HOME  |  Inwoners  |  Bezwaar indienen

Bezwaar indienen

Het is afhankelijk van het soort aanvraag of u bezwaar of beroep kunt indienen. Hieronder vindt u een overzicht.

Aangevraagde omgevingsvergunning:

  • Ontvangen aanvragen om een omgevingsvergunning zijn geen besluiten. Het indienen van bezwaar of beroep is dan ook niet mogelijk. Indien van toepassing worden de bouwplannen ter beoordeling voorgelegd aan de Welstandscommissie of aan de Regionale Welstands- en Monumentencommissie. Als u belangstelling heeft om de behandeling van een bepaald bouwplan bij te wonen, dan kunt u een afspraak maken met een medewerker van de afdeling Vergunning, toezicht en handhaving, telefoon 14 0182.

 Verleende omgevingsvergunning:

  • Bezwaar: Belanghebbenden kunnen binnen zes weken vanaf de dag na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij (de burgemeester of) burgemeester en wethouders. Wanneer u bezwaar heeft ingediend, kunt u ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag. Een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingesteld bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek om een voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.
  • Beroep: Tijdens de inzagetermijn kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld bij de rechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Als u beroep instelt, kunt u tevens verzoeken om een voorlopige voorziening bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag. Beroep kan ook digitaal worden ingesteld bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Dit geldt eveneens voor het vragen van een voorlopige voorziening. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek om een voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd

Omgevingsvergunning ontwerpbesluiten:

  • Zienswijze: De desbetreffende stukken liggen met ingang van de dag volgend op de datum van bekendmaking zes weken ter inzage in het gemeentehuis. Daarnaast kunt u het ontwerpbesluit raadplegen op de gemeentelijke website: www.krimpenerwaard.nl dan wel op de site www.ruimtelijkeplannen.nl. Gedurende de inzagetermijn kan iedereen een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders.