Hoe ziet de toekomst van de Krimpenerwaard eruit? Kunt u als ondernemer over 20 jaar nog steeds ondernemen in de Krimpenerwaard? Staan we over 20 jaar nog steeds klaar voor elkaar en kijken we naar elkaar om? Zijn we nog steeds trots op ons landschap, de geschiedenis en onze kernen? Kunnen onze kinderen hier prettig blijven wonen?

Als college voelen wij ons nauw verbonden met de Krimpenerwaard. In dit collegeprogramma geven we aan hoe wij willen werken aan de vitaliteit van de Krimpenerwaard.

Uitdagingen en ontwikkelingen

Er zijn veel uitdagingen en ontwikkelingen waar we mee te maken hebben. Ook in onze gemeente spelen ontwikkelingen als vergrijzing, individualisering en klimaatverandering. De vraag naar zorg, voorzieningen, ruimte en bouwen verandert daardoor. Verenigingen komen onder druk te staan. Jongeren en starters zoeken naar een huis voor zichzelf. Ouderen willen de stap maken naar een woonvorm waar ze oud kunnen worden. Ondernemers zoeken naar ruimte om te groeien met hun bedrijf. Daarbij hebben ze ook nieuw personeel nodig.

Boeren in de Krimpenerwaard zoeken een manier om te kunnen blijven ondernemen. Ondertussen komen er steeds nieuwe regels op hen af. We krijgen te maken met wateroverlast door extra regenval. En periodes van droogte zorgen ervoor dat de bodem in het buitengebied sneller daalt.

Ook ontwikkelingen in de wereld raken de Krimpenerwaard. Vluchtelingen uit Oekraïne of andere oorlogsgebieden zoeken een veilig onderkomen. De prijzen van voedsel, energie en wonen stijgen. Daardoor kunnen steeds meer inwoners moeilijk rondkomen.
 

Een vitale Krimpenerwaard

De uitdagingen zijn groot en niet eenvoudig. Ze vragen om inzicht, perspectief en visie. In de strategische visie Krimpenerwaard van Riek Bakker zijn veel ontwikkelingen al beschreven. Stilstaan is achteruitgaan. We moeten het anders doen; veranderen. Op zoek naar evenwicht en balans. Dat vraagt om een integrale en vernieuwende aanpak. Veel inwoners en ondernemers in de Krimpenerwaard zijn bereid om mee te denken en mee te doen. Samen zetten we de schouders eronder!

Het college vindt het belangrijk om samen met u deze uitdagingen aan te gaan. We moeten samen zorgen voor een vitale Krimpenerwaard. Vitaliteit is dan ook het centrale thema in dit collegeprogramma. We willen zorgen voor vitale kernen, een vitaal buitengebied en vitale inwoners en gemeenschappen. Wat moeten we hiervoor met elkaar doen? En welke rol mag u daarbij van uw gemeente verwachten?

Vitale inwoners en gemeenschappen

Wij vinden het belangrijk dat u in een leefomgeving woont waar iedereen elkaar kan ontmoeten en we naar elkaar omkijken. Waarin iedereen erbij hoort en zo min mogelijk mensen zich zorgen moeten maken over hun bestaan. Een fijne en vertrouwde omgeving voor iedereen. In een tijd waarin mensen steeds ouder worden en de behoefte aan zorg groeit, is dit alleen mogelijk door dat samen te doen.

Wat gaan we met elkaar doen?

Samen met mantelzorgers, vrijwilligers en maatschappelijke partners willen we eenzaamheid tegengaan. We willen dat de hulp er is op het moment dat dit nodig is. En we willen ervoor zorgen dat iedereen erbij hoort, dat we respectvol samenleven. Discriminatie, racisme en huiselijk geweld gaan we tegen. Door problemen vroeg in beeld te brengen willen we erger voorkomen.

Elk kind groeit het best op in een gezonde en veilige omgeving. Daar zetten we ons voor in. We willen dat elk kind mee kan doen met sport en culturele activiteiten, ook als er thuis even geen geld voor is. Sport en ontspanning zijn voor iedereen belangrijk en dragen bij aan een gezonde leefstijl.

Wat mag u van de gemeente verwachten?

Op het moment dat u ondersteuning nodig heeft, gaan we met u om tafel. Samen kijken we wat u nog wel kan. En wat u zelf kunt doen samen met de mensen in uw omgeving. Als er meer nodig is, dan zetten we tijdelijk extra (specialistische) ondersteuning in.

Zo bepalen we samen wat u nodig heeft. We werken hiervoor samen met een groot aantal partners. We ondersteunen mantelzorgers en vrijwilligers, verenigingen en maatschappelijke organisaties. We bieden hulp bij (het voorkomen van) schulden. Verder voeren we diverse regelingen uit op het gebied van maatschappelijke en financiële ondersteuning. We helpen u bij het vinden van uw weg in deze regelingen.
 

Wat gaan we met elkaar doen?

De komende jaren zet de gemeente in op het bieden van meer ruimte voor wonen en werken. Woningen voor inwoners die nu niet of heel moeilijk aan een (geschikte) woning kunnen komen. Meer starterswoningen en levensloopbestendige woningen. Ook zetten we in op het behoud van ruimte voor ontmoeting. Verder bieden we ruimte aan ondernemers die verbonden zijn aan de Krimpenerwaard en hun bedrijf innovatief en duurzaam willen ontwikkelen. We overleggen met onze buurgemeenten en andere overheden voor een betere bereikbaarheid.

