Wat is het?

Informatie van de overheid moet zo veel mogelijk openbaar zijn. Dit staat in de Wet openbaarheid van bestuur. U hebt bijvoorbeeld recht op informatie over beleid van de gemeente. De gemeente geeft zelf informatie via persberichten, huis-aan-huisbladen of op de website.

Wilt u informatie opvragen over beleid van de gemeente? Dan kunt u een Wob-verzoek indienen bij de gemeente.

Hoe werkt het?

Uw Wob-verzoek moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Richt uw brief aan een gemeentelijk bestuursorgaan (bijvoorbeeld de gemeenteraad of het college van burgemeester en wethouders)
  • Vermeld altijd dat het gaat om een Wob-verzoek
  • U geeft aan waarover u informatie wilt ontvangen
  • U geeft aan welke documenten u wilt ontvangen
  • De informatie moet bij de gemeente aanwezig zijn.

Een Wob-verzoek wordt alleen in behandeling genomen als het verzoek per post (en voldoende gefrankeerd) is ontvangen en voorzien is van een handtekening. Wob-verzoeken die per e-mail of per fax (of via andere kanalen) binnengekomen worden dus NIET in behandeling genomen. Dit is om misbruik van Wob-verzoeken tegen te gaan.

De gemeente kan u de informatie op verschillende manieren geven. Bijvoorbeeld een kopie van een document of een samenvatting daarvan. Ook kan de gemeente u uitnodigen de documenten te komen bekijken.

Afwijzen Wob-verzoek

De gemeente kan uw verzoek afwijzen om verschillende redenen. Deze redenen staan in de Wet openbaarheid van bestuur.  Bijvoorbeeld als het geven van de informatie de veiligheid van Nederland in gevaar brengt. Of omdat het gaat om vertrouwelijke gegevens.

Wat moet ik doen?

Verzoeken om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur kunt u alleen schriftelijk, ondertekend, per (papieren) brief en per post indienen.

  • De gemeente beslist binnen 4 weken op uw verzoek;
  • De gemeente kan deze termijn verlengen met 4 weken;
  • De gemeente moet dit schriftelijk aan u meedelen, voordat de eerste 4 weken voorbij zijn;

Extra informatie

U ontvangt binnen 4 weken bericht over uw verzoek. De gemeente kan deze termijn verlengen met 4 weken.

Beslist de gemeente niet op tijd? Dan kunt u de gemeente in gebreke stellen. Gebruik hiervoor het Formulier ingebrekestelling. Hierin vraagt u de gemeente binnen 2 weken alsnog te beslissen.

Bezwaar maken

Wijst de gemeente uw verzoek (gedeeltelijk) af en bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.