Wilt u gebruikmaken van het spreekrecht voor burgers? Dan kunt u zich aanmelden bij de griffie.

 • Digitale vergadering: uiterlijk de maandag voor de vergadering om 10.00 uur.
 • Fysieke vergadering: tot 4 uur voor de vergadering start.

Locatie inspreken

Zowel bij digitale als fysieke vergaderingen vindt het inspreken plaats in het gemeentekantoor in Lekkerkerk of in De Drie Maenen in Ouderkerk aan den IJssel. De locatie is afhankelijk van de agendaplanning. 

Aanmelden

Aanmelden kan bij de griffie via e-mail griffie@krimpenerwaard.nl, of telefonisch via 0182 729 900. Vermeld hierbij uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp dat u aan de orde wilt stellen.  

Inspreken gemeenteraad

Wilt u inspreken bij de raadsvergadering dan kan dit over onderwerpen die op de agenda staan, tenzij u al eerder over het onderwerp heeft ingesproken en er geen sprake is van nieuwe feiten of omstandigheden. U kunt inspreken vanuit de raadzaal in Lekkerkerk. U heeft maximaal vijf minuten spreektijd.

Inspreken raadscommissie

U kunt alleen inspreken bij een oordeelsvormende commissie en niet bij beeldvormende bijeenkomsten. U kunt inspreken over geagendeerde en niet geagendeerde onderwerpen van het beleidsterrein van de raadscommissie, tenzij u al eerder over het onderwerp heeft ingesproken en er geen sprake is van nieuwe feiten of omstandigheden. U kunt inspreken vanuit de raadzaal in het gemeentekantoor in Lekkerkerk. U heeft maximaal drie minuten spreektijd.

Tips bij het inspreken

Wanneer u inspreekt, is het handig om uw inspreektekst naar de griffie te mailen via griffie@krimpenerwaard.nl. Zo kunnen raads- en commissieleden het nalezen. Zorg ook voor een samenvatting van de kernboodschap in twee zinnen. Dit komt van pas als de voorzitter een inspreker verzoekt af te ronden. Het inspreken gebeurt bij het agendapunt spreekrecht burgers.

(externe link)
Bekijk het filmpje met trips voor inwoners die willen inspreken bij vergaderingen van de raad.

Richtlijnen

 1. Het woord kan niet gevoerd worden:
  • over een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep op de rechter openstaat of heeft opengestaan
  • over benoemingen, keuzen, voordrachten, aanbevelingen of ontslag van personen
  • als een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend
  • over ingekomen stukken
  • over onderwerpen waarover degene die van het spreekrecht gebruik wil maken al eerder ingesproken heeft en er geen sprake is van nieuwe feiten of omstandigheden
 2. Wie van het spreekrecht gebruik wil maken, moet zich vooraf aanmelden bij de griffie.
  • Voor een digitale vergadering kan dat uiterlijk de maandag voor de vergadering om 10.00 uur.
  • Voor een fysieke vergadering kan dat tot vier uur voor de vergadering start. Vermeld daarbij uw naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wil voeren.
 3. De voorzitter geeft het woord op volgorde van aanmelding. De voorzitter kan van de volgorde afwijken als dit in het belang is van de orde van de vergadering.
 4. De voorzitter verdeelt de spreektijd evenredig over de sprekers als er meer dan zes sprekers zijn. De voorzitter kan ook in bijzondere gevallen afwijken van de maximale lengte van de spreektijd.
 5. De spreker voert het woord, nadat de voorzitter hem dit heeft verleend. De voorzitter kan de raadsleden toestaan aan insprekers een korte, verhelderende vraag te stellen. De voorzitter of een lid van de raad doet een voorstel voor de behandeling van de inbreng van de burger.
 6. De voorzitter kan de inspreker het woord ontnemen als naar zijn oordeel van het gestelde in het eerste lid sprake is.