Wat is het?

Sinds 1 mei 2022 geldt in Nederland de Wet open overheid (Woo). De Woo vervangt de Wet openbaarheid van bestuur. Deze wet is bedoeld om de overheid open en toegankelijk te maken. Heeft u voor 1 mei 2022 een verzoek om informatie gedaan? En heeft u de informatie op 1 mei 2022 nog niet ontvangen? Dan valt uw verzoek per 1 mei automatisch onder de Woo.

Woo verzoek indienen

Beschikbare informatie

U kunt de gemeente altijd om bestaande informatie vragen. Raadsstukken, collegebesluiten en organisatiegegevens zijn beschikbaar op onze website. Regelingen en beschikkingen publiceren wij op overheid.nl(externe link). De Woo wordt in fases ingevoerd. Dat betekent dat er ook overige informatie bekend zal worden gemaakt. Het gaat om: wet- en regelgeving, andere bestuursstukken, stukken van adviescolleges, convenanten, jaarplannen en -verslagen, Woo-verzoeken, onderzoeken, beschikkingen en klachten.

Informatieverzoek of Woo-verzoek

Een gewoon informatieverzoek doet u als u informatie wilt, die alleen voor uzelf belangrijk is. U hebt de informatie bijvoorbeeld nodig om een klacht in te dienen of voor een bezwaarprocedure. Deze informatie wordt niet openbaar voor iedereen. De informatie die u opvraagt via een Woo-verzoek gaat om bestaande documenten en kan voor meer mensen belangrijk zijn. Als deze documenten nog niet openbaar zijn, maken we de informatie die we u toesturen ook openbaar voor iedereen op onze website.

Woo-verzoeken inzien

Op woo.krimpenerwaard.nl vindt u de informatie die openbaar is gemaakt in het kader van de Wet open overheid (Woo).

Niet alles is openbaar

De Woo bepaalt welke informatie we niet openbaar mogen maken. Bijvoorbeeld, bijzondere persoonsgegevens, opsporing strafbare feiten, toezicht overheid, staatsveiligheid, vertrouwelijke bedrijfsgegevens of sommige gemeentelijke documenten met beleidsopvattingen. Sommige informatie mogen we alleen voor een deel openbaar maken. In die gevallen maken we delen van documenten onleesbaar/zwart. Door deze wettelijke bepalingen kan het gebeuren dat we uw Woo-verzoek helemaal of voor een deel afwijzen.

Het niet openbaar maken kan ook te maken hebben met de belangen van derden. Deze belanghebbenden kunnen een zienswijze indienen, waarin zij aangeven waarom ze vinden dat informatie wel of niet openbaar kan worden gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan documenten van bedrijven waarin concurrentiegevoelige informatie staat. Vanwege deze zienswijzeprocedure kan het langer duren voordat het Woo-besluit wordt genomen.

Verzoek indienen

U kunt uw verzoek via het digitale formulier indienen of schriftelijk (Woo-contactpersoon/Woo-coördinator gemeente Krimpenerwaard, Postbus 51, 2820 AB Stolwijk). Vermeld in het Woo-verzoek altijd:

 • dat het gaat om een Woo-verzoek;
 • Geef zo precies mogelijk aan waarover u informatie wilt:
  • Om welk onderwerp het gaat;
  • over welk publieke taken het gaat (bijvoorbeeld beleid of uitvoering of voorbereiding);
  • om welke of wat voor soort documenten het gaat(omschrijf het document zo nauwkeurig mogelijk;
  • over welke periode het gaat;
 • hoe u de stukken wilt inzien en of ontvangen;
 • uw contactgegevens;
 • denk aan het ondertekenen van uw brief met uw handtekening.

U hoeft niet te laten weten waarom u de informatie wilt hebben.

Doorzendplicht

Als blijkt dat uw Woo-verzoek om informatie van een ander bestuursorgaan gaat, dan sturen wij uw verzoek door naar dit bestuursorgaan. U zal altijd een mededeling van het doorzenden ontvangen.

Kosten

Geef bij uw Woo-verzoek aan of u digitale informatie of informatie op papier wilt ontvangen. Wilt u de informatie digitaal ontvangen? De aanvraag is gratis. Wilt u de informatie op papier ontvangen? U betaalt een bedrag per pagina, conform de Legesverordening Krimpenerwaard en bijbehorende tarieventabel.

Besluit 

De gemeente heeft 4 weken de tijd om een besluit op uw verzoek te nemen. Als het nodig is, kan deze termijn met maximaal 2 weken worden verlengd. Als uw verzoek heel omvangrijk is nemen we contact met u op om te overleggen over de afhandeltermijn. Als er naar verwachting ook andere personen betrokken zijn bij het Woo-verzoek, dan gelden er andere termijnen. Daar krijg u dan schriftelijk bericht van.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met het Woo-besluit, kunt u bezwaar indienen. Vervolgens kunt u ook beroep en hoger beroep indienen. In het Woo-besluit staat hoe u bezwaar of beroep kan aantekenen. Heeft u een spoedeisend belang? Vraag dan ook een voorlopige uitspraak (voorziening) aan bij de rechtbank.

Uw persoonsgegevens

De gemeente Krimpenerwaard moet uw persoonsgegevens verwerken om uw verzoek af te handelen. Het gaat dan om gegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. De gemeente Krimpenerwaard bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is verplicht of toegestaan. Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie over hoe de gemeente Krimpenerwaard met uw persoonsgegevens omgaat en wat uw rechten zijn.

Uw verzoek en ons besluit wordt geanonimiseerd openbaar gemaakt met in achtneming van de Algemene verordening gegevensbescherming.

Vragen

Wij helpen u graag. Tijdens kantooruren kunt u via het Klant Contact Centrum contact opnemen met onze Woo-contactpersoon. Deze helpt bij de beantwoording van vragen over de beschikbaarheid van publieke informatie. U kunt bellen (14 0182 ) of mailen naar woo@krimpenerwaard.nl.