De gemeente geeft hulp, zorg en ondersteuning aan jeugdigen en ouders die dit nodig hebben. Bijvoorbeeld bij problemen met opgroeien of opvoeden, die ze niet zelf kunnen oplossen. Heeft u een kind waarvoor u hulp, zorg of ondersteuning nodig hebt? Dan meldt u dit bij de gemeente. De gemeente bekijkt samen met u welke jeugdhulp uw kind kan krijgen. In bepaalde gevallen moet u eerst een aanvraag doen om de jeugdhulp te krijgen.

Hoe werkt het?

De gemeente kan op 2 manieren jeugdhulp bieden: op eigen initiatief of na een melding. De gemeente kan uw kind of u, als ouder, verschillende soorten hulp geven. Dit kan algemene hulp zijn, die u direct kunt krijgen. Maar dit kan ook specifieke hulp zijn, waarvoor u eerst een aanvraag moet doen. De gemeente beslist of u de specifieke hulp krijgt. In bepaalde gevallen kunt u een persoonsgebonden budget krijgen. U kunt de specifieke hulp dan zelf inkopen bij de instelling van uw keuze.

Ouderbijdrage

Krijgt uw kind jeugdhulp waarbij uw kind buiten het gezin verblijft? Dan betaalt u daarvoor een ouderbijdrage. Dit is een bijdrage in de kosten van verzorging en verblijf voor uw kind. In enkele specifieke situaties hoeft u de ouderbijdrage niet te betalen. De gemeente meldt u of u de bijdrage voor uw kind moet betalen.

Wat moet ik doen?

  • U meldt uw hulpvraag bij de gemeente.
  • U geeft de gemeente alle gegevens die nodig zijn om te bepalen welke hulp uw kind krijgt.
  • U voert een gesprek met de gemeente en deskundigen over de situatie van uw kind.
  • U geeft aan waar u hulp bij nodig hebt.

Enkele dagen na het gesprek krijgt u een verslag van de gemeente. Hierin staat of u hulp kunt krijgen en zo ja, welke. Kunt u specifieke hulp krijgen? Dan doet u een aanvraag voor de hulp. U krijgt hiervoor een formulier van de gemeente.

Jeugdhulp bij complexe problemen

Complexe problemen ontstaan vaak bij een combinatie van aandoeningen, bijvoorbeeld autisme en ADHD, of in combinatie met een (lichte) verstandelijke beperking. Hierbij zijn verschillende vormen van jeugdhulp mogelijk, zoals:

Begeleiding en dagbesteding

Bij begeleiding en dagbesteding krijgt uw kind hulp in het dagelijks leven. Hij leert bijvoorbeeld wat hij allemaal moet doen op een dag, en hoe hij dat goed kan indelen. Bij dagbesteding worden activiteiten aangeboden, bijvoorbeeld op een (dag)activiteitencentrum, een zorgboerderij, een GGZ-instelling, een instelling voor verstandelijk gehandicapten of op een andere plek.

Gespecialiseerde behandeling

Jeugdhulp kan gericht zijn op het stimuleren van de ontwikkeling en het aanleren van nieuwe vaardigheden. Dit valt onder 'behandeling'. Deze vorm van hulp wordt gegeven in:

  • Naschoolse dagbehandeling voor kinderen die overdag naar school gaan.
  • Medisch kinderdagverblijf.
  • Kinderdagcentrum (KDC) voor kinderen met (ook) een verstandelijke beperking.
  • Orthopedagogisch centrum: voor kinderen en jongeren met een meervoudige beperking die niet naar school gaan.

Er zijn ook centra waar behandeling, begeleiding en dagbesteding gecombineerd worden.

Vervoer

Zo nodig krijgt u een vergoeding voor het vervoer van en naar het behandelcentrum of de dagbesteding. Sommige aanbieders regelen het vervoer zelf. Ook de gemeente kan het vervoer voor u regelen. Medewerkers van het Loket Samenleving en Zorg bespreken met u of u in aanmerking komt voor een vervoersvoorziening.

Psychische hulp

Psycho-educatie en psychische hulp kunnen helpen om beter om te gaan met psychische klachten.

Opname

Soms is een (tijdelijke) opname in een zorginstelling nodig, bijvoorbeeld in een GGZ-instelling, een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking of andere zorginstelling. De huisarts of jeugdpsychiater kan u advies en eventueel een verwijzing geven.

Jeugdhulp voor ouders bij een scheiding

Bevindt jullie relatie zich in zwaar weer of gaan jullie scheiden en willen jullie dit zo goed mogelijk doen? Hebben jullie kinderen en willen jullie hen niet in het conflict mengen?

Kies dan voor de SCHIP-aanpak bij Praktijk Sterkers. Wij begeleiden jullie naar een nieuwe fase van jullie (ex-)partnerrelatie en ouderschapsrelatie met als doel samen ouders te zijn en blijven.

De SCHIP-aanpak is bedoelt vóór, tijdens en na de scheiding of tijdens de relatie in zwaar weer. Scheiden betekent rouwen. Deze rouw wordt doorgaans individueel beleefd. De SCHIP-aanpak brengt daar verandering in. Gezamenlijk doorlopen de (ex-)partners de vijf fasen van de SCHIP-aanpak met als doel een nieuwe verbinding aan te gaan met je (ex-)partner.

Het volgen van het SCHIP-traject vergt tijd, energie en motivatie om het te laten slagen, maar het vergroot de kans op een gelukkigere toekomst voor beide (ex-)partners. Vele koppels zijn jullie voorgegaan en zijn nu goede partners in ouderschap.

Neem contact op met het Loket Samenleving & Zorg (team Jeugd) en laat jullie aanmelden bij praktijk Sterkers voor een kennismakingsgesprek voor deze succesvolle aanpak.

Meer informatie

Heeft u vragen? Wij helpen u graag. Neem voor meer informatie contact op met het loket Samenleving en Zorg van de gemeente via telefoonnummer 14 0182.