Wat is Maatwerkwonen?

Maatwerkwonen biedt een allerlaatste woonoplossing voor inwoners van gemeente Krimpenerwaard, die niet in hun huidige omgeving kunnen blijven wonen. Deze inwoners van onze gemeente hebben het niet getroffen in het leven: ze groeiden op in een onveilige omgeving en zijn van jongs af aan blootgesteld aan bijvoorbeeld verslaving en mishandeling. Ze hebben zoveel meegemaakt, dat ze geen kansrijk bestaan konden opbouwen. Het is voor hen niet mogelijk om in een woning in een normale sociale omgeving te verblijven. Ook voor deze inwoners hebben wij als gemeente een zorgplicht en moeten wij verantwoordelijkheid nemen om hen een geschikte woonplek te bieden.

Waarom Maatwerkwonen?

Er valt op veel terreinen winst te behalen door deze inwoners een geschikte woning op een passende plek te bieden. Door hen in een prikkelarme omgeving in maatwerkwoningen te huisvesten, creëren we een menswaardig bestaan. Op deze plek vinden ze rust, waardoor ze beter in staat zijn richting te geven aan hun leven. Hierdoor verdwijnt ook de overlast die zij veroorzaken in hun huidige woonomgeving. Van deze woonoplossing zijn in ons land al goede voorbeelden, zoals Vennootsweg Alphen aan den Rijn, Skaeve Huse in Rotterdam en Merwedehuisjes in Dordrecht.

Hoe zien Maatwerkwoningen eruit?

Een maatwerkwoning is een kleine 1-persoonswoning van ongeveer 25m2. De woningen krijgen een woon-/slaapkamer, een badkamer, een toilet en een keuken. Het is de bedoeling om 2 tot 6 van deze woningen te plaatsen. Er is op dit moment nog geen ontwerp beschikbaar van hoe de woningen en het terrein er precies gaan uitzien.

Wat lost Maatwerkwonen op?

Maatwerkwonen zorgt ervoor dat de leefbaarheid in woonwijken verbetert. Mensen die voor ernstige overlast zorgen, komen op een rustiger en meer afgelegen plek te wonen met passend beheer. Hiermee wordt de overlast die zij nu bezorgen in hun huidige woonomgeving opgelost en krijgen zij een meer menswaardig bestaan doordat men hier meer zichzelf kan zijn. Ook krijgen zij hier meer kansen om met hulp te werken aan hun problemen en gedrag.

Wie komen er wonen?

De bewoners zijn mensen met vaak een lange geschiedenis in de hulpverlening. Zij zijn mensen die zich moeilijk sociaal aanpassen aan hun (woon)omgeving door hun gedragsproblemen, psychische- of verslavingsproblemen. De doelgroep bestaat vaak uit mensen van middelbare leeftijd. Wanneer wordt beoordeeld of een persoon past in een Maatwerkwoning, wordt ook gekeken naar de samenstelling van de groep. Door te wonen op een meer afgelegen plek, maar wel met beheerders, kunnen bewoners hier tot rust komen en kunnen we overlast veel beter inperken en voorkomen.

Is er beheer aanwezig?

Er zijn dagelijks beheerders aanwezig. Er wordt nauw samengewerkt met de BOA’s, zorgverleners, woningcorporatie en indien nodig de politie. De  beheerders zorgen ervoor dat de bewoners goed kunnen leven op en rondom de Maatwerkwoninglocatie en zij houden zicht op de leefbaarheid in de directe omgeving. De beheerders zijn ook eerste contactpersoon voor buurtbewoners. Als er onverhoopt klachten zijn, zoeken zij samen met buurtbewoners naar een oplossing. Naast de begeleiding van de beheerder, kan ook WMO-begeleiding en bemoeizorg worden ingezet.

Is er inspraak voor inwoners/omwonenden?

Inwoners van de gemeente Krimpenerwaard worden eerst gevraagd suggesties voor locaties(externe link) aan te dragen op basis van door de Gemeenteraad vastgestelde criteria (zie hieronder). Na de keuze voor een locatie, wordt de locatie openbaar gemaakt. Dit is naar verwachting in het eerste kwartaal van 2024. Met direct omwonenden van de gekozen locatie wordt een begeleidingscommissie opgericht. De mensen in deze commissie kunnen meedenken en -praten over de praktische invulling van de locatie, over de verbinding met de omgeving en de monitoring en evaluatie van de locatie.

Wanneer worden de maatwerkwoningen geplaatst?

Naar verwachting wordt in 2024 gestart met de realisatie van de woningen.

Wanneer is Maatwerkwonen een succes?

Maatwerkwonen is een succes als de manier waarop de bewoners van maatwerkwoningen verbetert en de leefbaarheid in de directe woonomgeving van waar deze mensen nu wonen weer rustig wordt.

