regen

Het klimaat verandert. Door de toename van broeikasgassen in de lucht stijgt de gemiddelde temperatuur op aarde. Klimaatverandering heeft grote gevolgen voor de natuur en het milieu, en daarmee ook voor de mens. Het gaat bijvoorbeeld vaker en harder regenen. Ook komen er meer periodes van droogte en hitte. 

Klimaatadaptatie is het aanpassen aan de effecten van klimaatverandering. Klimaatadaptatie is belangrijk, om toekomstige schades te beperken en kansen te benutten. Een bekend voorbeeld van klimaatadaptatie is het bouwen van dijken. Dijken beschermen ons tegen de stijgende zeespiegel en hogere standen van rivierwater. Echter is alleen het bouwen van dijken is niet voldoende. We moeten meer doen om ons aan te passen aan klimaatverandering. 

Op deze pagina leest u meer over welke maatregelen er door de gemeente worden genomen. Ook leest u welke maatregelen u zelf kan nemen.

Wat doen wij?

Pilotproject Johannes Vermeerstraat in Krimpen aan de Lek

De gemeente werkt constant aan het onderhoud van de straten en wijken. De bodem moet regelmatig opgehoogd worden. Ook moet de riolering periodiek vervangen worden. Wanneer we deze werkzaamheden gaan uitvoeren, wordt de gehele inrichting van de wijk aangepakt en maken we de omgeving toekomstbestendig. Zo willen we onder andere de gevolgen van een veranderend klimaat kunnen opvangen. We willen overlast en schade door toename van extreme buien, natte winters, droge zomerperiodes en hitte nu en in de toekomst zoveel mogelijk voorkomen. Dit noemen we klimaatadaptatie.

Momenteel zijn we als gemeente bezig om te onderzoeken hoe we dat het beste kunnen doen. Onderdeel van het onderzoek is het uitproberen van een nieuwe manier van inrichten van het openbare gebied in praktijk. Het project Johannes Vermeerstraat in Krimpen aan de Lek is hiervoor aangewezen als pilot gebied. 

Aanpassingen die we hier in de wijk doen zijn: 

  • Groenstroken verlaagd aanleggen.
  • De straten hol aanleggen in plaats van bol. 
  • Parkeervakken worden uitgevoerd met grastegels. 
  • Regenwater wordt afgevoerd naar het groen in plaats van het riool. 

Het doel van deze maatregelen is om regenwater in de bodem vast te houden, zodat het riool niet overbelast raakt en de bodem minder snel uitdroogt bij weinig regen. 

Regenwater wat niet in de wijk kunnen vastgehouden wordt, wordt met een apart regenwaterriool ingezameld en afgevoerd naar de sloot. Dit regenwaterriool werkt tevens als een grote drainagebuis. 

Het vergroenen van de wijk is ook zeer belangrijk omdat bomen en planten verkoeling geven tijdens hittegolven.  

Voorafgaand aan het project is de omgeving zeer nauwkeurig in kaart gebracht. Er is onderzocht wat er gebeurt in de wijk tijdens een extreme regenbui die één keer in de honderd jaar voorkomt. De verwachting is dat regenbuien zoals deze vanwege klimaatverandering veel vaker gaan voorkomen. Met onderstaand filmpje krijgt u een beeld van wat er gebeurt in de wijk tijdens een regenbui.

Na het afronden van de werkzaamheden in de Johannes Vermeerstraat en omgeving wordt onderzoek gedaan naar de effecten van de nieuwe inrichting. Bij positieve resultaten wordt de klimaatadaptieve manier van inrichten ook in andere projecten toegepast.

Lees meer over dit project op www.krimpenerwaard.nl/Jvermeerstraat

Project Klimaatslim Boeren op Veen

Door de veengronden in de Krimpenerwaard daalt de bodem soms wel een centimeter per jaar. Dit zorgt niet alleen voor uitstoot van broeikasgassen en een slechte waterkwaliteit, maar ook voor veel kosten bij bewoners om de tuinen periodiek op te hogen. 21 agrariërs uit de Krimpenerwaard gaan aan de slag met natuurverenigingen Weidehof en Lopikerwaard. In dit project wordt gewerkt aan de verduurzaming van de melkveehouderij. Dit wordt gedaan door de aanleg van een waterinfiltratiesysteem. Hierdoor verbetert de waterkwaliteit en worden er minder broeikasgassen uitgestoten. Ook wordt de biodiversiteit verbeterd. 

Meer informatie over dit project kunt u lezen op de website van het project Klimaatslim Boeren op Veen 


Deze pagina wordt de komende periode steeds bijgewerkt en aangevuld. Heeft u vragen over deze pagina? Stuur een dan een e-mail naar info@krimpenerwaard.nl