HOME  |  Inwoners  |  Bestemmingsplannen  |  Stolwijk  |  Wijzigingsplan Koolwijkseweg 41

Wijzigingsplan Koolwijkseweg 41

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het wijzigingsplan ‘Koolwijkseweg 41, Stolwijk’’ met ingang van 13 februari 2019 gedurende zes weken ter inzage ligt.

Ligging en beschrijving plan

De boerderij op het perceel Koolwijkseweg 41 in Stolwijk wordt sinds begin deze eeuw gebruikt als woning. Het perceel heeft in het geldende bestemmingsplan "Landelijk gebied (voormalige gemeente Vlist)" 2014 de bestemming "Agrarisch met waarden" gekregen. De agrarische bestemming vormt een belemmering voor de gewenste verkoop. Om de woonfunctie van de locatie te formaliseren wordt de aanduiding ‘voormalige agrarisch bedrijf (vab)’ toegevoegd, waarmee de woning gebruikt mag worden als ‘burgerwoning’.

Ter inzage legging

Vanaf 13 februari 2019 ligt het vastgestelde wijzigingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken gedurende 6 weken ter inzage bij het Klantcontactcentrum het gemeentehuis, Dorpsplein 8 in Stolwijk. Om de stukken in te kunnen zien, kunt u via het klantcontactcentrum (tel. 14-0182) een afspraak maken met de behandelend ambtenaar.

Het wijzigingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken kunt u ook bekijken via de gemeentelijke website www.krimpenerwaard.nl inwoners / bouwen en wonen / bestemmingsplannen en op www.ruimtelijkeplannen.nl onder het volgende planidentificatienummer (plan-ID): NL.IMRO.1931. BPW1810BG017-VG01.

Beroep

Binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd is het instellen van beroep mogelijk voor:

  1. degene, die een zienswijze tegen het ontwerp wijzigingsplan hebben ingediend en belanghebbende zijn;
  2. belanghebbenden, die aan kunnen tonen dat zij redelijkerwijs geen zienswijze kenbaar hebben kunnen maken over het ontwerp van het wijzigingsplan.

Het beroepschrift wordt ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Tijdens de beroepstermijn kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van deze afdeling.

Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt op de dag, die volgt op die na de afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij een verzoek tot het treffen van voorlopige voorziening is gedaan. In dat geval treden het besluit en het plan pas in werking nadat op dat verzoek is beslist. Aan de indiening van zowel een beroepschrift als een voorlopige voorziening zijn griffiekosten verbonden. U kunt bij de griffie van de Raad van State hiernaar informeren.

Stolwijk, 12 februari 2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard,

mw. mr. M. Plantinga, secretaris

mr. R.S. Cazemier, burgemeester