De gemeenteraad heeft op 14 juli 2020 op grond van artikel 4.81 van de Algemene wet bestuursrecht de Beleidsregel mesttoepassing kleine particuliere zelfrealisatoren vastgesteld. Tevens heeft de gemeenteraad op grond van artikel 10.3 van de Algemene wet bestuursrecht de bevoegdheid om de beleidsregel uit te voeren gemandateerd aan het college van burgemeester en wethouders. 

Deze beleidsregel bevat een afwegingskader op grond waarvan maatwerk kan worden toegepast ten aanzien van mestafzet (ruige stalmest) bij zelfrealisatie van natuur op eigendommen van particulieren in het Natuurnetwerk Nederland die niet groter zijn dan 5 hectare en die niet bedrijfsmatig in gebruik zijn.  

De beleidsregel wordt als bijlage bij het Inrichtingsplan Krimpenerwaard gevoegd. Het Inrichtingsplan Krimpenerwaard is een bijlage bij het bestemmingsplan Natuurgebieden Veenweiden Krimpenerwaard. 

De beleidsregel ligt vanaf 29 juli 2020 voor een ieder ter inzage op het gemeentekantoor van Stolwijk.
In verband met de maatregelen tegen Corona zijn er aangepaste openingstijden voor het gemeentehuis. Het inzien kan van maandag t/m vrijdag op afspraak. Een afspraak kunt u maken via het algemene nummer van de gemeente Krimpenerwaard, tel.nr. 140182. De beleidsregel kunt u ook inzien via deze website. 

De beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na de dag van bekendmaking.