Luchtfoto bestaande situatie Galgoord

Wat gaan we doen?

Aan de oostkant van de historische kern van Haastrecht ligt het bedrijventerrein De Kleine Betuwe (voorheen Galgoord). Dit gebied wordt de komende jaren in fasen omgevormd van bedrijventerrein naar een gebied met woningen en een nieuwe supermarkt. Daarnaast blijft er in het gebied ruimte voor bedrijven van lokale ondernemers.

Het gebied is bereikbaar via een nieuwe rotonde op de provinciale weg. De entree van Haastrecht wordt hierdoor veiliger en aantrekkelijker. Langs De IJssel komen woningen en een openbare wandelpromenade. De verschillende loop- en fietsroutes zorgen voor een goede verbinding tussen het nieuwe gebied en de historische kern. 

Naast de aanleg van De Kleine Betuwe krijgt de openbare ruimte in het gebied van de Grote en Kleine Haven een nieuwe inrichting. U kunt hier op de pagina projecten in Haastrecht meer over lezen. Daarnaast moet de gemeenteraad een besluit nemen over het voorstel van het college voor een tweede ontsluitingsbrug over de IJssel. Deze brug en de ontwikkeling De Kleine Betuwe zijn een goede impuls voor Haastrecht. Ze zijn van belang voor de leefbaarheid en veiligheid van Haastrecht.

Voorbeeld verkaveling nieuwe situatie

Voorbeeldverkaveling versie 17 - 6 - 2021

Wat is de planning?

Het voorontwerpbestemmingsplan, -stedenbouwkundig plan en -beeldkwaliteitsplan hebben tot en met 26 mei 2021 ter inzage gelegen. In deze periode zijn verschillende inspraakreacties ingediend. Die worden momenteel behandeld. 

  • Juni - augustus 2021: opstellen beantwoording inspraakreacties en uitvoering vervolgonderzoeken
  • September - oktober 2021: het ontwerpbestemmingsplan met stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan liggen zes weken ter inzage.
  • Eerste kwartaal 2022: besluitvorming van het bestemmingsplan in de raad.

Hoe blijft u op de hoogte?

Op 17 maart 2021 is de eerste editie van de nieuwskrant verschenen en verspreid onder de inwoners van Haastrecht. De ter terinzagelegging van alle stukken wordt aangekondigd op de gemeentepagina in het Kontakt. 

Bijeenkomsten met omwonenden

Op 8 april 2021 is een presentatie gegeven aan de omwonenden van De Kleine Betuwe en andere betrokkenen. Deze bijeenkomst was bedoeld als extra mogelijkheid om omwonenden alvast te informeren en reacties te ontvangen. Bekijk het  verslag van deze bijeenkomst en de presentatie.

Meer informatie?

Heeft u nog vragen? Neem dan dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag.

Gemeente

R. (Reg) Bilardie – projectleider
C. (Cindy) Hellenbrand – projectmedewerker
Telefonisch zijn zij bereikbaar via 14 0182

Bouwbedrijf Van Erk

Bartjan van Haaren – projectleider

Ondernemers op Galgoord met vragen kunnen contact opnemen met de Klankbordgroep Galgoord.
Contactpersoon: H. (Harry) van der Voort
E-mail: info@galgoord.nl