HOME  |  Inwoners  |  Bestemmingsplannen  |  Krimpen aan de Lek  |  Wijzigingsplan Middelland 38 en boerderijverplaatsing Tiendweg

Wijzigingsplan Middelland 38 en boerderijverplaatsing Tiendweg

Rectificatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard maken overeenkomstig artikel 3.9.a van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het gewijzigd vastgestelde wijzigingsplan Middelland 38 en boerderijverplaatsing Tiendweg, Krimpen aan de Lek, met ingang van 28 juni 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt.

Het wijzigingsplan voorziet in het mogelijk maken van het verplaatsen van een agrarisch bedrijf aan de Middelland 38 in Krimpen aan de Lek naar een locatie aan de Tiendweg in Krimpen aan de Lek. De nieuwe boerderij wordt gerealiseerd aan de noordzijde van de Tiendweg in Krimpen aan de Lek, ongeveer ter hoogte van de kruising Tiendweg/Molenweg. De agrarische opstallen aan de Middelland 38 worden gesloopt. In de plaats daarvan worden twee vrijstaande woningen gerealiseerd.

Beroep

De desbetreffende stukken liggen met ingang van de dag volgend op de datum van bekendmaking zes weken ter inzage in het gemeentekantoor te Stolwijk. Om de stukken in te kunnen zien, kunt u via het klantcontactcentrum (tel. 14-0182) een afspraak maken met de behandelend ambtenaar. Het vastgestelde wijzigingsplan kunt u ook bekijken via de gemeentelijke website www.krimpenerwaard.nl/bestemmingsplannen onder de kop Krimpen aan de Lek. Ook staat het plan op www.ruimtelijkeplannen.nl onder het volgende planidentificatienummer NL.IMRO.1931.BPW1606BG007-VG01.

Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De beroepstermijn vangt aan de dag na terinzagelegging. Als u beroep instelt, kunt u tevens verzoeken om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van genoemde Afdeling. Voor zowel het instellen van beroep als het doen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.