Omgevingsvisie Krimpenerwaard

HOME  |  Omgevingsvisie Krimpenerwaard

Omgevingsvisie Krimpenerwaard

Wat is een omgevingsvisie?

De omgevingsvisie is een strategische visie waarin de ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn staan. Rijk, provincies en gemeenten moeten allemaal zo’n visie opstellen. De omgevingsvisie gaat onder andere in op de samenhang tussen ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed.

Waar moet de omgevingsvisie aan voldoen?

De omgevingsvisie loopt vooruit op de Omgevingswet. In de Omgevingswet staan een aantal voorwaarden waaraan de omgevingsvisie moet voldoen. Een omgevingsvisie moet:

  • integraal zijn (gaat over alle terreinen van de fysieke leefomgeving).
  • rekening houden met vier milieubeginselen:
    • het voorzorgsbeginsel;
    • het beginsel van preventief handelen;
    • het beginsel dat milieuaantastingen bij voorrang aan de bron moeten worden bestreden;
    • het beginsel dat de vervuiler betaalt.

Omgevingsvisie Krimpenerwaard

De gemeente Krimpenerwaard start met het opstellen van een omgevingsvisie voor de gehele gemeente. In deze visie geven we aan hoe we de kwaliteit van de leefomgeving in de kernen en het buitengebied voor de toekomst veilig kunnen stellen en waar nodig kunnen verbeteren. Het geeft kaders aan wat wel en niet kan in ons gebied.

Ook een samenlevingsvisie

In de Krimpenerwaard combineren we de omgevingsvisie met de samenlevingsvisie. Dit betekent dat de samenhang met gezondheid, sport, zorg, werkgelegenheid, voorzieningen enz. wordt meegenomen en dat het beleid met elkaar in overeenstemming moet zijn. De Omgevingsvisie Krimpenerwaard gaat dan ook over onderwerpen als wonen, infrastructuur, buitengebied, milieu, water, klimaat, gezondheid, veiligheid, sport, economie, duurzaamheid en nog veel meer.

Samen werken aan de omgevingsvisie

We willen de Omgevingsvisie Krimpenerwaard opstellen in nauwe samenspraak met inwoners, ondernemers, (maatschappelijke) organisaties en belangengroeperingen in onze gemeente. Het gaat immers om de kwaliteit van Krimpenerwaard als woon-, werk- en leefomgeving. Ook willen we in gesprek met andere organisaties die met onze leefomgeving te maken hebben, zoals de waterschappen, de veiligheidsregio, de buurgemeenten en de provincie. Het doel is een breed gedragen omgevingsvisie voor de gemeente Krimpenerwaard.

Wanneer gaan we wat doen?

Het maken van een omgevingsvisie voor de gemeente Krimpenerwaard doen we samen. Iedereen uit de gemeente kan inbreng leveren. Uitgangspunt in het proces is het leggen van verbindingen. Verbindingen tussen inwoners, ondernemers, bestuur, stichtingen, ambtenaren en college.

De gemeente wordt geholpen door Bureau BugelHajema bij het opstellen van de visie. Uiteindelijk stelt de gemeenteraad de omgevingsvisie vast. De planning hiervoor is half 2019.

Omgevingsvisie Krimpenerwaard en Strategische Agenda versterken elkaar

De gemeente is op dit moment bezig met twee grote trajecten waarbij over de toekomst van de Krimpenerwaard wordt nagedacht: het traject van de Omgevingsvisie en het traject van de Strategische Agenda. Deze trajecten versterken elkaar. De Omgevingsvisie Krimpenerwaard vormt het toekomstige afwegingskader voor beslissingen in de leefomgeving van de gemeente Krimpenerwaard. De Omgevingsvisie moet voldoen aan de Omgevingswet. Deze nieuwe wet gaat in 2021 in. 

De Strategische Agenda is de uitwerking van de Strategische Visie in een concrete doe-lijst voor de lange termijn voor het gehele gebied van de Krimpenerwaard (gemeente Krimpenerwaard en gemeente Krimpen aan den IJssel). De Strategische Visie is een burgerinitiatief en opgesteld door Riek Bakker.

Voor de zomer van 2018 wordt voor beide trajecten informatie opgehaald, die we deze zomer bij elkaar brengen. Uitgangspunten vanuit de Strategische Agenda nemen we mee in de Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie maakt vervolgens beslissingen bij de uitvoering van de acties uit de Strategische Agenda eenvoudiger. En de Strategische Agenda brengt delen van de Omgevingsvisie gelijk een stap verder. De gemeenteraad besluit uiteindelijk over zowel de Agenda als de Omgevingsvisie​.