HOME  |  Inwoners  |  Overzicht producten en diensten  |  Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer

 • Wat is het?

  Wanneer uw kind niet lopend of fietsend naar school kan vanwege de afstand of een handicap, komt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een bijdrage in de kosten van leerlingenvervoer. De gemeente vergoedt de vervoerskosten van een kind tussen het woonadres en de dichtstbijzijnde, voor de leerling toegankelijke school van de gewenste richting.

  Vraag digitaal leerlingenvervoer 2018-2019 aan

  Digitaal een wijziging doorgeven voor het leerlingenvervoer 2018-2019

 • Hoe werkt het?

  Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die één van de onderstaande scholen bezoeken:

  • Scholen voor basisonderwijs (openbaar of bijzonder).
  • Speciale scholen voor basisonderwijs (sbo).
  • Scholen voor speciaal onderwijs (so). Dit zijn scholen in het kader van de Wet op de expertisecentra, zoals ZMLK, ZMOK, mytyl- en tyltylonderwijs, scholen voor zintuiglijk gehandicapten, meervoudig gehandicapten (mg).
  • Scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs (v(s)o), maar alleen als er sprake is van een structurele handicap.

  In de volgende gevallen kan uw kind in aanmerking komen voor leerlingenvervoer:

  • De afstand van de woning naar school dient meer dan 6 kilometer te bedragen. Bij een afstand van minder dan 6 kilometer, worden de ouders(s)/verzorger(s) geacht zelf het vervoer naar de school van hun kind te regelen. Dit afstandscriterium is niet van kracht als blijkt dat de handicap van de leerling aangepast vervoer vereist.
  • Kan uw kind zelfstandig met de fiets reizen? De gemeente vergoedt dan de kosten op basis van een kilometervergoeding als de school verder dan 6 kilometer van uw woning ligt. Het gaat hierbij om een school voor basisonderwijs, speciale school voor basisonderwijs en speciaal onderwijs.
  • Kan uw kind zelfstandig met het openbaar vervoer reizen? De gemeente vergoedt dan de kosten van openbaar vervoer als de school verder dan 6 kilometer van uw woning ligt. Het gaat hierbij om een school voor basisonderwijs, speciale school voor basisonderwijs en speciaal onderwijs.
  • Komt u in aanmerking voor bekostiging van het vervoer, omdat uw kind een basisschool, een speciale school voor basisonderwijs of een school voor speciaal onderwijs bezoekt en u wilt uw kind met eigen vervoer naar school brengen en ophalen, dan kan de gemeente besluiten hiervoor een kilometervergoeding te verstrekken. Het is aan de gemeente om te bepalen of u hiervoor in aanmerking komt. De gemeente kiest voor de goedkoopste oplossing.
  • Vraagt u aangepast vervoer aan dan geldt het volgende: indien uw kind jonger is dan 11 jaar dan wordt hij/zij altijd met de taxi vervoerd. Voor kinderen van 11 jaar en ouder zal de gemeente de GGD om advies vragen of uw kind zelfstandig met het openbaar vervoer kan reizen. Is dat nog niet aan de orde dan vragen wij op welke termijn het wel mogelijk is. Als het in uw geval van toepassing is, dan ontvangt u daartoe een oproep van de GGD.
 • Wat moet ik doen?

  • U kunt via het e-formulier op de gemeentelijke website een aanvraag indienen om in aanmerking te kunnen komen voor de vergoeding van de kosten. Let op: hiervoor heeft u wel een DigiD inlogcode nodig. De gemeente zal het verzoek toetsen aan de verordening leerlingenvervoer. Binnen acht weken moet de gemeente een besluit nemen. De termijn van acht weken geldt voor alle binnengekomen aanvragen vanaf de datum van ontvangst. Houdt u bij de indiening van de aanvraag rekening met deze behandeltermijn en de gevolgen hiervan voor de ingangsdatum van de vervoersvoorziening. De beslissing kan met vier weken worden uitgesteld. Hiervan wordt u schriftelijk op de hoogte gesteld.
  • Zit uw kind reeds in het vervoer en is het jonger dan 11 jaar, dan hoeft u alleen de wijzigingen door te geven door middel van het wijzigingsformulier. Dit, vanwege de eerder afgegeven meerjarige beschikking. Indien uw kind een school voor basisonderwijs bezoekt, zijn de inkomstengegevens wel van belang, vanwege het eventueel betalen van een drempelbedrag.  
  • Voor aanvragen die gedurende het schooljaar worden ingediend, kan de bekostiging niet met terugwerkende kracht worden verstrekt. De ontvangstdatum van de aanvraag is hierin leidend.
  • U ontvangt van de gemeente een beschikking. In deze beschikking is vermeld of u aanspraak maakt op vervoer en welke vervoerskosten u vergoed krijgt.
  • Als u volgens de beschikking recht hebt op een vergoeding voor het openbaar vervoer of een kilometervergoeding, dan zal de gemeente dit bedrag overmaken op uw rekeningnummer. Indien van toepassing zal het drempelbedrag in mindering worden gebracht op de vergoeding.
 • Wat heb ik nodig?

