Zaal of ruimte huren

Wilt u een tentoonstelling organiseren of een (staande) bijeenkomst? Dan kunt u terecht in De Hoge Vierschaar. Dit is de ruimte onderin het stadhuis van Schoonhoven. De ruimte is te gebruiken door personen en organisaties met een plaatselijk maatschappelijk belang, voor niet-commerciële tentoonstellingen of bijeenkomsten.

De Hoge Vierschaar

De tentoonstellingen kunnen maximaal 3 weken duren. Bijeenkomsten kunnen per dagdeel (ochtend, middag of avond) worden georganiseerd. De gebruiksoppervlakte van de Hoge Vierschaar is 100 vierkante meter en er mogen maximaal 12 personen in de ruimte zijn.

Aanvragen

Wilt u de ruimte gebruiken? Dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de gemeente via telefoonnummer 14 0182. Binnen 5 werkdagen na uw aanvraag ontvangt u een bevestiging met een overzicht van de te betalen kosten. Organiseert u een tentoonstelling? Dan ontvangen wij graag een beschrijving van de te exposeren werken. Bij het organiseren van een bijeenkomst, horen wij graag hoeveel personen u verwacht.

Meer informatie

In de tabel staan de kosten vermeld voor het gebruik van De Hoge Vierschaar voor verschillende gelegenheden.

 • In het geval van een expositie wordt alleen een wekelijkse bijdrage in de schoonmaakkosten gevraagd.
 • In het geval van een bijeenkomst verzorgt de bode koffie/ thee voor een groep van maximaal 20 personen en is een vast bedrag per dagdeel (maximaal 4 uur) verschuldigd.
 • Wanneer de gebruiker zelf de catering inhuurt voor een bijeenkomst, is een vast bedrag verschuldigd als bijdrage in de kosten van de gemeente.
Soort bijeenkomstKosten per dagdeelKosten per keerSchoonmaakkosten per week
Expositie--€ 37,50
Overleg met koffie/thee, maximaal 20 personen€ 45,---
Bijeenkomst met eigen catering-€ 75,--

De ruimte wordt niet beschikbaar gesteld voor bijeenkomsten van commerciële- of persoonlijke aard. Onder bijeenkomsten van persoonlijke aard worden in ieder geval begrepen: verjaardagen, recepties, bruiloften, feesten en andere partijen

In gebruik geven van de ruimten

De Hoge Vierschaar wordt uitsluitend ter beschikking gesteld aan personen werkzaam in het lokaal maatschappelijk belang of aan organisaties, instellingen, verenigingen, zijnde een plaatselijk actieve non-profit instelling die zich blijkens haar statuten de uitoefening ten doel stelt van activiteiten van maatschappelijke, sportieve, sociale, culturele, godsdienstige en/of levensbeschouwelijke aard en waarbij de activiteiten in hoofdzaak worden verricht door vrijwilligers. Het gebruik van de ruimte door of namens de gemeentelijke organisatie van Krimpenerwaard wordt niet aangemerkt als gebruik door derden.

 • Het gebruik van de ruimte is slechts toegestaan na vooraf verkregen toestemming door of namens burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard.
 • Voor het gebruik van de ruimte is een prijs verschuldigd volgens het door burgemeester en wethouders vastgestelde tarief voor gemaakte kosten conform de bijlage van dit reglement.
 • Annulering van een reservering kan kosteloos mits deze minimaal 5 werkdagen voor de gereserveerde gebruiksdatum schriftelijk wordt doorgegeven aan het Klantcontactcentrum van de gemeente.
 • De ruimte mag alleen worden gebruikt op de tijdstippen die in de reserveringsbevestiging zijn aangegeven.
 • Burgemeester en wethouders of daartoe gemachtigde personen zijn bij calamiteiten te allen tijde bevoegd om ruimten die zijn verhuurd direct zonder overleg in gebruik te nemen. In dat geval is er geen recht op schadevergoeding, doch het in rekening brengen van de onkosten blijft alsdan achterwege.

