HOME  |  Inwoners  |  Bestemmingsplannen  |  Berkenwoude  |  Wijzigingsplan Achterbroek 43

Wijzigingsplan Achterbroek 43

Ontwerp

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard maken overeenkomstig artikel 3.9.a van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpwijzigingsplan ‘Achterbroek 43’ (kern Berkenwoude) met ingang van woensdag 22 augustus 2018 tot en met dinsdag 2 oktober 2018 voor een ieder ter inzage ligt.

Ligging en beschrijving plan

Het plangebied is gelegen in het buitengebied van de gemeente Krimpenerwaard, ten noorden van de bebouwingskern Berkenwoude. Op het perceel Achterbroek 43 te Berkenwoude is een agrarisch bedrijf gevestigd dat heeft aangegeven de bestaande bedrijfsactiviteiten verder uit te willen bouwen met een nieuwe bedrijfsloods, sleufsilo, mestbak en melkput. Het ontwerp wijzigingsplan voorziet in een uitbreiding van het bouwvlak naar 1,5 hectare om de toekomstige bouwplannen te kunnen realiseren.

Zienswijze & inzien

Vanaf woensdag 22 augustus 2018 ligt het ontwerp wijzigingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken gedurende 6 weken ter inzage bij het Klantcontactcentrum in het gemeentehuis aan Dorpsplein 8 in Stolwijk. Om de stukken in te kunnen zien, kunt u via het klantcontactcentrum (tel. 14 0182) een afspraak maken met de behandelend ambtenaar. Het ontwerp wijzigingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken kunt u ook downloaden onderaan deze pagina en bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl onder het volgende planidentificatienummer (plan-ID): NL.IMRO.1931.BPW1803BG011-ON01.

Gedurende de inzagetermijn kan een ieder een schriftelijke zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 51, 2820 AB Stolwijk. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met mevr. Benschop van afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, tel. 14 0182.