HOME  |  Inwoners  |  Overzicht producten en diensten  |  Evenement organiseren

Evenement organiseren

 • Wat is het?

  Een evenement is een gebeurtenis die voor iedereen toegankelijk is. Wilt u een evenement organiseren, zoals een braderie, optocht, herdenkingsplechtigheid, tent-/muziekfeest, kermis of sportwedstrijd? Dan vraagt u een evenementenvergunning aan bij de gemeente. Dit kan alleen in de gemeente waar u het evenement wilt houden.

  Organiseert u een kleinschalig evenement dan hoeft u hiervoor geen vergunning aan te vragen. U hoeft hiervan alleen een melding te doen bij de gemeente. Van een klein evenement is sprake wanneer:

  • het aantal aanwezigen niet meer bedraagt dan 100 personen.
  • het evenement vindt plaats op maandag tot en met zaterdag tussen 08.00 en 24.00 uur of op zondag tussen 13.00 uur en 24.00 uur.
  • geen muziek ten gehore worden gebracht op maandag tot met zaterdag voor 08.00 uur en na 24.00 uur en op zondag voor 13.00 uur en na 24.00 uur.
  • het evenement niet plaatsvindt op de rijbaan, (brom)fietspad of parkeerplaats of anderszins een belemmering vormt voor het verkeer en de hulpdiensten.
  • slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 10 m2 per object.
  • er een organisator is.
 • Hoe werkt het?

  Omdat er veel verschillende soorten evenementen bestaan, zijn er ook verschillende vergunningen. Welke vergunning u nodig heeft hangt af van wat u wilt organiseren.

  Categorieën evenementen

  Evenementen worden onderverdeeld in vier categorieën. Bij een klein evenement kunt u denken aan een kleine buurtactiviteit die overdag plaatsvind. U meldt het evenement bij de gemeente met een meldingsformulier klein evenement (te vinden onder het kopje 'Te downloaden'). U heeft dan geen vergunning nodig.

  A- evenementen zijn ook kleinschalige activiteiten, maar er is een iets grotere kans op het veroorzaken van hinder voor de omgeving, bijvoorbeeld door een groter bezoekersaantal, het tijdstip of het afsluiten van een straat. Gevaar voor de openbare orde of de veiligheid wordt hierbij niet verwacht. U vraagt voor zo’n evenement een vergunning  aan bij de gemeente met het aanvraagformulier evenementenvergunning (te vinden onder het kopje 'Online aanvragen'). Door middel van een risico-scan wordt bepaald of het evenement als een A-evenement wordt beschouwd. 

  B- en C- evenementen zijn de grotere en risicovollere evenementen. Bij dergelijke evenementen is er een zeker risico op nadelige effecten voor wat betreft openbare orde en veiligheid. Bij deze evenementen wordt door middel van een risico-scan bepaald of het evenement uiteindelijk als B- of C-evenement wordt beschouwd. Een vergunningaanvraag van zo’n evenement doet u bij de gemeente door middel van het aanvraagformulier evenementenvergunning.

  De gemeente bepaalt of u de vergunning krijgt. De gemeente kan een evenement ook verbieden. In de vergunning worden voorwaarden opgenomen. Neem deze goed door, want u moet zich ook hieraan houden.

  Niet tijdig ingediende en onvolledig ingevulde aanvragen kunnen buiten behandeling worden gelaten.

  Let op: Het gebruik van hoogwerkers en andere werktuigen, die anders worden gebruikt dan waarvoor deze bestemd zijn, worden in verband met de veiligheid van de deelnemers en/of bezoekers van het evenement te allen tijde geweigerd.

 • Wat moet ik doen?

  Voor de verschillende categorieën evenementen gelden verschillende regels rond het aanvragen. 

  Melding

  Een melding van een klein evenement doet u bij de gemeente. Doe dit in ieder geval 2 weken van tevoren.

  Voor de melding kunt u gebruik maken van het meldingsformulier klein evenement. Zorg ervoor dat u het formulier volledig invult, ondertekent en voorziet van eventuele (verplichte) bijlagen. Op het meldingsformulier vindt u precies welke documenten voor uw evenement nodig zijn.

  Vergunning

  Een vergunningaanvraag van een evenement doet u bij de gemeente. Voor een A-evenement doet u dit in ieder geval 3 weken van tevoren. In geval van een B- of C-evenement dient de aanvraag minimaal 13 weken van tevoren bij de gemeente te zijn ingediend.

  Voor een vergunning maakt u gebruik van het aanvraagformulier evenementenvergunning. Zorg ervoor dat u uw aanvraag volledig invult, ondertekent en voorziet van eventuele (verplichte) bijlagen. Op het formulier vindt u precies welke documenten voor uw aanvraag nodig zijn.

  Veiligheidsplan voor B- en C-evenementen

  Bij het indienen van de vergunningaanvraag voor een groot en/of risicovol evenement hoort een veiligheidsplan. In dit plan beschrijft u welke maatregelen u treft om de veiligheid van bezoekers te waarborgen.

  De gemeente heeft een invulformat veiligheidsplan ontwikkeld die u helpt bij het opstellen van uw veiligheidsplan.

  Andere vergunningen of ontheffingen

  Het kan zijn dat u nog andere vergunningen of ontheffingen moet aanvragen. Bijvoorbeeld een melding klein kansspel in geval van een bingo of een loterijvergunning of een vergunning voor het afsteken van vuurwerk.

 • Kosten

  Vanaf 1 januari 2019 gelden de volgende tarieven:

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:25, eerste lid, van de geldende Algemene plaatselijke verordening Krimpenerwaard (evenementenvergunning), indien het betreft:
  een evenement klasse A als bedoeld in het Kader Evenementenbeleid VRHM € 21,85 
  een evenement Klasse B als bedoeld in het Kader Evenementenbeleid VRHM € 92,20
  een evenement Klasse C als bedoeld in het Kader Evenementenbeleid VRHM €235,50   

  Een melding van een klein evenement is kosteloos.

  Vanaf 1 januari 2018 gelden de volgende tarieven:

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:25, eerste lid, van de geldende Algemene plaatselijke verordening Krimpenerwaard (evenementenvergunning), indien het betreft:
  een evenement klasse A als bedoeld in het Kader Evenementenbeleid VRHM € 21,35 
  een evenement Klasse B als bedoeld in het Kader Evenementenbeleid VRHM € 90,05
  een evenement Klasse C als bedoeld in het Kader Evenementenbeleid VRHM €230,00   

  Een melding van een klein evenement is kosteloos.

 • Achtergrond

  • U ontvangt binnen 8 weken bericht van de gemeente of u de vergunning krijgt.
  • Voor middelgrote evenementen krijgt u binnen 6 weken bericht.

  Melding klein evenement

  U krijgt bericht als de gemeente wil dat u zich aan bepaalde regels houdt. Ook als zij uw evenement verbiedt, krijgt u bericht. Dit bericht krijgt u binnen 5 werkdagen nadat u uw melding hebt gedaan.

 • Tips

  Wilt u met sportmotoren het geluidsniveau overschrijden op een evenement of sportterrein? Dan moet u een ontheffing aanvragen bij de provincie.

 • Online aanvragen

 • Te downloaden