De gemeenteraad heeft een eigen (kleine) ambtelijke organisatie: de raadsgriffie. Het doel van de griffie is het ondersteunen van de raad bij al haar taken en het stimuleren van de duale werkwijze van de raad. De griffie is onafhankelijk en neutraal.

Wat doet de griffie?

De griffie zorgt er vooral voor dat het besluitvormingsproces van de raad zo goed mogelijk verloopt. Ze is verantwoordelijk voor de logistieke ondersteuning van de raadsvergaderingen, raadsbijeenkomsten en het presidium (het overlegorgaan van de gemeenteraad, bestaande uit de fractievoorzitters en de voorzitter van de raad). De agenda’s worden door de griffie opgesteld en de aangeleverde stukken gecontroleerd op kwaliteit. Ook is de griffie er verantwoordelijk voor dat het besluitvormingsproces van tevoren helder in kaart wordt gebracht. De raad wordt daar zo vroeg mogelijk bij betrokken. Daarbij bevordert de griffie ook dat de inwoners aan dit proces kunnen meedoen. De griffie treedt hier op als adviseur voor de ambtelijke organisatie.

De griffie ondersteunt de raadsleden bij het opstellen van initiatiefvoorstellen, amendementen, moties en schriftelijke raadsvragen. Zij bewaakt dat deze ook daadwerkelijk door het college worden opgepakt. Verder verzorgt de griffie de communicatie van de gemeenteraad, zodat de positie en de handelingen van de raad bekend zijn bij de lokale samenleving. De griffie organiseert ook verschillende bijeenkomsten over lokale politiek voor inwoners en scholen.

Ook de samenleving kan een beroep doen op de griffie. Zoekt u contact met de raad, raadsleden of fracties? Wilt u gebruik maken van het spreekrecht of een burgerinitiatief indienen? Dan staat de griffie voor u klaar.

Samenstelling van de griffie

Griffier

Nevenfuncties:

  • Interim bestuurder/adviseur FBMA (bezoldigd)
  • Voorzitter Rekenkamer Amstelveen (bezoldigd)
  • Lid Rekenkamer Heemskerk (bezoldigd)

Senior raadsadviseur (interim)

Senior raadsadviseur

Portretfoto van Ansgar Bosman - Smit

Senior raadsadviseur

Portret niet beschikbaar

Raadsadviseur communicatie

Portretfoto van Liesbeth Hartog

Medewerker griffie

Portretfoto van Lisette Duijm

Inspreken

Wilt u gebruikmaken van het spreekrecht voor burgers? Dan kunt u zich aanmelden bij de griffie.

Lees meer over inspreken

Contact

De griffie is gehuisvest in Lekkerkerk, Burgemeester van der Willigenstraat 58 en bereikbaar via telefoonnummer (0182) 729 900 of per e-mail via griffie@krimpenerwaard.nl.