Vitale kernen

We willen graag dat onze inwoners ook in de toekomst fijn wonen, werken en leven. Dat iedereen in een veilige omgeving woont en naar elkaar om blijft kijken. Daarvoor is een goede mix van generaties nodig. Om deze mix te houden is het belangrijk dat er voldoende ruimte is voor wonen en werken. En ook voldoende ruimte voor ontmoeting, voor scholen en voorzieningen dichtbij huis. Zo kan iedereen in de toekomst goed leven in de Krimpenerwaard.

 

Wat mag u van de gemeente verwachten?

Als gemeente nemen we initiatieven die bijdragen aan de behoefte in de maatschappij serieus. We onderzoeken die behoefte en zorgen dat duidelijk is wat onze visie hierop is. We zoeken samen met de initiatiefnemer en inwoners naar mogelijkheden om het initiatief te realiseren. Daarbij sluiten we nadrukkelijk aan bij het bestaande karakter van de kernen. We begrijpen dat dit niet altijd eenvoudig is. Het gaat hier om een afweging van belangen en functies.
 

Vitaal buitengebied

Wonen in de Krimpenerwaard is wonen dichtbij een prachtig en open landschap. De opgaven rond gezondheid, klimaat, biodiversiteit en waterkwaliteit raken ons allemaal. Onze agrariërs zijn de belangrijkste schakel in het beheer van dit landschap en de productie van gezond voedsel. Door slim te beheren is het mogelijk betaalbaar en hoogwaardige bijdragen te leveren aan de biodiversiteit. Er zijn veel opgaven en onzekerheden waar de boeren mee te maken hebben. We willen samen met de boeren kijken naar een nieuw toekomstperspectief. Het kleinschalig produceren van hernieuwbare energie zien we als een kans.
 

Wat gaan we met elkaar doen?

Veel inwoners en ondernemers in de Krimpenerwaard zijn bereid om mee te denken en mee te doen. Dat vinden we belangrijk: samen bereiken we veel meer. Alleen samen houden we de Krimpenerwaard veilig en gezond.

We bouwen verder op de visies, het beleid en de besluiten die in de afgelopen periode zijn opgesteld. We gaan daarmee voortvarend aan de slag. De behoefte van de inwoner staat daarbij centraal. Een inwoner heeft daarbij eigen zeggenschap en verantwoordelijkheid. Duidelijkheid daarover helpt iedereen.
 

Wat gaan we met elkaar doen?

De gemeente wil steun bieden aan haar boeren bij het zoeken van nieuw perspectief. Ze biedt de boeren hiervoor een luisterend oor. De gemeente wil nadrukkelijk begrijpen welke vragen op de boeren af komen en hoe vragen uitwerken op het boerenbedrijf. Samen wil ze zo komen tot stappen die ook jonge boeren weer vertrouwen geeft in de toekomst. We zetten ons in voor maatregelen om bodemdaling in het buitengebied te verminderen. De gemeente zet zich ook in voor het vergroten van de kansen op het gebied van toerisme en streekproducten.
 

Wat mag u van de gemeente verwachten?

De grote opgaven rond stikstof en waterkwaliteit zijn opgaven van het Rijk en de provincie of de waterschappen. De gemeente Krimpenerwaard ziet een actieve rol voor zichzelf in het bevorderen van een toekomstgerichte landbouw. Ze wil hiervoor ruimte bieden, de samenwerking organiseren en 6 kennisontwikkeling bevorderen. Dat kan de gemeente alleen met behulp van middelen vanuit het Rijk en de provincie. Daar sturen we dan ook actief op aan.

Zo willen we samen met boeren en andere overheden komen tot een duurzaam perspectief voor de landbouw.
 

De inwoner centraal

Als gemeente willen wij graag dichtbij onze inwoners staan. We willen inwoners en ondernemers ondersteunen om goed te kunnen wonen en werken in onze gemeente. We geven advies, bieden informatie of zorgen voor hulp als dat nodig is. Dat willen we graag meer samen doen. Samen met de inwoners, partners en ondernemers. Wij gaan uit van de behoeften en wensen van onze inwoners. We streven naar minder regels en duidelijke communicatie.
 

Wat mag u van de gemeente verwachten?

We werken aan de verbetering van onze digitale bereikbaarheid. Zo kunnen inwoners zelf kiezen hoe en wanneer ze producten van de gemeente aanvragen. We gaan bewust om met klachten en tips van inwoners om zo te verbeteren.

We zorgen dat we ruimte bieden aan de betrokkenheid van inwoners en ondernemers. We ontwikkelen hiervoor hulpmiddelen en werkwijzen. We zorgen ervoor dat we samen weten wat we van elkaar verwachten en hoe de rollen verdeeld zijn.

Hoe pakken we het de komende vier jaar aan?

In het collegeprogramma werken we onze ambities, gericht op vitale inwoners en gemeenschappen, vitale kernen, een vitaal buitengebied en de inwoner centraal nader uit. Per ambitie geven we aan wat we daarvoor komende jaren gaan doen: de inspanningen.

Het collegeprogramma is dynamisch. Elk jaar zorgen we ervoor dat de inspanningen aansluiten bij de actualiteit en de financiële ruimte. We houden rekening met nu nog onverwachte acties die vanuit de Rijksoverheid op ons af komen. We blijven pleiten en lobbyen voor een goede vergoeding vanuit het Rijk om te doen wat nodig is.