Pilot Schoonhoven

HOME  |  Pilot Schoonhoven

Pilot Schoonhoven

Voordat de nieuwe omgevingswet van start gaat, kunnen gemeenten een pilot (proef) houden met de zogenoemde ‘bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte’.

De gemeente Krimpenerwaard heeft ervoor gekozen om voor de binnenstad van Schoonhoven een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte op te gaan stellen. De binnenstad van Schoonhoven is namelijk een bijzondere plek. Er spelen veel belangen en veel opgaven. Deels bekend, deels onbekend. Het is daarbij van belang om te weten wát er in dit gebied speelt en wat de ambities zijn.

Stenen Brug in Schoonhoven

Foto: Stenen Brug, Schoonhoven (bron: www.inoudeansichten.nl)

Terugblik

Op 14 november 2017 en 17 mei 2018 hebben twee belangrijke informatieavonden plaats voor de inwoners, ondernemers en andere betrokkenen van Schoonhoven plaats gevonden. Op deze drukbezochte avonden hebben we van de aanwezigen veel informatie gekregen over wat zij al goed vinden in de binnenstad en wat beter kan.

Aan de hand van de resultaten van beide bijeenkomsten is het ambitiedocument opgesteld. Het ambitiedocument onderscheidt de volgende vijf thema’s:

  • een waardevolle binnenstad;
  • een leefbare binnenstad;
  • een duurzame binnenstad;
  • een ondernemende binnenstad;
  • een bereikbare en toegankelijke binnenstad.

Het ambitiedocument vormt de basis voor het opstellen van het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte. Daarbij wordt opgemerkt dat niet alle acties, die voortvloeien uit het ambitiedocument, geregeld worden met het nieuw op te stellen bestemmingsplan. Een aantal acties is te realiseren zonder bestemmingsplan. Dit geldt zeker voor de “zilveras”. De “zilveras” is het gebied tussen de Lek en het zilvermuseum. Voor dit specifieke gebied wordt op dit een nieuw actieplan geschreven. Daarnaast is al een ontwikkeling in gang gezet voor de Spoorzone. Deze ontwikkeling wordt samen met direct omwonenden vorm gegeven. In het ambitiedocument is aangegeven om welke overige acties dit gaat.

Commissievergadering 10 oktober en raadsvergadering 16 oktober 2018

Het ambitiedocument is op 10 oktober besproken in de raadscommissie Ruimte en Financiën. Op 16 oktober heeft de gemeenteraad het visiedocument vastgesteld. Daarmee is een startsein gegeven voor het opstellen van het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte.

De planning is dat het voorontwerpbestemmingsplan in het eerste kwartaal van 2019 ter inzage gelegd wordt.

begrenzing plangebied

Foto: Begrenzing plangebied

Contactgegevens: