Het college van burgemeester en wethouders heeft de ontwerp Omgevingsvisie formeel vrijgegeven voor ter inzage leggen in de periode 1 december 2020 tot en met 19 januari 2021. Tijdens deze termijn kan iedereen zienswijzen indienen. Ook organiseren we (digitale) ontmoetingen waarin we graag een toelichting geven. Natuurlijk is er ruimte voor het stellen van vragen.

U kunt de visie downloaden onderaan deze pagina of via www.ruimtelijkeplannen.nl

Versterken kwaliteiten Krimpenerwaard

De gemeente vindt het belangrijk richting te geven aan toekomstige ontwikkelingen die invloed hebben op onze leefomgeving. Het gaat vooral om initiatieven en ontwikkelingen die niet passen binnen de geldende bestemmingsplannen. Daarom hebben we een omgevingsvisie voor het hele grondgebied van de gemeente opgesteld. En zijn we bij het opschrijven van de visie en speerpunten uitgegaan van de kwaliteiten en waarden van onze Krimpenerwaard. De ontwerp Omgevingsvisie geeft op hoofdlijnen antwoord op de vraag hoe de toekomst van de Krimpenerwaard eruit ziet. De inhoud is in samenspraak met inwoners, ondernemers, (maatschappelijke) organisaties en partners gerealiseerd. Bovendien is het opstellen van een Omgevingsvisie verplicht als de Omgevingswet in 2022 van kracht wordt.

Belangrijke opgaven

De komende jaren willen we werken aan sterke en leefbare kernen, duurzame economische ontwikkeling, de klimaat- en energietransitie en veranderingen in het landelijk gebied. De visie helpt inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, investeerders en de gemeente bij het maken van plannen, initiatieven en beleid. De Omgevingsvisie nodigt ons uit samen te blijven werken aan een veilige, gezonde en duurzame Krimpenerwaard; waar het prettig wonen, werken, ondernemen en recreëren is.

Samen initiatieven tot succes maken

Als gemeente staan we positief tegenover nieuwe initiatieven. Initiatieven die passen bij de Krimpenerwaard en bijdragen aan onze toekomst. We hanteren het ‘ja-mits’ principe. Het is een geweldige kans om meer te werken vanuit wensen en signalen van de samenleving, vanuit vertrouwen en minder vanuit regels. Ook dagen we initiatiefnemers en onszelf uit al in een vroeg stadium contact te zoeken met alle betrokken partijen. Participatie is immers een van de belangrijke aspecten van de Omgevingsvisie.

Vragen of opmerkingen? Wij horen het graag

Heeft u vragen? We beantwoorden ze graag. Stuur een mail naar omgevingsvisie@krimpenerwaard.nl.

De ontwerp Omgevingsvisie ligt tot en met 19 januari 2021 ter inzage. Als u opmerkingen of aanvullingen heeft, kunt u een schriftelijke zienswijze indienen. Kijk voor meer informatie hierover op de pagina Ter inzage. De gemeenteraad beoordeelt of de zienswijzen een plek krijgen in de Omgevingsvisie. Vervolgens stelt de gemeenteraad de Omgevingsvisie Krimpenerwaard vast.