HOME  |  Inwoners  |  Overzicht producten en diensten  |  Planschade

Planschade

 • Wat is het?

  Planschade is schade die veroorzaakt wordt door een ruimtelijk plan. Dat kan een bestemmingsplan zijn, maar ook andere ruimtelijke plannen kunnen schade veroorzaken.

  Krijgt een gebied door een bestemmingsplan een andere bestemming? Dan kan dat schade voor u opleveren. Bijvoorbeeld als een plan bepaalt dat er een woonbestemming komt op een stuk grasland. Dit kan schade opleveren voor de omliggende huizen.

  Is dit bij u het geval? Dan kunt u aan de gemeente een tegemoetkoming vragen voor deze planschade.

 • Hoe werkt het?

  Om in aanmerking te komen voor een planschadevergoeding moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U hebt schade geleden aan uw eigendom. U bent dus eigenaar, geen huurder.
  • U kon deze schade niet voorzien op het moment dat u de woning, het bedrijfspand of de grond kocht.
  • U hebt niet op een andere manier een vergoeding gekregen, bijvoorbeeld door onteigening.
  • U vraagt de vergoeding aan binnen 5 jaar nadat het planologische besluit onherroepelijk is geworden.
 • Wat moet ik doen?

  Aanvragen en behandeling

  De gemeente heeft een procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade Krimpenerwaard. Hierin staat de procedure beschreven.

  Planschadevergoeding kunt u aanvragen met het daarvoor bestemde aanvraagformulier. U vindt dit formulier onder 'Te downloaden' bovenaan deze pagina.

  Vergoeding voor de schade

  De bepaling van planschade gebeurt via een planologische vergelijking. En dus niet via een vergelijking van de feitelijke situatie. Dit betekent dat gekeken wordt naar de oude maximale planologische mogelijkheden en naar de nieuwe maximale planologische mogelijkheden.

  Planschade is schade als gevolg van een planologisch (ruimtelijk) besluit van de gemeente. De schade wordt nooit helemaal vergoed. Daarom spreekt de wet over een "tegemoetkoming in planschade". 2% tot 5% van het schadebedrag is het zogenoemde maatschappelijke risico. Dit komt voor rekening van de eigenaar.

  Niet eens met besluit

  Bent u het niet eens met het besluit van de gemeente over uw aanvraag? Dan kunt u bezwaar maken.

 • Kosten

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag vergoeding planschade  wordt een drempelbedrag van € 300,- in rekening gebracht. U krijgt dit bedrag terug als de gemeente de vergoeding (deels) toekent.

 • Tips

  De ruimtelijke plannen

  In de Wet ruimtelijke ordening zijn de ruimtelijke plannen vastgelegd waarbij planschade kan ontstaan. Het kan gaan om de volgende ‘schadeoorzaken’:

  • een bepaling uit een bestemmingsplan of inpassingsplan
  • een bepaling uit een beheersverordening
  • een bepaling uit een wijziging of uitwerking van een bestemmingsplan of inpassingsplan
  • een omgevingsvergunning voor het gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan
  • het aanhouden van een besluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning
  • een bepaling uit een provinciale verordening op grond waarvan een omgevingsvergunning kan worden geweigerd
  • een bepaling uit een exploitatieplan op grond waarvan een omgevingsvergunning kan worden geweigerd
  • een koninklijk besluit dat de Wro buiten toepassing laat wegens landsverdediging
 • Te downloaden