  U dient het aanvraagformulier in te vullen en volledig aangevuld met de gevraagde verklaringen in te dienen bij de gemeente. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om de aanvraag digitaal te doen, dan kunt u ook een papieren formulier opvragen bij de afdeling Sociaal Domein, tel. 14 0182.

  Stuur een kopie van de inkomstenverklaring IB-60 mee. Het IB-60 formulier kunt u telefonisch aanvragen via de Belastingtelefoon: 0800-0543. Dit is niet nodig voor leerlingen die een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs of een school voor speciaal basisonderwijs bezoeken of als uw gecorrigeerde verzamelinkomen boven de inkomensgrens (aangegeven op het formulier) ligt. Het gaat hier om het inkomen in het tweede kalenderjaar voorafgaand aan het schooljaar waarvoor leerlingenvervoer wordt aangevraagd. De inkomstengegevens zijn van belang om te kunnen bepalen of u al dan niet het drempelbedrag dient te betalen. 

  Documenten

  Om uw aanvraag leerlingenvervoer in behandeling te kunnen nemen is het van belang dat u de volgende bewijsstukken meestuurt met het aanvraagformulier:

  • Een schoolverklaring. Deze verklaring dient u door de school van uw kind in te laten vullen en ondertekenen. U vindt de documenten hiervoor onder 'Te downloaden'.
  • Een kopie van de toelaatbaarheidsverklaring.
  • Een inkomensverklaring IB-60 indien uw kind een basisschool bezoekt. 
 • Kosten

  Wanneer de leerling een (speciale) school voor basisonderwijs bezoekt kan de gemeente een financiële drempel hanteren. Dit betekent het volgende:

  • U betaalt zelf de kosten van de eerste 6 kilometers. Alleen de kosten die boven het drempelbedrag uitkomen krijgt u vergoed. Het drempelbedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Afhankelijk van uw inkomen betaalt u (g)een eigen bijdrage. De hoogte van het drempelbedrag zult u, indien van toepassing, terugvinden op uw beschikking.
  • De gemeente vraagt van u een bijdrage in de kosten naar draagkracht. Dit kan alleen als de afstand tussen de dichtstbijzijnde toegankelijke school voor basisonderwijs en uw woning meer dan 20 kilometer is.

  Let op! In sommige gevallen mag de gemeente voor het vervoer een drempelbedrag én een draagkrachtafhankelijke eigen bijdrage in rekening brengen. De gemeente mag geen drempelbedrag in rekening brengen voor leerlingen in het speciaal onderwijs. Dit geldt ook voor leerlingen met een handicap die het reguliere onderwijs bezoeken en die niet zelfstandig gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer.

 • Achtergrond

  Gemeente Krimpenerwaard, afdeling Sociaal Domein

  Tel: 14 0182

  U krijgt binnen 8 weken bericht van de gemeente of u leerlingenvervoer krijgt.

  Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Tips

  Zorgt u ervoor dat u alle benodigde gegevens bij de hand hebt voordat u begint met het invullen van het aanvraagformulier:

  • Voor het digitaal aanvragen van leerlingenvervoer dient u in het bezit te zijn van een DigiD inlogcode. Voor meer informatie en het aanvragen van een DigiD kunt u terecht op www.digid.nl.
  • Laat alvast de schoolverklaring invullen en ondertekenen door de school. Zo kunt u de schoolverklaring direct digitaal meesturen met de aanvraag.

  Ga na welke eventuele andere bewijsstukken u mee dient te sturen met het aanvraagformulier.

 • Te downloaden