Wat is het?

Is uw pand aangesloten op de gemeentelijke riolering? Dan moet u rioolheffing betalen. Hiervoor krijgt u een aanslag van de gemeente toegestuurd.

Hoe werkt het?

De gemeente legt de rioolheffing op om de rioleringskosten te dekken. Rioleringskosten zijn kosten die voortkomen uit inzameling en transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater en uit de zuivering van huishoudelijk afvalwater. Ook de kosten voor de inzameling en verwerking van hemelwater en de kosten voor een juiste grondwaterstand worden gedekt door de rioolheffing.

Wat moet ik doen?

Het SVHW (Samenwerking Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling) stuurt u een aanslagbiljet voor de rioolheffing. De situatie op 1 januari van het belastingjaar bepaalt of u voor dat jaar de aanslag ontvangt. Als u na 1 januari verhuist naar een andere gemeente, vermindert het SVHW de aanslag rioolheffing automatisch voor de resterende maanden. Het SVHW geeft op het gemeentelijk aanslagbiljet aan binnen welke termijn en op welke wijze u dient te betalen. Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar maken door een bezwaarschrift in te dienen bij het SVHW.

  Wat kost het?

  Rioolheffing 2023

  BelastingplichtigeKosten
  woning 1 persoon (vast tarief) € 201,65
  woning meerpersoons (vast tarief) € 268,80
  niet woningen (o.b.v. de WOZ-waarde 0,0834%*

  * met een maximum van € 1185,15