Algemene gebruiksregels

 • Alle aanwijzingen door of namens burgemeester en wethouders gegeven moeten onmiddellijk worden opgevolgd.
 • Burgemeester en wethouders of daartoe gemachtigde personen zijn bevoegd personen die zich op enige manier schuldig maken aan het niet nakomen van de afspraken of op enigerlei wijze schuldig maken aan het verstoren van de goede orde te verwijderen uit de ruimte.
 • De ruimte mag niet eerder worden betreden dan de begintijd die voor de reservering geldt en dient op de eindtijd van de reservering te zijn verlaten.
 • Verontreiniging van de ruimten anders dan ten gevolge van het normale gebruik komen voor rekening van degene die de verontreiniging heeft veroorzaakt of wanneer dit niet bekend is voor rekening van de gebruiker.

Bepalingen betreffende de aansprakelijkheid

 • In voorkomende gevallen zijn de gebruikers verplicht het ontstaan van beschadigingen onmiddellijk te melden bij de gemeentebode.
 • Bij eventuele schade aan gebouw of inboedel worden voor rekening van de hiervoor verantwoordelijke gebruiker de nodige reparaties uitgevoerd. Als een beschadiging wordt geconstateerd waarvan geen kennis is gegeven, is de gebruiker die het laatst van de gehuurde ruimte gebruik heeft gemaakt, aansprakelijk voor de schade, tenzij de kosten op een ander kunnen worden verhaald.
 • De gemeente Krimpenerwaard aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die ontstaat aan persoon of goed van de gebruiker of derden, behalve als deze schade uitsluitend optreedt als gevolg van de staat van de in gebruik gegeven ruimte met inventaris en voor zover de gemeente Krimpenerwaard hiervoor grove schuld treft of ernstig nalatig is gebleven.
 • Door de ruimte in gebruik te nemen vrijwaart de gebruiker de gemeente Krimpenerwaard uitdrukkelijk voor alle aansprakelijkheid van derden, waarvoor de gemeente Krimpenerwaard geen aansprakelijkheid zou (behoren te) dragen.
 • Ook is de gemeente Krimpenerwaard niet aansprakelijk voor schade die voor de gebruikers voortvloeit uit gebeurtenissen, die intreden zonder dat de gemeente Krimpenerwaard grove schuld treft of ernstig nalatig is gebleven en die afbreuk doet aan het rustig genot van de ruimte door de gebruiker.
 • De gebruiker is tegenover de gemeente Krimpenerwaard aansprakelijk voor schade aan het gebouw of inboedel, die wordt veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf of de door hem toegelaten bezoekers.
 • De gemeente Krimpenerwaard draagt geen verantwoordelijkheid voor het beschadigen, verwisselen of zoekraken van materialen, die door de gebruikers in De Hoge Vierschaar zijn gebruikt, noch voor het beschadigen of zoekraken van eigendommen van gebruikers en bezoekers. Aanvullende bepalingen met betrekking tot exposities
 • De Hoge Vierschaar kan voor maximaal 3 weken aaneengesloten worden gebruikt voor het houden van de expositie. Hierbij geldt het uitgangspunt: wie het eerst komt, die het eerst maalt.
 • Exposant zorgt bij het verzoek om te mogen exposeren voor een beschrijving van de te exposeren werken.
 • Het is niet toegestaan de geëxposeerde werken (op welke wijze dan ook) ter verkoop aan te bieden.
 • Het exposeren gebeurt op eigen risico, het verzekeren van de exposeerde werken dient door exposant zelf te worden geregeld.
 • Exposant/ gebruiker maakt, voor zover redelijkerwijs mogelijk, gebruik van de door de gemeente beschikbaar gestelde (expositie-) materialen/middelen.
 • Tijdens de expositie is exposant verantwoordelijk voor het beheer van De Hoge Vierschaar. De ruimte dient gedurende de openingstijden bemenst te zijn.

Slotbepalingen

 • Burgemeester en wethouders kunnen delen van dit reglement buiten toepassing verklaren, dan wel op goede gronden daarvan afwijken.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslissen burgemeester en wethouders.
 • In spoedeisende gevallen is de manager van de afdeling Facilitaire Zaken of diens vervanger bevoegd namens burgemeester en wethouders op te treden.

Bekijk ook