Op 4 juli 2023 is de nieuwe woonvisie van de gemeente Krimpenerwaard vastgesteld. De woonvisie heeft een looptijd van 2023-2028, met een doorkijk naar 2040. De hoofddoelstelling van het woonbeleid is het versterken van onze vitale kernen. Iedereen beschikt over een prettige en passende woning, woon- en leefomgeving. Hierbij houden we aandacht voor de ruimtelijke en groene structuur die de Krimpenerwaard kenmerkt. Om deze doelstelling te behalen zijn er verschillende subdoelen en actiepunten. Een aantal belangrijke doelen en kaders vindt u op deze pagina.

Bekijk de woonvisie 2023-2028(externe link)

Betaalbare nieuwbouw aan de randen van de kernen

Krimpenerwaard zet in op de bouw van 4.000 woningen in de periode 2023-2040. Hierbij streeft de gemeente ernaar om de komende jaren in alle kernen woningen te bouwen. We doen dit om onze kernen vitaal te houden. Om ervoor te zorgen dat onze inwoners hun wooncarrière zoveel mogelijk binnen hun eigen kern kunnen realiseren, wanneer zij dat willen. We houden daarbij rekening met de omvang en karakter van onze kernen en met de groene en ruimtelijke structuur die Krimpenerwaard kenmerkt.

Nieuwe woningen hebben we daarom jarenlang zoveel mogelijk binnen de bestaande kernen toegevoegd. De nog beschikbare binnenstedelijke locaties bieden onvoldoende ruimte om onze woningbouwambitie te realiseren. We zullen de komende jaren daarom ook aan de randen van onze kernen (moeten) gaan bouwen. Een ander belangrijk doel is meer betaalbare woningen te realiseren. Om dit te bereiken zetten we bij ieder nieuwbouwplan in op 75% betaalbaar programma.

Woningbouwsegmentering per plan

Segment

Aandeel

Sociale huur

30%

Middenhuur

20%

Dure huur

5%

Betaalbare koop (tot € 355.000)

  • waarvan goedkope koop tot € 250.000
  • waarvan overig betaalbaar (€ 250.000 - € 355.000)

25%

12,5%
12,5%

Dure koop (vanaf € 355.000)

20%

Steeds grotere groep ouderen

We zien dat het aantal ouderen in omvang sterk toe gaat nemen. Dit gaat om huishoudens die nu al in de gemeente wonen en steeds ouder worden. Het ontbreekt voor deze doelgroep momenteel aan voldoende geschikt aanbod. We stimuleren het bouwen voor doorstroming. Dit betekent dat we inzetten op het realiseren van geschikte, aantrekkelijke en betaalbare nultredenwoningen (gelijkvloers).

We streven bij nieuwe woningbouwprojecten naar 60% nultreden woningen en 40% grondgebonden woningen (zoals eengezinswoningen, twee-onder-een-kap of vrijstaand). We faciliteren hierbij ook geclusterde woonvormen, zowel met als zonder zorg. Hierbij wordt het meer mogelijk om thuis zorg te ontvangen en andere mensen te ontmoeten. We zetten hierbij in op een divers aanbod van woon(zorg)vormen, want iedere oudere is anders en heeft andere woonbehoeften. Daarnaast blijft er ook aandacht voor aanpassingen van bestaande woningen en een woonomgeving die past bij deze doelgroep.

Naast ouderen ook veel andere doelgroepen

Doorstroming van ouderen bevorderen is een manier waardoor meer woningen vrijkomen voor gezinnen en starters. Deze doelgroepen willen we graag in onze gemeente behouden. Ook in de nieuwbouwopgave is hier aandacht voor. Ook andere doelgroepen hebben behoefte aan woningen: statushouders, arbeidsmigranten en kwetsbare inwoners met bijvoorbeeld GGZ-problematiek hebben behoefte aan een huis. En dit zijn dan nog maar 3 voorbeelden van doelgroepen.

Een dak boven je hoofd is een basisbehoefte. Maar er is nog zoveel meer nodig om prettig te kunnen wonen en goed in je vel te zitten. Een sterke sociale basis, met een laagdrempelig aanbod van activiteiten stimuleert ontmoeting en voorkomt eenzaamheid. De woonvisie heeft daarom niet alleen aandacht voor stenen, maar ook voor het sociale gedeelte van wonen en de zorg die sommige mensen nodig hebben. De woonvisie is daarmee ook een woonzorgvisie.

Duurzaamheid

Ook duurzaamheid vormt een belangrijk aspect in de woonvisie. We moeten zorgen voor klimaatadaptieve, natuurinclusieve en duurzame woonwijken. Dit geldt voor nieuwbouw, maar ook voor bestaande wijken. Veel woningen staan er immers al. We geven projectontwikkelaars kaders mee over klimaatadaptatie en maken een plan voor het verduurzamen van de particuliere woningvoorraad. Zo wordt bijvoorbeeld een Uitvoeringsplan Warmte opgesteld.