Maatwerkwonen

Maatwerkwonen biedt een allerlaatste woonoplossing voor inwoners van gemeente Krimpenerwaard die niet in hun huidige omgeving kunnen blijven wonen. De bewoners zijn mensen met vaak een lange geschiedenis in de hulpverlening. Deze inwoners van onze gemeente hebben het niet getroffen in het leven: ze groeiden op in een onveilige omgeving en zijn van jongs af aan blootgesteld aan bijvoorbeeld verslaving en mishandeling. Ze hebben zoveel meegemaakt, dat ze geen kansrijk bestaan konden opbouwen.

Doelgroep

De doelgroep bestaat vaak uit alleenstaande mensen van middelbare leeftijd. Wanneer wordt beoordeeld of een persoon past in een Maatwerkwoning, wordt ook gekeken naar de samenstelling van de groep. Door te wonen op een meer afgelegen plek, maar wel met beheerders, kunnen bewoners hier tot rust komen en kunnen we overlast veel beter inperken en voorkomen.

Onafhankelijk locatieonderzoek

Samen met de gemeenteraad hebben wij criteria opgesteld waaraan de betreffende locaties zouden moeten voldoen. Daarna hebben wij in augustus alle inwoners van de gemeente Krimpenerwaard gevraagd om suggesties voor locaties aan te dragen. Uit deze oproep zijn 12 locaties naar voren gekomen. Deze suggesties hebben wij meegenomen in het locatieonderzoek, dat door een extern en onafhankelijk bureau is uitgevoerd. Daarnaast heeft het bureau ook zelf locaties gevonden en onderzocht. In totaal zijn er 32 locaties bekeken en beoordeeld.

Locatiebesluit gemeenteraad

Na een zeer zorgvuldig traject heeft de gemeenteraad op 6 februari 2024 een besluit genomen ten aanzien van de beoogde locatie voor Maatwerkwoningen. Het betreft een locatie aan de Handelsweg/Provincialeweg aan de rand van Bergambacht (het geel omkaderde gebied op onderstaande luchtfoto), die nu verder op haalbaarheid onderzocht wordt. Denk bijvoorbeeld aan de kosten of het inrichten van de begeleiding van de bewoners. Op dit moment is met de huidige grondeigenaar nog geen huur- of koopovereenkomst gesloten.

Veelgestelde vragen

Het vinden van een passende plek voor Maatwerkwoningen is een uitdaging. Daarom heeft de gemeenteraad een aantal criteria vastgesteld waaraan een locatie moet voldoen. In augustus/september 2023 hebben wij onder de inwoners van de gemeente Krimpenerwaard suggesties voor locaties opgevraagd. Door inwoners zijn 12 locaties aangedragen die zijn meegenomen in het gehele locatieonderzoek. We zochten locaties waar 2 tot 6 eenpersoonsunits, los van elkaar, geplaatst kunnen worden. Daarnaast moest er plaats zijn voor één unit voor een beheerder van de locatie. De beoogde locatie aan de Handelsweg/Provincialeweg aan de rand van Bergambacht voldoet ruimschoots aan alle door de gemeenteraad vastgestelde criteria. Voldoende afstand tot woningen is door de gemeenteraad als meest belangrijk aangegeven en van de gevonden geschikte locaties was bij deze locatie deze afstand het grootst. Daarnaast is de looproute naar de supermarkt niet door een woonwijk, maar door een bedrijventerrein. Ook de looproute is door de gemeenteraad als belangrijk aangemerkt.

Locatiesuggesties

Inwoners van de gemeente Krimpenerwaard zijn in augustus/september 2023 gevraagd suggesties voor locaties aan te dragen op basis van door de gemeenteraad vastgestelde criteria. Alle suggesties voor locaties die door inwoners zijn ingebracht, zijn door een onafhankelijk, extern onderzoeksbureau meegenomen bij een gedegen onderzoek naar een geschikte locatie voor Maatwerkwonen. 

Bijeenkomst voor omwonenden

Op 15 februari vond voor direct omliggende bedrijven en bewoners een inloopbijeenkomst plaats. In totaal bezochten 23 mensen de bijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst konden bezoekers hun vragen stellen en hun zorgen kenbaar maken. Ook was er ruimte voor een gesprek met mensen van de gemeente, het Leger des Heils en de wijkagenten. Er waren positieve reacties op de aangekondigde plannen, maar ook waren er vragen en zorgen. De meeste gingen over dat ondernemers niet willen worden gehinderd in hun bedrijfsvoering nu er in de buurt gewoond gaat worden. Ook was er veel aandacht voor een veilige looproute naar de supermarkt.

Begeleidingscommissie

Een begeleidingscommissie bestaat uit direct betrokkenen die zich hebben aangemeld om mee te denken. Dit betreft een groep van 8 personen. Zij gaan een aantal keer in gesprek met vertegenwoordigers van de gemeente, het Leger des Heils en de wijkagenten. Tijdens de bijeenkomsten van de begeleidingscommissie worden gezamenlijk haalbare en uitvoerbare oplossingen voor problemen en knelpunten ten aanzien van de ruimtelijke inpassing van de maatwerkwoningen bedacht. Overige ideeën, wensen en suggesties zijn welkom en worden serieus in overweging genomen door de gemeente. Voorop staat altijd een gezamenlijk doel: een fijne en veilige leef- en werkomgeving voor alle betrokkenen.

