Foto: Stenen Brug, Schoonhoven (bron: www.inoudeansichten.nl)
Foto: Stenen Brug, Schoonhoven (bron: www.inoudeansichten.nl)

Wat gaan we doen? 

Bestemmingsplan Binnenstad Schoonhoven 

De gemeente Krimpenerwaard heeft de afgelopen jaren gewerkt aan een nieuw bestemmingsplan voor de binnenstad van Schoonhoven. Het is een bijzonder bestemmingsplan. Niet alleen omdat dit een bestemmingsplan is voor een waardevol gebied. Maar ook omdat het, als proefproject, samen met de inwoners is opgesteld. We noemen het daarom Pilot Binnenstad Schoonhoven.

Een vernieuwend plan

Met deze proef is alvast geoefend met de mogelijkheden van de Omgevingswet die in 2022 in werking treedt. Deze wet heeft als doel de regels voor ruimtelijke ontwikkelingen eenvoudiger te maken en samen te voegen. In de situatie tot nu toe staan de regels waaraan voldaan moet worden in verschillende documenten. Het is daardoor voor initiatiefnemers vaak onduidelijk welke regels nu precies gelden.

Meer vertrouwen

Verder geeft de Omgevingswet de inwoner meer verantwoordelijkheid. Daarbij heeft de gemeente het vertrouwen dat inwoners samen goede plannen kunnen maken. Vooral als initiatiefnemers de omgeving eerder laat meepraten en meedenken over nieuwe initiatieven. Deze participatie leidt naar verwachting niet alleen tot betere plannen maar ook tot minder en snellere procedures. Het bestemmingsplan dat nu ter inzage ligt geeft hiervoor de kaders.

Het ziet er wat anders uit dan u wellicht gewend bent van een bestemmingsplan. Een traditioneel bestemmingsplan gaat uit van bestemmingen (zoals wonen, groen, verkeer en detailhandel), die regels geven over gebruik en bouwen. Dit plan gaat uit van activiteiten, zoals bouwen, het inrichten van een terras, het houden van evenementen. Daarvoor worden beoordelingsregels gegeven zodat het college slagvaardig kan optreden. En het geeft regels over participatie en bevat een zorgplicht.

Zilveras

In de eerste plaats wordt deze ruimte geboden langs de Zilveras (de Oude Haven en omgeving). De bedoeling is dat dit een belangrijke ontmoetingsplek blijft voor zowel bewoners als bezoekers. Om de reuring te behouden, laat dit bestemmingsplan diverse functies toe, vaak zonder een procedure. Voorbeelden zijn winkels, dienstverlening en lichte horeca (lunchroom), die passen in de bestaande structuur. Het gemeentebestuur moedigt bewoners en ondernemers aan om nieuwe initiatieven te ontplooien in overleg met de directe omgeving. Wat zwaardere horeca is ook gewenst, maar daarvoor is wel een procedure nodig. Hierin kan worden afgewogen of deze functie ook inpasbaar is. Overigens is dit een korte procedure; de wens is immers niet om procedures te verlengen.

Lopikerstraat

Ook in de Lopikerstraat wordt ruimte geboden. De Lopikerstraat is een belangrijke winkelstraat voor Schoonhoven en de regio. Die functie willen we behouden. Het bestemmingsplan biedt deze mogelijkheden: winkels met ondersteunende horeca, om het winkelen aantrekkelijk te houden. Op andere plekken in de binnenstad wordt juist terughoudend omgegaan met niet-woonfuncties, omdat daar de nadruk ligt op wonen. Zo wordt de ontwikkeling van de Zilveras en de Lopikerstraat met dit bestemmingsplan gestimuleerd. Daarnaast  wordt in de gehele binnenstad werken aan huis mogelijk gemaakt door kleinschalige bedrijven en beroepen aan huis toe te laten. Dat past goed bij deze tijd, waarin thuiswerken steeds belangrijker wordt. Bovendien zijn in de hele binnenstad zilverateliers mogelijk. Schoonhoven is immers de Zilverstad. De ambitie is om dat zo te houden.

Ontwikkelingsgebieden

In het gebied zijn vier bijzondere ontwikkelingsgebieden opgenomen. Gebieden, waar de komende jaren een transformatie voorzien is. Dit zijn de Spoorzone, het DIKA-terrein, het Doelenplein en het Bastion en omgeving.

Bescherming van waarden

Het bestemmingsplan biedt aan de ene kant ruimte voor ontwikkelingen, waarbij de gemeente vertrouwen aan inwoners geeft. Aan de andere kant moet het bestemmingsplan ook waarden beschermen. Bijvoorbeeld de kwaliteiten van Schoonhoven als woongebied en vanzelfsprekend de cultuurhistorische kwaliteiten. Daarvoor zijn in dit bestemmingsplan vernieuwende regels opgenomen.

In een aantal gevallen (bijvoorbeeld bij zwaardere horeca of het verbouwen van een monument) is een vergunning vereist. Dan kan worden getoetst of de ontwikkeling inpasbaar is in de waarden van de historische binnenstad. Deze waarden zijn deels vastgelegd in documenten, die als bijlage bij de regels gevoegd zijn. Daardoor is voor iedereen duidelijk waaraan wordt getoetst.

Duurzaamheid

Tenslotte geeft dit bestemmingsplan regels voor duurzaamheid. Eén van de grote thema’s van deze tijd. Ook in Schoonhoven moet daar aandacht voor zijn. In de openbare ruimte, maar soms ook op of in gebouwen. Ook daarvoor zijn regels opgenomen. Soms sturend, soms stimulerend.

Wat is de planning? 

Het bestemmingsplan is op 6 april 2021 behandeld in het college van B&W. De vaststelling van het bestemmingsplan staat gepland voor raadsvergadering van 1 juni 2021.

Heeft u nog vragen?

Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag!

Projectleider Jos Lansbergen via j.lansbergen@krimpenerwaard.nl of projectondersteuner Mark van Hooijdonk via m.van.hooijdonk@krimpenerwaard.nl staan u graag te woord. 

Het huidige bestemmingsplan is in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl onder nummer NL.IMRO.1931.BP1909DK019-ON01.

Foto: Begrenzing plangebied
Foto: Begrenzing plangebied