HOME  |  Inwoners  |  Bestemmingsplannen  |  Lekkerkerk  |  Wijzigingsplan Opperduit 434

Wijzigingsplan Opperduit 434

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard maken overeenkomstig artikel 3.9.a van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het vastgestelde wijzigingsplan Opperduit 434 Lekkerkerk met ingang van 22 juni 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt.

Het wijzigingsplan voorziet in het omzetten van een bedrijfsbestemming naar een woonbestemming en de realisatie van een ruimte-voor-ruimte-woning op het perceel Opperduit 434. Deze woning is mogelijk door vertrek van het loonwerkersbedrijf naar het bedrijventerrein Lekkerkerk Oost en sloop van minimaal 1.000 m2 aan bedrijfsbebouwing op het perceel Opperduit 434.

Beroep

De desbetreffende stukken liggen met ingang van de dag volgend op de datum van bekendmaking zes weken ter inzage in het gemeentekantoor te Stolwijk. Om de stukken in te kunnen zien, kunt u via het klantcontactcentrum (tel. 14-0182) een afspraak maken met de behandelend ambtenaar. Het vastgestelde wijzigingsplan kunt u ook bekijken via de gemeentelijke website www.krimpenerwaard.nl/bestemmingsplannen onder de kop Lekkerkerk. Ook staat het plan op www.ruimtelijkeplannen.nl onder het volgende planidentificatienummer (plan-ID): NL.IMRO.1931.BPW1507BG002-VG01.

Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als u beroep instelt, kunt u tevens verzoeken om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van genoemde Afdeling. Voor zowel het instellen van beroep als het doen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.