HOME  |  Inwoners  |  Bestemmingsplannen  |  Schoonhoven  |  Wijzigingsplan Schoonhoven Centrum Noord blok 10

Wijzigingsplan Schoonhoven Centrum Noord blok 10

Ontwerp

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard maken overeenkomstig artikel 3.9.a van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpwijzigingsplan Schoonhoven Centrum Noord blok 10 met ingang van woensdag 28 november 2018 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt.

Ligging en beschrijving plan

De ontwikkeling van Schoonhoven Noord tot woongebied met centrum is juridisch-planologisch verankerd in het bestemmingsplan ‘Centrum Noord’. Het bestemmingsplan bevat globale uit te werken bestemmingen die voorzien in de ontwikkeling van onder meer woningen. In het uitwerkingsplan worden de bestemmingen ‘Centrum’ en ‘Wonen’, die gelegen zijn tussen de ’s Heerenbergstraat, Adam van Vianenstraat en de Edesmidsdreef, planologisch uitgewerkt voor de realisatie van woonblok 10.

Zienswijze

Vanaf woensdag 28 november 2018 ligt het ontwerp wijzigingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken gedurende 6 weken ter inzage bij het Klantcontactcentrum het gemeentehuis, Dorpsplein 8 in Stolwijk. Om de stukken in te kunnen zien, kunt u via het klantcontactcentrum (tel. 14 0182) een afspraak maken met de behandelend ambtenaar.

Het ontwerp wijzigingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken kunt u ook downloaden onderaan deze pagina of via www.ruimtelijkeplannen.nl onder het volgende planidentificatienummer (plan-ID): NL.IMRO.1931.BPU1809DK016-ON01.

Gedurende de inzagetermijn kan een ieder een schriftelijke zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 51, 2820 AB Stolwijk. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met mevr. Benschop van afdeling RO, tel. 14 0182, email info@krimpenerwaard.nl