Meer over de Omgevingswet

HOME  |  Meer over de Omgevingswet

Meer over de Omgevingswet

De Omgevingswet bundelt 26 bestaande wetten op het gebied van onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Door de Omgevingswet verandert er straks veel. Minder regels, meer ruimte voor lokaal maatwerk en een groter vertrouwen in andere overheden, burgers en ondernemers: dat zijn de centrale doelstellingen van de wet.

Fysieke leefomgeving

De Omgevingswet gaat over de fysieke leefomgeving en de activiteiten die gevolgen (kunnen) hebben hiervoor. De fysieke leefomgeving gaat in ieder geval om:

 • Bouwwerken (zoals woningen, bedrijfspanden)
 • Infrastructuur (zoals wegen, riolering)
 • Water en watersystemen (zoals waterkwaliteit en waterkwantiteit)
 • Bodem (zoals bodemvervuiling, bodemdaling)
 • Lucht (zoals luchtkwaliteit)
 • Landschappen (zoals het Krimpenerwaardse slagenlandschap)
 • Natuur (zoals het Veenweidegebied, waar we nieuwe natuur aanleggen)
 • cultureel erfgoed (zoals monumenten)

Uitgangspunten Omgevingswet

Met de nieuwe Omgevingswet wil het kabinet:

 • de verschillende plannen voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur beter op elkaar afstemmen;
 • duurzame projecten stimuleren;
 • gemeenten, provincies en waterschappen meer ruimte geven om hun omgevingsbeleid af te stemmen op hun eigen behoeften en doelstellingen.

Verder biedt de wet meer ruimte voor particuliere ideeën. Dit komt doordat er meer algemene regels gelden, in plaats van gedetailleerde vergunningen. Het doel staat voorop en niet het middel om er te komen. En de houding bij het beoordelen van initiatieven is ‘ja mits’ in plaats van ‘nee tenzij’. Zo ontstaat ruimte voor bijvoorbeeld bedrijven en organisaties om met ideeën te komen.

Samenhang in plannenfoto omgevingswet

Bij een initiatief moeten er nu tientallen verschillende wetten en regelingen worden geraadpleegd. Dit is ingewikkeld en zorgt er regelmatig voor dat het initiatief niet door kan gaan. Burgemeester en wethouders of de gemeenteraad, beslissen vaak alleen over een deelproject, zonder naar de samenhang van een gebied te kijken. De Omgevingswet verplicht de gemeente daarom integrale plannen te maken waarin de diverse belangen in onderlinge samenhang worden bekeken. Gemeenten moeten hun plannen en visie voor het grondgebied van de gemeente uiteen zetten in een omgevingsvisie.

Op tijd betrekken van belanghebbenden

Een belangrijk aspect van de Omgevingswet is het vroegtijdig samenwerken met de omgeving: bewoners, bedrijven, belangenorganisaties. Als zij inbreng hebben bij het maken van de gemeentelijke omgevingsvisie en het omgevingsplan (het huidige bestemmingsplan) en bij grote projecten, dan komt direct alle aanwezige kennis en creativiteit op tafel. Dat vergroot de kwaliteit van de besluitvorming en het draagvlak. En dat leidt uiteindelijk tot snellere besluitvorming.

Terug naar de homepage