Wat is de griffie?

In 2002 is het dualisme ingevoerd in de gemeentepolitiek. Vanaf dat moment maakten wethouders geen onderdeel meer uit van de gemeenteraad en kreeg de raad meer dan voorheen een zelfstandige positie. De raad stelt kaders, controleert en vertegenwoordigt de bevolking. De raad heeft daarbij een eigen ondersteuning, de griffie, gekregen die onafhankelijk is van de rest van de ambtelijke organisatie en het college van burgemeester en wethouders.

  Samenstelling van de griffie

  Griffier

  Nevenfunctie(s):

  • Lid van het VerantwoordingsOrgaan (VO) ABP voor de FNV (onbetaald)
  • Voorzitter Commissie Communicatie VO ABP (onbetaald)
  • Coach bij ‘InterCoach’ (onbetaald)

  Senior raadsadviseur (plaatsvervangend griffier)

   

   

  Senior raadsadviseur

  Raadsadviseur communicatie

  Medewerker griffie

  Medewerker griffie

  Ansgar Bosman

  Algemeen telefoonnummer griffie

  • Algemeen telefoonnummer griffie: tel. 0182-729900

  Wat doet de griffie?

  De belangrijkste taak van de griffie is het adviseren en logistiek ondersteunen van de gemeenteraad, de raadscommissies bij hun werkzaamheden.

  Aan het hoofd van de griffie staat de griffier. De griffier is de eerste adviseur van de gemeenteraad. Zij adviseert de raadsleden, het presidium (= fractievoorzitters van de gemeenteraad) en de voorzitter van de raad zowel inhoudelijk als procedureel. De griffier zit tijdens een raadsvergadering altijd naast de burgemeester en ondersteunt hem in zijn taak als voorzitter van de vergadering. De griffier geeft daarnaast leiding aan de raadsadviseurs en griffiemedewerkers.

  De raadsadviseurs ondersteunen (en vervangen zo nodig) de griffier en zijn commissiegriffier bij de vergaderingen van de raadscommissies. Zij hebben een adviserende taak, stellen de vergaderagenda’s samen, ondersteunen en adviseren de commissievoorzitters bij het uitoefenen van hun voorzitterschap. Verder helpen ze raadsleden bij het formuleren van onder meer moties, amendementen, nota’s , vragen en initiatiefvoorstellen.

  De raadsadviseur communicatie is verantwoordelijk voor de communicatie en de zichtbaarheid van de raad en het raadswerk. Zij verzorgt persberichten, werkbezoeken en thema-avonden, folders, website en social media.

  De griffiemedewerkers zorgen voor de benodigde administratieve ondersteuning en verzorgen de (digitale) informatievoorziening (‘stukkenstroom’) van en naar raad en raadscommissies.

  De griffie is er ook voor u!

  Inwoners, instellingen en bedrijven kunnen ook bij de griffie terecht. De griffie kan u begeleiden bij het inspreken in de raadscommissies of raad, het onder de aandacht brengen van een vraag, petitie of andere kwestie bij de politiek of bijvoorbeeld het uitnodigen van de raads- en commissieleden voor een werkbezoek.

  Inspreken

  De raads- en commissievergaderingen zijn openbaar en vrij toegankelijk en beginnen om 20.00 uur en vinden plaats in de raadzaal van kantoor Lekkerkerk aan de Burgemeester van der Willigenstraat 58.

  Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht voor burgers bij een raadsvergadering, dan kunt u zich uiterlijk 4 uur voor aanvang van de vergadering aanmelden via griffie@krimpenerwaard.nl of telefonisch via (0182) 729 900. Vermeld uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp dat u aan de orde wilt stellen. U kunt bij de raadsvergadering inspreken over onderwerpen die de op de agenda staan (met uitzondering van ingekomen stukken).

  Voor het inspreken bij de commissievergadering, kunt u zich uiterlijk 4 uur voor aanvang van de vergadering aanmelden via griffie@krimpenerwaard.nl of telefonisch via (0182) 729 900. Vermeld uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp dat u aan de orde wilt stellen. U kunt inspreken over geagendeerde en niet geagendeerde onderwerpen, die horen bij het beleidsterrein van de betreffende commissie

  Meer informatie, tips en richtlijnen over het inspreken.

  Contact met de griffie

  De griffie is gehuisvest in Lekkerkerk, Burgemeester van der Willigenstraat 58 en bereikbaar via telefoonnummer (0182) 729 900 of per e-mail via griffie@krimpenerwaard.nl.