Er valt op veel terreinen winst te behalen door deze inwoners een geschikte woning op een passende plek te bieden. Door hen in een prikkelarme omgeving in maatwerkwoningen te huisvesten, creëren we een menswaardig bestaan. Op deze plek vinden ze rust, waardoor ze beter in staat zijn richting te geven aan hun leven. Hierdoor verdwijnt ook de overlast die zij veroorzaken in hun huidige woonomgeving. Van deze woonoplossing zijn in ons land al goede voorbeelden, zoals Vennootsweg Alphen aan den Rijn, Skaeve Huse in Rotterdam en Merwedehuusjes in Dordrecht.

Een maatwerkwoning is een kleine 1-persoonswoning van ongeveer 25 vierkante meter. De woningen krijgen een woon-/slaapkamer, een badkamer, een toilet en een keuken. Het is de bedoeling om 6 van deze woningen te plaatsen. Er is op dit moment nog geen ontwerp beschikbaar van hoe de woningen en het terrein er precies gaan uitzien.

Maatwerkwonen zorgt ervoor dat de leefbaarheid in woonwijken verbetert. Mensen die voor ernstige overlast zorgen, komen op een rustiger en meer afgelegen plek te wonen met passend beheer. Hiermee wordt de overlast die zij nu bezorgen in hun huidige woonomgeving opgelost en krijgen zij een meer menswaardig bestaan doordat men hier meer zichzelf kan zijn. Ook krijgen zij hier meer kansen om met hulp te werken aan hun problemen en gedrag.

Het betreft inwoners van de Krimpenerwaard die vaak een lange geschiedenis hebben in de hulpverlening. Zij passen zich door hun gedragsproblemen, psychische- of verslavingsproblemen sociaal moeilijk aan hun (woon)omgeving aan. Het wonen in een woonwijk bezorgt hen veel stress en zij veroorzaken te veel overlast voor directe buren. De doelgroep bestaat vaak uit alleenstaande mensen van middelbare leeftijd. Wanneer wordt beoordeeld of een persoon past in een Maatwerkwoning, wordt ook gekeken naar de samenstelling van de groep. Door te wonen op een meer afgelegen plek, maar wel onder dagelijkse begeleiding van beheerders, kunnen bewoners hier tot rust komen en kunnen we overlast veel beter inperken en voorkomen.

Wij beogen zes woonunits te plaatsen, ook komt er op het perceel een unit voor een beheerder. Er wordt nauw samengewerkt met de BOA’s, zorgverleners, woningcorporatie en wanneer nodig de politie. De beheerders zorgen ervoor dat de bewoners goed kunnen leven op en rondom de Maatwerkwonenlocatie en zij houden zicht op de leefbaarheid in de directe omgeving. De beheerders zijn ook eerste contactpersoon voor omwonenden. Als er onverhoopt klachten zijn, zoeken zij samen met omwonenden naar een oplossing. De beheerders zullen niet 24/7 aanwezig zijn. In geval van een calamiteit kan 112 gebeld worden.

Naar verwachting worden de Maatwerkwoningen in 2025 gerealiseerd.

Onderzocht wordt welke vergunningsprocedure nodig is. Naar aanleiding van de aanvraag voor vergunning worden de daarbij horende onderzoeken naar bijvoorbeeld geluids- en stankhinder uitgevoerd. Ook het plaatsen van Maatwerkwoningen moet voldoen aan de regelgeving.

Maatwerkwonen is een succes als de manier waarop de bewoners van maatwerkwoningen verbetert en de leefbaarheid in de directe woonomgeving van waar deze mensen nu wonen weer rustig wordt.

In andere Nederlandse gemeenten staan al langer dit soort woningen, zoals in Dordrecht, Utrecht en Alphen aan den Rijn. U kunt hier meer over lezen op de website Platform 31 en in het rapport van het SEV-onderzoek naar Skaeve Huse. In een evaluatieonderzoek (SEV, 2010) staat dat Skaeve Huse kunnen meehelpen om minder burenoverlast in woonbuurten te hebben en dat Skaeve Huse bewoners (bijna) geen overlast veroorzaken voor de wijk ernaast. Bewoners van Skaeve Huse vinden deze vorm van wonen fijn. Zij komen tot rust door een stabiele woonsituatie. Als u een goed beeld wilt krijgen van soortgelijke projecten, dan kunt u kijken naar de serie 'Welkom in containerdorp' van de NPO.

Meer informatie

Neem dan contact op met de gemeente via het e-mailadres maatwerkwonen@krimpenerwaard.nl. U kunt daarnaast telefonisch contact opnemen met de gemeente via 14 0182 (maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur).