De vluchtelingen

Wie worden er straks opgevangen?

Het zijn alleenstaande minderjarige vreemdelingen (afgekort: AMV). Het gaat om een groep van tachtig kinderen die zonder ouders zijn gevlucht. De kinderen zijn 14 tot 17,5 jaar oud. Ze hebben veel meegemaakt en staan er alleen voor. 

Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) zorgt voor opvang en begeleiding van kinderen die in afwachting zijn van een status en verblijfsvergunning. Zij weten dus nog niet of ze mogen blijven en wachten op uitsluitsel van de IND. 

Als een kind naar Nederland komt zonder ouders (of andere wettelijke vertegenwoordiger), moet er op basis van de Nederlandse wet een voogd voor hem of haar worden benoemd. Voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen is dat het NIDOS. Voor kinderen onder de 14 jaar zoekt het NIDOS een opvanggezin.

Uit welk land komen deze kinderen? Wie zijn zij?

Het COA heeft ons geïnformeerd dat het voornamelijk kinderen uit Syrië zijn en ook enkele kinderen uit Afghanistan, Jemen, Eritrea, Somalië, Iran en Irak. Het zijn kinderen die gevlucht zijn uit oorlogsgebieden of uit landen waar onderdrukking plaatsvindt.

Gaat het steeds om dezelfde groep of zijn er wisselingen?

In principe blijft het dezelfde groep. Als kinderen 18 worden tijdens de opvangperiode van 3 jaar, stromen zij door en wordt hun plek ingenomen door nieuwe kinderen.

De locatie

Waar komt de opvang?

De kinderen worden opgevangen in ‘Het Klooster’ aan de Provincialeweg Oost 62 in Haastrecht.

Waarom is er gekozen voor deze locatie?

Het gebouw is heel geschikt omdat er al mensen woonden daarom zijn er weinig aanpassingen nodig. De uitvoering van de toekomstige plannen voor Het Klooster gaan tijdens de opvangperiode door. Er ontstaat dus geen vertraging.

De opvangperiode

Hoelang gaat de opvang duren?

De kinderen worden opgevangen voor een periode van drie jaar. De eigenaar van het pand verhuurt het gebouw voor deze periode aan het COA.

Wanneer komen de kinderen?

Het gebouw wordt eerst geschikt gemaakt voor opvang. De werkzaamheden starten naar verwachting begin april. Aan het einde van de zomer zijn de werkzaamheden afgerond en komen de kinderen naar onze gemeente.

De rol van de gemeente

Waarom werkt de gemeente Krimpenerwaard mee aan deze opvang?

Er zijn veel vluchtelingen in Nederland, en die kunnen op dit moment niet allemaal worden opgevangen. Dat zorgt voor schrijnende situaties. De landelijke overheid staat daarom voor een grote opgave. In onze regio zijn afspraken gemaakt over hoe we willen omgaan met de opgave vanuit het Rijk. Voor onze gemeente betekent dit dat er in eerste instantie 153 opvangplekken gerealiseerd moeten worden. Wij nemen als gemeente onze verantwoordelijkheid en dragen op deze manier bij aan het oplossen van de landelijke opvangcrisis.

Wat is de rol van de gemeente?

De gemeente is verantwoordelijk voor het verlenen van de omgevingsvergunning en voor de communicatie met alle betrokkenen in de voorbereidingsperiode. De gemeente gaat ervoor zorgen dat de kinderen onderwijs krijgen.

Is er een omgevingsvergunning nodig voor deze opvang?

In het bestemmingsplan heeft Het Klooster de bestemming ‘Maatschappelijk’, met de nadere aanduiding Klooster. Voor de opvang van de vluchtelingen is het nodig tijdelijk af te wijken van het gebruik. Daarom zal er een omgevingsvergunning worden aangevraagd.

Betalen wij als gemeente voor de opvang van de kinderen?

De tijdelijke noodopvang in het Klooster kost de gemeente in principe geen geld. Alle kosten worden gedekt door het COA en daarnaast ontvangt de gemeente een eenmalige vergoeding voor voorbereidingskosten. Als een gemeente in Nederland 100 vluchtelingen meer dan haar taakstelling opvangt voor een periode van 5 jaar, krijgt die gemeente 2500,- vergoeding per vluchteling. Daar is in dit geval geen sprake van, omdat het gaat om 80 vluchtelingen die voor 3 jaar worden opgevangen.

De rol van het COA

Wie gaat de opvang beheren?

Het COA organiseert de opvang en begeleidt de kinderen.

Wat is het COA?

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers zorgt voor de opvang van vluchtelingen in Nederland tijdens de asielprocedure. Dit houdt in dat het COA zorgt voor onderdak vanaf het moment dat de vluchteling asiel aanvraagt in Nederland en recht heeft op tijdelijke opvang, tot aan het moment dat de vluchteling Nederland moet verlaten of een verblijfsvergunning krijgt. Het COA vangt vluchtelingen op in asielzoekerscentra (azc’s) die verspreid over het hele land liggen. Wil je meer weten over het COA? Kijk dan op www.coa.nl(externe link).

Hoe begeleidt het COA de kinderen?

In elke opvanglocatie biedt het COA programma’s aan om vluchtelingen te begeleiden. Dat geldt dus ook voor de kinderen die tijdelijk in Krimpenerwaard komen wonen. De programma’s gaan over wonen en leven op een COA-locatie, voorbereiding op een eventuele inburgering in Nederland en voorbereiding op hun eventuele terugkeer naar het land van herkomst of een ander land. Wil je meer weten over de begeleiding van het COA? Kijk dan op www.coa.nl(externe link).

Waar en door wie wordt het onderwijs gegeven?

Kinderen gaan naar een Internationale Schakelklas. Op dit moment worden de mogelijkheden nog uitgezocht. Wil je meer weten over het onderwijs voor vluchtelingen? Kijk dan op www.coa.nl(externe link).

Veiligheid en leefbaarheid

Wie is er verantwoordelijk voor de veiligheid van de kinderen?

Het COA is verantwoordelijk voor de veiligheid op de locatie. Er wordt een veiligheidsplan opgesteld, in samenwerking met de gemeente, de politie en de Veiligheidsregio. In dit plan staan afspraken over, bijvoorbeeld:

  • Afstemming tussen de organisaties.
  • De inzet van de beveiliging van het COA (Er is 1 dag en 2/3 personen nachtbeveiliging aanwezig op de locatie).
  • Het optreden bij een eventuele calamiteit.
  • Een procedure bij een overlastmelding en verkeersveiligheid.

De kinderen die het COA opvangt, krijgen begeleiding en voorlichting over onderwerpen zoals veiligheid, normen en waarden van de Nederlandse maatschappij, de omgeving waar men verblijft, etc. Wanneer de kinderen op de locatie komen, worden zij over hun rechten en plichten geïnformeerd. Het COA kent ook huisregels. Ze krijgen deze in hun eigen taal uitgereikt en het wordt besproken via een tolk. De kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor het schoonhouden van hun eigen kamer.

Hoe zit het met de veiligheid en leefbaarheid van de omgeving?

De kinderen krijgen voorlichting over onderwerpen als veiligheid, normen en waarden, hun omgeving en hun rechten en plichten. De gemeente maakt afspraken met het COA, de politie en de veiligheidsregio om overlast en onveilige situaties te voorkomen. Zo gelden er strikte huisregels, is er dag en nacht beveiliging aanwezig en ligt er een plan om op te treden bij een eventuele calamiteit of een overlastmelding.

Verwacht de gemeente een toename van verkeer in de buurt van de locatie?

Nee, wij verwachten geen grote toename van verkeer. Tijdens het verbouwen en inrichten van de locatie zal er wat werkverkeer te zien zijn.

Het COA is verantwoordelijk voor alle zaken op en rond de opvanglocatie. Zij hebben een telefoonnummer dat u 24/7 kunt bellen bij dringende vragen en meldingen tijdens het verblijf van de kinderen: 088 715 7000(externe link). Bel 112 voor spoedeisende situaties. Bel 0900-8844 als het niet dringend is, maar u wel de politie nodig heeft.

Tijdens de opvangperiode wordt het 06-nummer van de locatiemanager in Het Klooster 24/7 beschikbaar gesteld voor dringende vragen en/of meldingen. Heeft u een vraag over de opvang in Het Klooster die niet op deze pagina beantwoord wordt? Dan kunt u deze mailen naar de gemeente amv@krimpenerwaard.nl.

Gezondheid van de kinderen

Worden deze kinderen ook mentaal begeleid?

Ja, het COA heeft professioneel geschoolde medewerkers voor deze begeleiding.

Hebben deze kinderen mogelijk last van trauma’s of psychosociale problemen en zo ja, wat wordt daarmee gedaan?

De kinderen worden intensief begeleid door de professioneel geschoolde medewerkers van het COA. Ook zijn er gedragsdeskundigen aanwezig in de opvang.

Impact op de maatschappij

Waarom krijgen deze vluchtelingen wel een huis en ik/mijn kinderen niet?

Wij zetten ons in om wonen voor alle doelgroepen mogelijk te maken, dus ook voor vluchtelingen. Het gaat om noodopvang van minderjarige vluchtelingen die hier alleen zijn en nog geen verblijfsstatus hebben. Zij krijgen dus geen huis in Krimpenerwaard, maar worden tijdelijk opgevangen in ‘Het Klooster’. Deze opvang gaat dus niet ten koste van de woningvoorraad.

Kunnen inwoners nog bezwaar maken tegen dit besluit?

Het is niet mogelijk om bezwaar te maken tegen dit besluit. Het is een besluit dat genomen is door het college, met de landelijke opvangcrisis en opgave van het Rijk als aanleiding. Het is wel nodig om een omgevingsvergunning aan te vragen voor het tijdelijk afwijken van het gebruik van het Klooster, zoals dat nu in het bestemmingsplan staat. Tegen de omgevingsvergunning kunt u bezwaar maken.

Wat zijn de ervaringen op andere plekken in Nederland?

Krimpenerwaard is niet de enige gemeente die de opvang van minderjarige vluchtelingen faciliteert. De gemeente Sassenheim heeft dit bijvoorbeeld ook gedaan. Wij begrijpen dat er zorgen leven, en denken dat die het allerbeste kunnen worden weggenomen door omwonenden die ervaring hebben met de komst van een opvang als deze.

Daarom zullen er enkele buren van de opvanglocatie in Sassenheim aanwezig zijn op de bewonersavond van woensdag 5 april. Ook zijn een aantal van deze ervaringen gefilmd en kunt u bekijken op het Youtube-kanaal van ‘Jongens achter de (externe link)brandweer(externe link)’.

Communicatie over de opvanglocatie

Wie informeert inwoners over de opvanglocatie na ingebruikname?

Vanaf de datum van ingebruikname van de opvanglocatie draagt het COA, in samenspraak met de gemeente, de zorg voor de informatie aan de inwoners van de gemeente over de opvanglocatie.

Hulp bieden

Hoe kan ik helpen of bijdragen aan de opvang van de kinderen?

De inzet van vrijwilligers is hard nodig. Zowel bij het COA als bij andere organisaties die zich inzetten voor asielzoekers. Heeft u belangstelling om deze jonge vluchtelingen te helpen bij de opbouw van een nieuw bestaan? Dan kunt u zich aanmelden amv@krimpenerwaard.nl.

Er is specifiek behoefte aan vrijwilligers die de kinderen willen ondersteunen op het gebied van taal. Denk hierbij onder meer aan huiswerkbegeleiding. Ook zijn de kinderen heel blij als zij met vrijwilligers leuke dingen kunnen doen zoals spelletjes, voetballen, museumbezoek of andere vrolijk stemmende activiteiten.

Ik heb spullen die ik kan/wil doneren. Kan dat?

Op dit moment kunnen we nog geen spullen aannemen. Dat komt omdat Het Klooster nog wordt verbouwd en de kinderen er nog niet zijn. Via de website www.krimpenerwaard.nl/opvang-klooster en de digitale nieuwsbrief houden we u op de hoogte. U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief door een mail te sturen naar amv@krimpeneraard.nl.

Contact en extra informatie

Informatie over het landelijk beleid rond de opvang van vluchtelingen en asielzoekers vindt u op de website www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asielbeleid(externe link). Wilt u meer weten over het COA en hoe zij te werk gaan? Kijk dan op www.coa.nl(externe link). Heeft u een vraag over de opvang in Het Klooster die niet op deze pagina beantwoord wordt? Dan kunt u deze mailen naar amv@krimpenerwaard.nl.