Voordat de nieuwe omgevingswet van start gaat, kunnen gemeenten een pilot (proef) houden met de zogenoemde ‘bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte’.

De gemeente Krimpenerwaard heeft ervoor gekozen om voor de binnenstad van Schoonhoven een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte op te stellen. De binnenstad van Schoonhoven is namelijk een bijzondere plek. Er spelen veel belangen en veel opgaven. Deels bekend, deels onbekend. Het is daarbij van belang om te weten wát er in dit gebied speelt en wat de ambities zijn.

Foto: Stenen Brug, Schoonhoven (bron: www.inoudeansichten.nl)
Foto: Stenen Brug, Schoonhoven (bron: www.inoudeansichten.nl)

Wat is anders?

De nieuwe Omgevingswet treedt in 2021 in werking. Met de nieuwe Omgevingswet heet een bestemmingsplan ‘omgevingsplan’. Iedere gemeente beschikt straks over één omgevingsplan: een soort digitale data-base die alle informatie over de fysieke leefomgeving bevat.
Kernbegrippen van de nieuwe omgevingswet zijn: minder regels, meer open normen, meer vertrouwen, meer flexibiliteit, minder lange procedures en participeren met de omgeving. De rol van de overheid verandert van ‘sturend’ naar meer participerend en faciliterend.

Samen

Voordat de werkzaamheden voor het nieuwe bestemmingsplan van start zijn gegaan, is samen met inwoners en ondernemers van Schoonhoven een ambitiedocument ‘Zilverstad met historische allure’ opgesteld. 

Hierna is met de inwoners en ondernemers gesproken over de invulling van het voorontwerpbestemmingsplan. Er zijn meerdere informatiebijeenkomsten georganiseerd waar de inwoners en ondernemers hun reactie op het plan konden geven.

Het voorlopige bestemmingsplan, is nog geen echt omgevingsplan, maar is een grote stap in de goede richting. Het plan is een ‘raamwerk’ voor hoe het omgevingsplan voor heel Krimpenerwaard er straks uit kan gaan zien.

Het voorontwerpbestemmingsplan

Het voorontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 10 juli t/m 10 september 2019 ter inzage. Tijdens deze periode kan iedereen een inspraakreactie indienen bij het college.

De doelstellingen van het conceptplan zijn:

 1. een levendig en bruisend centrumgebied met een regionale aantrekkingskracht;
 2. een duurzaam en gezond woon-, werk- en leefgebied.

Het  plan biedt meer flexibiliteit dan de bestemmingsplannen die we tot nu toe kennen. Een aantal voorbeelden van wat wordt toegestaan zonder daar concrete grenzen aan te stellen zijn: 

 • Het bestemmingsplan is gericht op de versterking van de ‘Zilveras’ (o.a. de Haven) als centrumgebied en de Lopikerstraat als winkelgebied. Binnen deze gebieden zijn veel functies toegestaan, zo lang deze voldoen aan algemene inpassingseisen (toetsingskader) die benoemd worden in het plan. Dit zijn voornamelijk open normen;
 • In het gebied is een aantal ontwikkelingslocaties aanwezig. Het college kan met een zogenaamde bestemmingsplanactiviteit met een reguliere procedure meewerken aan deze ontwikkelingen. Ook hierbij wordt gedeeltelijk gebruik gemaakt van open normen;
 • In het beschermd stadsgezicht wordt bouwen tot een maximale hoogte losgelaten. De maximale bouwhoogte van een hoofdgebouw wordt gekoppeld aan bijvoorbeeld het criterium ‘inpasbaar in de omgeving’ en ‘dat deze geen afbreuk mag doen aan de cultuurhistorische waarden, zoals genoemd in de aanwijzing van het beschermd stadsgezicht’. De commissie ruimtelijke kwaliteit adviseert altijd over nieuwe activiteiten; 
 • Denken vanuit de doelen van het plan: Schoonhoven is de Zilverstad, daarom worden zilverateliers overal in de binnenstad toegestaan;
 • Participatie is voor alle wijzigingen in de fysieke leefomgeving als verplichting opgenomen. Dit betekent dat de initiatiefnemer zelf eerst in overleg gaat over zijn plan met zijn omgeving. 

Terugblik

 • Op 14 november 2017 en 17 mei 2018 informatieavonden voor de inwoners, ondernemers en andere betrokkenen van Schoonhoven. Op deze drukbezochte avonden hebben we van de aanwezigen veel informatie gekregen over wat zij al goed vinden in de binnenstad en wat beter kan. Aan de hand van de resultaten van beide bijeenkomsten is het ambitiedocument opgesteld. 
 • Op 10 oktober 2018 is het ambitiedocument besproken in de raadscommissie Ruimte en Financiën. 
 • Op 16 oktober 2018 heeft de gemeenteraad het visiedocument vastgesteld. Daarmee is een startsein gegeven voor het opstellen van het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte. 
 • Op 7 februari 2019 vond een bewonersbijeenkomst plaats over de invulling van het voorontwerpbestemmingsplan binnenstad Schoonhoven. De centrale vraag was: is het opnemen van brede toetsingskaders voor een initiatiefnemer, maar ook als buurman, werkbaar? De aanwezigen gaven aan behoefte te hebben aan meer handvatten.
 • Op 13 juni 2019 kregen bewoners en ondernemers van de binnenstad een toelichting op het voorontwerpbestemmingsplan. Daarna was er de gelegenheid om bij een aantal tafels meer informatie te krijgen over onder andere de bestemming van een eigen perceel.

Foto: Begrenzing plangebied
Foto: Begrenzing plangebied

Contactgegevens

Heeft u nog vragen of opmerkingen over de pilot binnenstad Schoonhoven? Stuur dan een mail naar pilotschoonhoven@krimpenerwaard.nl. U kunt ook bellen met de projectleiders Jos Lansbergen of Brigit de Jonge via telefoonnummer 14 0182.

Documenten