Begroting en jaarrekening

Het college van burgemeester en wethouders heeft de begroting 2024-2027 aan de gemeenteraad aangeboden. Grote maatschappelijke opgaven hebben veel invloed gehad op het beleid en de financiën van de gemeente. Toch is het gelukt om een sluitende begroting met een klein overschot aan te bieden. Met deze begroting geven we invulling aan onze ambities uit het collegeprogramma 'Vitaal vooruit!'. We houden het voorzieningenniveau op peil. En de lokale lasten worden alleen aangepast aan de inflatie. Hierdoor blijven de woonlasten relatief laag ten opzichte van de regio en het landelijk gemiddelde.

Inkomsten

Het Rijk: € 108,2 miljoenLokale heffingen: € 34,1 miljoenAndere inkomsten bronnen: € 35,2 miljoen
 Onroerende zaakbelastingen: € 13.465.000
Riool-/afvalstoffenheffing: € 14.025.000
Leges en overige heffingen: € 5.305.000
Begrafenisrechten: € 1.080.000
Overige belastingen: € 272.000
Rente en dividenden: € 1.858.000
Grondexploitaties: € 203.000
Overheidsbijdragen: € 13.270.000
Overige baten: € 6.977.000
Reservemutaties: € 12.899.000

Totaal: € 177,5 miljoen

Wethouder Pascal van der Hek: "We presenteren een sluitende begroting, met in 2024 en 2025 een positief saldo. We zijn blij dat dit, ondanks alle grote maatschappelijke opgaven, is gelukt zonder te hoeven bezuinigen. Ook hebben we onze ambities uit het collegeprogramma vertaald in de begroting. Voor de komende jaren zien we wel een flinke financiële uitdaging. Daar gaan we als college en raad samen mee aan de slag. De woonlasten worden alleen aangepast aan de inflatie. Hierdoor blijven deze relatief laag ten opzichte van gemeenten in de regio en het landelijk gemiddelde."

Illustratie van de gemeente Krimpenerwaard.
Eigenaar woning20232024
WOZ-waarde *€ 365.000€ 378.000
OZB€ 313,00€ 330,00
Afvalstoffenheffing **€ 309,90€ 341,05
Rioolheffing **€ 268,80€ 268,80
Totaal€ 887,70€ 939,85
Huurder woning20232024
Afvalstoffenheffing **€ 305,90€ 341,05
Rioolheffing **€ 268,80€ 268,80
Totaal€ 574,70€ 609,85

* De gemiddelde WOZ-waarde 2023 is gecorrigeerd met de gemiddelde waardestijging van woningen (3,5%).
** Uitgegaan is van een meerpersoonshuishouden met een container van 240 liter die 9,6 keer geleegd wordt.
*** Uitgegaan is van een meerspersoonshuishouden

Uitgaven: Waar gaat het naar toe?

In 2024 worden de gemeentelijke heffingen (zoals de opbrengst OZB en de toeristenbelasting) aangepast aan de inflatie. Dit is 6,2%. De afvalstoffenheffing stijgt meer. Dit komt doordat papier minder opbrengt en de verwerkingskosten hoger zijn. De rioolheffing houden we gelijk aan het tarief van 2023.

Bestuur en ondersteuning€ 42.572.000
Veiligheid€ 5.740.000
Verkeer, vervoer en waterstaat€ 11.658.000
Economie€ 1.401.000
Onderwijs, sport, cultuur en recreatie€ 19.144.000
Sociaal Domein€ 68.789.000
Volksgezondheid en milieu€ 20.675.000
Volkshuisvesting€ 7.332.000
Totaal:€ 177.311.000

De totale uitgaven in 2024 zijn begroot op € 177,3 miljoen. Hiermee sluit de begroting in 2024 met een plus van € 230.000. Op dinsdag 7 november beslist de gemeenteraad over de begroting. U kunt dit live volgen.

Begroting en jaarrekening bekijken

U kunt de volledige begroting met alle inkomsten en uitgaven van de gemeente en de jaarrekening bekijken op het financieel portaal

Oudere documenten vindt u in het webarchief.