HOME  |  Inwoners  |  Overzicht producten en diensten  |  Asbest verwijderen

Asbest verwijderen

 • Wat is het?

  Als asbest breekt, verbrandt of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij. Daarom moet u zich houden aan strenge regels als u asbest wilt verwijderen.

  • Als u asbest wilt verwijderen in of bij uw woning, moet u dit altijd melden bij de gemeente. Ook als u bijvoorbeeld vergunningvrij mag (ver)bouwen, moet u het melden als hierbij asbest vrijkomt.
  • Als u niet de eigenaar bent van de woning, maar de huurder, moet u eerst contact opnemen met de verhuurder.

  Voor meer vragen en antwoorden kunt u terecht bij het Kenniscentrum InfoMil van Rijkswaterstaat.

 • Wat moet ik doen?

  Sloopmelding doen

  U doet de sloopmelding via het Omgevingsloket online. Gebruik hiervoor uw DigiD. Bedrijven doen de melding met eHerkenning.

  Als u ook een omgevingsvergunning nodig hebt, dan kunt u via Omgevingsloket online ook een aanvraag hiervoor indienen. Dit doet u tegelijk met de sloopmelding. Doe de melding minimaal 4 weken voordat u wilt beginnen.

  In de volgende gevallen doet u de melding uiterlijk 5 werkdagen van tevoren:

  • U verwijdert als particulier asbest tot een maximum van 35 m2 per kadastraal perceel.
   • geschroefde hechtgebonden platen, niet zijnde dakleien, uit een woning of uit een op het erf van die woning staand bijgebouw, of
  • vloertegels of niet-gelijmde, asbesthoudende vloerbedekking uit een woning of uit een op het erf van die woning staand bijgebouw.

  Eén van de voorwaarden is dat de oppervlakte van de te verwijderen platen, vloerbedekking en/of tegels in totaal maximaal 35 m2 bedraagt per perceel (!). Bij meer dan 35 m2 dient u een melding te doen met een asbestinventarisatie.

  Voorbeeld:

  Als op het perceel bv. 100 m2 oppervlakte asbesthoudende dak(golf)platen aanwezig is, dan mag een particulier niet 35 m2 van de dak(golf)platen zelf verwijderen en het voor het overige deel een bedrijf inhuren of laten zitten. De asbesthoudende platen vormen immers een geheel dat in één keer verwijderd dient te worden.

  • Uw bedrijf voert reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden uit aan een deel van het gebouw met asbest. Dit geldt alleen als de termijn van vier weken tot onnodige leegstand van het gebouw leidt of het gebruiksgenot belemmert.

  Asbestinventarisatie is verplicht!

  Na de sloopmelding

  De gemeente stuurt u een ontvangstbevestiging van de sloopmelding. Is uw melding niet compleet? Dan krijgt u hiervan bericht en moet u een nieuwe melding doen. Is uw melding wel compleet? Dan kan de gemeente voorwaarden stellen aan de sloopwerkzaamheden. Aan deze voorwaarden moet u zich houden.

  Start en einde werkzaamheden melden

  Voordat u met de sloopwerkzaamheden begint, meldt u dit bij de gemeente. Doe dit minimaal 2 werkdagen van tevoren. Bent u klaar met de werkzaamheden? Dan meldt u dit ook bij de gemeente. Doe dit uiterlijk op de eerste werkdag nadat u klaar bent met de werkzaamheden.

  Asbest inleveren

  Asbest mag niet onverpakt worden vervoerd of aangeboden worden. Nadat u schriftelijk toestemming heeft gekregen, kunt u bij het milieustation inpakplastic verkrijgen. Hiermee kunt u het asbest inpakken en weer inleveren bij het milieustation.

  Hoe dit precies werkt staat in het bericht dat u na uw complete melding ontvangt.

 • Wat heb ik nodig?

  Gegevens bij de melding

  • naam en adres eigenaar van het gebouw dat asbest bevat
  • naam en adres uitvoerder van de werkzaamheden
  • adres, kadastraal nummer en soort gebouw
  • de data en tijdstippen waarop u gaat slopen
  • hoe u gaat slopen
  • gegevens over de afvalstoffen en hoe u deze gaat afvoeren

  Asbestinventarisatierapport

  U moet een asbestinventarisatierapport meesturen als u:

  • meer dan 35 m2 asbesthoudend materiaal verwijdert;
  • asbest verwijdert uit een gebouw dat gebouwd is voor 1994.

  Dit rapport moet worden opgesteld door een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf.

 • Achtergrond

  U kunt 4 weken na uw melding beginnen met asbest verwijderen. Als u een melding hebt gedaan voor werkzaamheden die u uiterlijk 5 werkdagen van tevoren moest melden, kunt u na 5 werkdagen beginnen met de sloop.

  Als u bericht hebt gekregen dat uw melding niet volledig is, mag u nog niet beginnen. U moet eerst een nieuwe melding doen. De termijn begint dan opnieuw.

 • Tips

  Als u niet zeker weet of een bepaald materiaal asbest bevat, kijkt u op de Asbestwegwijzer om een indruk te krijgen in welke materialen asbest kan zitten. Alleen een gecertificeerd bedrijf mag onderzoeken of er asbest aanwezig is. Een overzicht van gecertificeerde bedrijven vindt u bij Ascert