Zijn er in Nederland al ervaringen met soortgelijke woonvormen?

In andere Nederlandse gemeenten staan al langer dit soort woningen, zoals in Dordrecht, Utrecht en Alphen aan den Rijn. U kunt hier meer over lezen op de website Platform 31(externe link) en in het rapport van het SEV-onderzoek naar Skaeve Huse(externe link). In een evaluatieonderzoek (SEV, 2010) staat dat Skaeve Huse kunnen meehelpen om minder burenoverlast in woonbuurten te hebben en dat Skaeve Huse bewoners (bijna) geen overlast veroorzaken voor de wijk ernaast. Bewoners van Skaeve Huse vinden deze vorm van wonen fijn. Zij komen tot rust door een stabiele woonsituatie. Als u een goed beeld wilt krijgen van soortgelijke projecten, dan kunt u kijken naar de serie “Welkom in containerdorp” van de NPO.

Denk mee over mogelijke locaties

Het vinden van een passende plek voor maatwerkwoningen is een uitdaging. Daarom heeft de gemeenteraad een aantal criteria vastgesteld waaraan een locatie moet voldoen. Deze criteria zijn bedoeld om richting te geven aan het vinden van mogelijke locaties. De criteria zijn niet in beton gegoten: er kan beperkt van worden afgeweken. We zoeken locaties waar 2 tot 6 eenpersoons-units, los van elkaar, geplaatst kunnen worden. Daarnaast komt er een unit voor een beheerder van de locatie. De maatwerkwoningen zijn ongeveer 25m2 per stuk. Een beperkte buitenruimte is wenselijk.

Waar moet een Maatwerkwoonlocatie aan voldoen?

De afstandscriteria zijn:

 • Afstand tot school: minimaal 150 meter hemelsbreed
 • Afstand tot kinderopvang: minimaal 150 meter hemelsbreed
 • Afstand tot zorginstelling: Minimaal 100 meter hemelsbreed
 • Afstand tot sportaccommodatie: Minimaal 150 meter hemelsbreed
 • Afstand tot woningen: Minimaal 100 meter hemelsbreed
 • Afstand tot supermarkt: Maximaal 1,5 km loopafstand (dit criterium is minder relevant omdat de doelgroep redelijk mobiel is).

Overige selectiecriteria die in de totale beoordeling van mogelijke Maatwerkwoonlocaties worden meegenomen zijn:

 • Aantal: Bij voorkeur 1 locatie, die geschikt is voor 2 tot 6 Maatwerkwoningen en 1 beheerdersunit.
 • Eigendom: Bij voorkeur een locatie die in eigendom is van de gemeente. Anders een locatie die in eigendom is van een samenwerkingspartner van de gemeente, een andere overheidsinstelling, of een particulier.
 • Beschikbaarheid: Bij voorkeur een niet in gebruik zijnde locatie, die voor langere beschikbaar is.
 • Prikkelarm: Bij voorkeur een locatie die zo prikkelarm mogelijk is.
 • Bestemming: Welke bestemming is nu van toepassing en hoe haalbaar is een (tijdelijke) wijziging?
 • Milieu: Welke milieuzaken zijn belangrijk voor het gebruik van de locatie voor maatwerkwoningen? En hoe groot zijn eventuele belemmeringen?
 • Bereikbaarheid: Is de locatie met OV, fiets, auto en/of te voet bereikbaar of is deze (makkelijk) bereikbaar te maken tijdens de bouw en het gebruik?
 • Nutsvoorzieningen: Zijn gas-, water-, elektra- en rioleringsvoorzieningen aanwezig of (redelijk eenvoudig) aan te leggen?

Hoe kunt u meedenken?

U kunt uw suggesties voor mogelijke locaties tot uiterlijk 11 september 2023 mailen naar: maatwerkwonen@krimpenerwaard.nl. Vermeld hierbij zo specifiek mogelijk het betreffende adres of de locatie. U kunt eventueel ook een afbeelding van uw locatiesuggestie toevoegen. Houd daarbij rekening met de hierboven genoemde criteria. U kunt ook het digitale formulier gebruiken via de knop hieronder. Wij danken u bij voorbaat voor het meedenken.

Locatiesuggesties voor Maatwerkwonen doorgeven(externe link)

Wat gebeurt er met uw suggesties?

De gemeente huurt een onafhankelijk extern onderzoeksbureau in om een professioneel en gedegen onderzoek uit te voeren naar een geschikte locatie voor Maatwerkwonen. Alle locatiesuggesties die inwoners tot en met 11 september 2023 inbrengen nemen zij mee in hun onderzoek. Aan de hand van de onderzoeksresultaten neemt de raad een besluit. Naar verwachting zal het onderzoek in het eerste kwartaal van 2024 klaar zijn. Vervolgens zal door de gemeenteraad een besluit worden genomen, op basis van de uitkomsten van het onderzoek.