In de Krimperwaard vinden we het belangrijk dat iedereen mee kan doen, jong en oud. De kinderopvang vervult hierbij een belangrijke economische, sociale en pedagogische functie. In de Krimpenerwaard is er een breed aanbod van kinderopvang en peuteropvang, ook zijn er veel gastouders in onze gemeente.

Vormen van kinderopvang

 • Kinderdagverblijf: dit gaat om dagopvang waarbij het kind de hele dag wordt opgevangen
 • Peuteropvang: hierbij wordt het kind een deel van de dag opgevangen. Op deze locaties wordt ook een aanbod voor- en vroegschoolse educatie (VVE) geboden
 • Voorschoolse opvang: opvang die plaats vindt voordat de schooltijden beginnen
 • Naschoolse opvang: opvang die plaats vindt na schooltijd
 • Gastouderopvang: opvang bij een gezin thuis dat geregistreerd staat in het Landelijk Register Kinderopvang

Gesubsidieerde kinderopvang

Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag en heeft u een kind in de leeftijd 2 tot 4? U kunt dan gebruik maken van een gesubsidieerde peuterplek voor 8 uur per week. Als uw kind extra ondersteuning heeft, kunt u met het consultatiebureau bespreken of uw kind in aanmerking komt voor voor-en vroegschoolse educatie (VVE). Hiermee krijgt uw peuter 8 uur extra opvang per week. 

Op de pagina Subsidie voorschoolse voorzieningen aanvragen, vindt u meer informatie over subsidies voorschoolse voorzieningen. 

Kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag is een (gedeeltelijke) vergoeding in de kosten van kinderopvang. Dit kan gaan om een kinderdagverblijf, peuteropvang, gastouder of  opvang voor en na schooltijd. De vorm van opvang moet geregistreerd staan in het Landelijk Register Kinderopvang.

U kunt de toeslag aanvragen als u:

 • alleenstaand bent en geen werk heeft
 • een toeslagpartner heeft en jullie allebei werken
 • een een opleiding volgt
 • een traject naar werk volgt en een uitkering heeft
 • als werkzoekende bent geregistreerd bij het UWV en een traject naar werk volgt
 • verplicht een inburgeringscursus volgt bij een gecertificeerde instelling
 • minder gaat werken, dan mag u nog 3 maanden uitgaan van uw werkuren in de oude situatie
 • ziek bent gemeld en behoudt u uw werkcontract? Dan heeft dit geen gevolgen op uw recht op kinderopvangtoeslag

Hoeveel toeslag u krijgt, hangt af van de hoogte van uw inkomen, het aantal kinderen en de soort opvang. Bij de Belastingdienst kunt u zelf een proefberekening maken om te zien hoeveel kinderopvangtoeslag u kunt krijgen. U kunt de kinderopvangtoeslag aanvragen via Mijn Toeslagen. Inloggen doet u met uw DigiD.

Wat heeft u nodig?

 • Bewijzen van uw inkomen en dat van uw partner
 • Kostenopgave van de kinderopvangorganisatie
 • Als u schulden hebt, voegt u documenten toe die dit aantonen
 • U krijgt binnen 8 weken bericht van de belastingdienst of u kinderopvangtoeslag krijgt

Als u het niet eens bent met de beslissing,  dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang in de Krimpenerwaard

De Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang is een regeling voor ouders die kinderopvang nodig hebben vanwege een urgente medische en/of sociale situatie.  Zij hebben echter (tijdelijk) geen recht op kinderopvangtoeslag waardoor de opvang niet betaald kan worden. Professionals om het gezin heen kunnen bevestigen dat de noodzaak voor opvang van het kind/de kinderen hoog is en ondersteunen de aanvraag. 

Bij het Loket Samenleving en Zorg wordt de aanvraag in behandeling genomen. Hiervoor moeten alle gevraagde gegevens worden ingediend. Zo voorkomen we vertraging in het behandelen van de aanvraag. De consulent van het Loket Samenleving en Zorg zal een afspraak met u inplannen om de aanvraag te bespreken en met u te bekijken wat uw gezin nodig heeft. Als u het fijn vindt, kan uw hulpverlener hierbij aansluiten. Hieronder vindt u het aanvraagformulier dat online ingevuld kan worden.

Aanvraagformulier voor Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang

Beleidsregels Sociaal Medische Kinderopvang Krimpenerwaard