HOME  |  Inwoners  |  Bestemmingsplannen  |  Stolwijk  |  Wijzigingsplan Benedenkerkseweg 125

Wijzigingsplan Benedenkerkseweg 125

Burgemeester en wethouders van Krimpenerwaard maken overeenkomstig artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend  dat het vastgestelde wijzigingsplan Benedenkerkseweg 125, Stolwijk, met ingang van 30 augustus 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt.

Het wijzigingsplan voorziet in het slopen van de bestaande boerderij en alle opstallen op het perceel Benedenkerkseweg 125  en het daarvoor in de plaats terugbouwen van twee vrijstaande woningen met bijgebouwen.

Beroep

De desbetreffende stukken liggen met ingang van 30 augustus 2017 zes weken ter inzage in het gemeentekantoor te Stolwijk. Voor het inzien van de stukken kunt u via het Klantcontactcentrum (tel. 14-0182) een afspraak maken met de behandelend ambtenaar. Het vastgestelde wijzigingsplan kunt u ook downloaden onderaan deze pagina. Ook staat het plan op www.ruimtelijkeplannen.nl onder het volgende planidentificatie nummer NL.IMRO.1931.BPW1610BG012-VG01.

Tijdens de inzagetermijn kan beroep worden ingesteld  bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Nu tegen het ontwerp wijzigingsplan geen zienswijzen zijn ingediend kan alleen beroep worden ingesteld door belanghebbenden die  kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om een zienswijze tegen het ontwerp plan in te dienen. Als u beroep instelt, kunt u tevens verzoeken om een voorlopige voorziening  bij de voorzieningenrechter van genoemde Afdeling. Voor zowel het instellen van beroep als het doen van een verzoek om voorlopige  voorziening is griffierecht verschuldigd.

Stukken