HOME  |  Inwoners  |  Overzicht producten en diensten  |  Kabels en leidingen leggen in openbare grond

Kabels en leidingen leggen in openbare grond

 • Wat is het?

  U dient voor de aanleg van ondergrondse netwerken in openbaar gebied vergunning aan te vragen bij de gemeente. Voor werkzaamheden tot een lengte van 5 meter kan worden volstaan met een melding.

  In principe mag alleen de kabel- of leidingexploitant een aanvraag voor een instemming/vergunning indienen. Als u namens een leidingexploitant de instemming/vergunning wenst aan te vragen, moet u bij de aanvraag een door de leidingexploitant ondertekende machtiging bijsluiten.

  Houdt u er rekening mee dat, indien door de werkzaamheden verkeershinder ontstaat, u hiervoor aanvullend contact op moet nemen met de gemeente.
  Naast een melding, instemming of aanvraag ingraving in gemeentegrond bij de gemeente aan te vragen, dient er voor het uitvoeren van graafwerkzaamheden; een klic-melding te worden gedaan bij het kadaster, informatie worden ingewonnen over de bodemkwaliteit, archeologische waarden van het gebied, etc.  Zie kop belanghebbende partijen.

  Houdt u bij nieuwbouw of forse verbouwing rekening met de nodige bekabeling (telecommunicatie, gas, elektriciteit, water, riolering e.d.). Deze moet u apart aanvragen bij de desbetreffende leveranciers.

 • Hoe werkt het?

  Bovengrondse kabels en leidingen

  1. Bovengrondse kabels en leidingen brengen vrijwel altijd beperkingen mee voor de gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden van de grond die onder de leidingen ligt.
  2. Het is verboden te bouwen onder of direct naast hoogspanningsmasten.
  3. De bouwhoogte onder de straalpaden van telefonie en dergelijke is gelimiteerd.

  Ondergrondse kabels en leidingen

  1. Ondergrondse kabels en leidingen hebben een veiligheidszone. Deze is afhankelijk van de aard van de leiding. In deze zones geldt een beperking van de bebouwingsmogelijkheden.
  2. De beheerders van ondergrondse kabels en leidingen, zoals energiebedrijven, willen dat de kabels en leidingen uitsluitend worden gelegd in openbaar gebied. Huisaansluitingen zijn hierop de enige uitzondering.
    
 • Wat moet ik doen?

  Bovengrondse leidingen

  Voor de plaatsing van bovengrondse infrastructurele werken is een bouwvergunning vereist.

  Ondergrondse leidingen

  Voor de aanleg van ondergrondse netwerken in het openbaar gebied dient er een melding of een vergunningaanvraag bij de gemeente te worden gedaan.
  De gemeente co├Ârdineert de meldingen, hierdoor blijft de overlast tot een minimum beperkt.

 • Wat heb ik nodig?

  Stap 1a. Voor een vergunningaanvraag of een instemmingsformulier

  Let op: er dient voor de start- en afmelding (stap 2 en stap 3)  van de werkzaamheden een apart formulier ingediend te worden!

  Vervolg -> Stap 2

  Stap 1b. Voor een storing- en/of calamiteitenformulier

  Let op: er dient voor de afmelding (stap 3) van de werkzaamheden een apart formulier ingediend te worden!

  Vervolg -> Stap 3

  Stap 2. Voor een startmeldingsformulier

  Let op: er dient voor de afmelding (stap 3) van de werkzaamheden een apart formulier ingediend te worden!

  Vervolg -> Stap 3

  Stap 3. Voor een gereed meldingsformulier

  Het formulier dient volledig te worden ingevuld en per e-mail opgestuurd te worden naar kabelsenleidingen@krimpenerwaard.nl t.a.v. afdeling Openbare Werken.

   

  Hoe lang duurt het?

  Op een melding krijgt u binnen vijf werkdagen reactie. Een vergunningaanvraag heeft een doorlooptijd van 6 weken.

  Bevoegd gezag

  Bevoegdheid gemeente bij openbaar net

  1. Indien de te leggen kabel of leiding onderdeel vormt van een openbaar net, waartoe iedereen toegang heeft, dan moet de gemeente het ingraven van de kabel of leiding gedogen. Het leggen van een kabel kan niet geweigerd worden, maar de gemeente moet de werkzaamheden wel coördineren. Daarom is er toch een meldingsplicht.
  2. De gemeente mag geen financiële voorwaarden aan haar medewerking verbinden.
  3. De kabelexploitant is verplicht de kosten te dragen van herstelwerkzaamheden aan bijvoorbeeld het straatwerk in de openbare ruimte.

  Bevoegdheid gemeente in andere gevallen

  Als de te leggen kabel geen onderdeel vormt van een openbaar net, is er voor de gemeente geen gedoogplicht. De medewerking van de gemeente is in dit geval niet verplicht en de gemeente kan (financiële) voorwaarden aan haar medewerking stellen.
   

  Belanghebbende partijen

  Bodemkwaliteit en archeologie:

  Omgevingsdienst Midden-Holland

  www.odmh.nl/ondernemers/bodem-en-archeologie

  www.odmh.nl/ondernemers/bodem-en-archeologie/bodembalie

  www.bodemloket.nl

  Klic-melding:

  www.kadaster.nl/web/artikel/Alle-producten-1/Graafmelding-KLIC.htm

  www.kadaster.nl/klic

  Waterschappen:

  Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

  www.schielandendekrimpenerwaard.nl

  Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden

  www.hdsr.nl

  Hoogheemraadschap van Rijnland

  www.rijnland.net

  Provincie

  Provincie Zuid-Holland

  www.zuid-holland.nl

   

   

 • Tips

  Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact op met de gemeente Krimpenerwaard via telefoonnummer 140182 of via het e-mailadres kabelsenleidingen@krimpenerwaard.nl Afdeling Openbare Werken


   

  Meer informatie vindt u bij het Kabels en Leidingen Informatie Centrum (KLIC). KLIC is een onderdeel van het Kadaster.