De gemeenteraad heeft zijn eigen ambtelijke ondersteuning: de griffie. De griffie verzorgt alles wat nodig is om de vergaderingen van de gemeenteraad en raadscommissies voor te bereiden en goed te laten verlopen, inclusief de verspreiding van de daarvoor benodigde stukken.

Samenstelling van de griffie

Griffier

Portretfoto van Marie-Louise van Muijen

Nevenfunctie(s):

  • Voorzitter Humanitas Midden-Holland (onbezoldigd)
  • Coach bij ‘InterCoach’ (onbezoldigd)
  • Lid Rekenkamercommissie gemeente Woerden (bezoldigd)

Senior raadsadviseur (plaatsvervangend griffier)

Portretfoto van Edith Ticheloven

Senior raadsadviseur

Raadsadviseur communicatie

Portretfoto van Liesbeth Hartog

Medewerker griffie

Portretfoto van Lisette Duijm

Medewerker griffie

Portretfoto van Ansgar Bosman - Smit

Rolverdeling

Griffier

Aan het hoofd van de griffie staat de griffier. De griffier is de eerste adviseur van de gemeenteraad. Zij adviseert de raadsleden, het presidium (= fractievoorzitters van de gemeenteraad) en de voorzitter van de raad zowel inhoudelijk als procedureel. De griffier zit tijdens een raadsvergadering altijd naast de burgemeester en ondersteunt hem in zijn taak als voorzitter van de vergadering. De griffier geeft daarnaast leiding aan de raadsadviseurs en griffiemedewerkers.

Raadsadviseur

De raadsadviseurs ondersteunen (en vervangen zo nodig) de griffier en zijn commissiegriffier bij de vergaderingen van de raadscommissies. Zij hebben een adviserende taak, stellen de vergaderagenda’s samen, ondersteunen en adviseren de commissievoorzitters bij het uitoefenen van hun voorzitterschap. Verder helpen ze raadsleden bij het formuleren van onder meer moties, amendementen, nota’s , vragen en initiatiefvoorstellen.

Raadsadviseur communicatie

De raadsadviseur communicatie is verantwoordelijk voor de communicatie en de zichtbaarheid van de raad en het raadswerk. Zij verzorgt persberichten, werkbezoeken en thema-avonden, folders, website en social media.

Griffiemedewerker

De griffiemedewerkers zorgen voor de benodigde administratieve ondersteuning en verzorgen de (digitale) informatievoorziening (‘stukkenstroom’) van en naar raad en raadscommissies.

Inspreken

Wilt u gebruikmaken van het spreekrecht voor burgers? Dan kunt u zich aanmelden bij de griffie.

Lees meer over inspreken

Contact

De griffie is gehuisvest in Lekkerkerk, Burgemeester van der Willigenstraat 58 en bereikbaar via telefoonnummer (0182) 729 900 of per e-mail via griffie@krimpenerwaard.nl.