Van links naar rechts: Wisja Pannekoek (VGBK), Irma Bultman (CDA), Ria Boere (VVD), Erik Wassink (SGP) en Pascal van der Hek (VGBK)

Dinsdag 7 juni zijn tijdens een openbare raadsvergadering de vijf wethouders geïnstalleerd. Samen met burgemeester Pauline Bouvy- Koene vormen zij de komende vier jaar het college van B&W.  

Tijdens de raadsvergadering werd ook het coalitieakkoord Vitaal Vooruit! Besproken. Onder de naam Vitaal Vooruit! wil de coalitie van VGBK, SGP, CDA en VVD de komende vier jaar werken aan krachtige gemeenschappen, vitale kernen en een toekomstbestendig landelijk buitengebied. Een Krimpenerwaard waar we er voor elkaar zijn, met voldoende ruimte voor wonen en werken en waar aandacht is voor de uitdagingen van ons landschap.

Het college gaat nu eerst aan de slag om het coalitieakkoord uit te werken naar een collegeprogramma. Daarin staan de concrete doelen die het college de komende jaren wil bereiken. 

Portefeuilleverdeling

Burgemeester

 • Openbare Orde en Veiligheid
 • Personeel & Organisatie
 • Handhaving
 • Integriteit
 • Bestuurlijke coördinatie en intergemeentelijke samenwerking
 • Externe betrekkingen
 • Wettelijke taken publiekszaken

Wethouder Pascal Van der Hek (VGBK)

 • Financiën
 • Dienstverlening & Participatie
 • Informatiemanagement
 • Project gemeentekantoor
 • Burgerzaken
 • Archief
 • Communicatie
 • Inkoop
 • 1ste loco

Wethouder Erik Wassink (SGP)

 • Water en waterveiligheid
 • Openbare ruimte (beheer beleid)
 • Projecten openbare ruimte
 • Gemeentelijk vastgoed
 • Grondzaken
 • Sport en onderwijs huisvesting
 • Projecten IHP 2de fase
 • Project Veenweide
 • Economie (inclusief landbouw/ detailhandel/ horeca)
 • Recreatie & toerisme
 • Project gemeentewerf
 • 2de loco

  Wethouder Irma Bultman (CDA)

  • Jeugd
  • WMO
  • Onderwijs
  • Preventief domein & gezondheid
  • Sportstimulering
  • Maatschappelijke voorzieningen
  • Subsidiebeleid
  • 3de loco

  Wethouder Ria Boere (VVD)

  • Strategische visie
  • Ruimtelijke ordening en vergunningverlening
  • Gebiedsontwikkeling
  • Wonen
  • Cultureel erfgoed
  • Milieu
  • Verkeer & vervoer
  • Projecten IHP 1ste fase
  • Project Gemeentekantoor
  • 4de loco

  Wethouder Wisja Pannekoek (VGBK)

  • Participatiewet, werk, re-integratie en inkomen
  • Wet sociale werkvoorziening
  • Wet inburgering
  • Volwasseneducatie
  • Cultuur (inclusief bibliotheekwerk)
  • Natuur en dierenwelzijn
  • Duurzaamheid, energie & klimaat
  • Afval
  • Project Afvalbrengstation
  • 5de loco