassen van kleding
  • kledingslijtage
  • stookkosten
  • maaltijdvoorziening
  • een uitkering voor volledige arbeidsongeschiktheid
  • een maatwerkvoorziening volgens de Jeugdwet voor respijtzorg, persoonlijke begeleiding of verzorging

Heeft u geen van de hierboven genoemde indicaties? Dan kunt u ook via een brief van de huisarts of een medisch specialist aantonen dat u een chronische ziekte of een beperking heeft. De gemeente gaat er dan vanuit dat er sprake is van meerkosten.

Wat heeft u nodig?

U vraagt de tegemoetkoming aan met het digitale formulier. Zorg dat u voor uw aanvraag de onderstaande bewijsstukken klaar heeft liggen.

 • kopie geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs)
 • Kopie bewijs inkomen van uzelf en van uw eventuele partner van de maand december (loonstrook, uitkeringsspecificatie of alimentatie) 
 • Kopie bewijs dat het eigen risico van het vorige kalenderjaar is opgebruikt. Of dat het eigen risico is meeverzekerd in de zorgverzekering. U stuurt het bewijs mee van de persoon voor wie u de tegemoetkoming aanvraagt. Vraagt u de tegemoetkoming aan voor alleen uw kind? Dan hoeft u geen bewijs eigen risico mee te sturen;
 • Als u de regeling voor uw kind(eren) aanvraagt, stuurt u ook mee: 
  • Kopie ID-bewijs van u zelf en uw eventuele partner
  • Kopie bewijs dubbele kinderbijslag van uw kind(eren).