HOME  |  Inwoners  |  Bestemmingsplannen  |  Berkenwoude  |  Wijzigingsplan Achterbroek 43

Wijzigingsplan Achterbroek 43

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard maken overeenkomstig artikel 3.9.a van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het vastgestelde wijzigingsplan Achterbroek 43 Berkenwoude met ingang van woensdag 30 januari 2019 gedurende zes weken ter inzage ligt.

Ligging en beschrijving plan

Het plangebied is gelegen in het buitengebied van de gemeente Krimpenerwaard, ten noorden van de bebouwingskern Berkenwoude. Op het perceel Achterbroek 43 te Berkenwoude is een agrarisch bedrijf gevestigd dat heeft aangegeven de bestaande bedrijfsactiviteiten verder uit te willen bouwen met een nieuwe bedrijfsloods, sleufsilo, mestbak en melkput. Het wijzigingsplan voorziet in een uitbreiding van het bouwvlak naar 1,5 hectare om de toekomstige bouwplannen te kunnen realiseren.

Het wijzigingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken hebben voor een periode van 6 weken (van 22 augustus 2018 t/m 2 oktober 2018) ter inzage gelegen. Hiertegen zijn drie zienswijzen ingediend.

Ter inzage

Vanaf woensdag 30 januari 2019 ligt het wijzgingsplan gedurende 6 weken ter inzage bij het Klantcontactcentrum het gemeentehuis, Dorpsplein 8 in Stolwijk. Om de stukken in te kunnen zien, kunt u via het klantcontactcentrum (tel. 14-0182) een afspraak maken met de behandelend ambtenaar.

Het wijzigingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken kunt u ook bekijken onderaan deze pagina en op www.ruimtelijkeplannen.nl onder het volgende planidentificatienummer (plan-ID): NL.IMRO.1931.BPW1803BG012-VG01.

Beroep

Binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd is het instellen van beroep tegen het vaststellingsbesluit mogelijk voor:

  • degene, die een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan hebben ingediend en belanghebbende zijn;
  • belanghebbenden, die aan kunnen tonen dat zij redelijkerwijs geen zienswijze kenbaar hebben kunnen maken over het ontwerp van het bestemmingsplan;
  • een belanghebbende, die bezwaar heeft tegen de wijzigingen die bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn aangebracht.

Het beroepschrift wordt ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Tijdens de beroepstermijn kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van deze afdeling.

Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt op de dag, die volgt op die na de afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij een verzoek tot het treffen van voorlopige voorziening is gedaan. In dat geval treden het besluit en het plan pas in werking nadat op dat verzoek is beslist. Aan de indiening van zowel een beroepschrift als een voorlopige voorziening zijn griffiekosten verbonden. U kunt bij de griffie van de Raad van State hiernaar informeren.