HOME  |  Inwoners  |  Bestemmingsplannen  |  Lekkerkerk  |  Vastgesteld bestemmingsplan ‘Tiendweg Oost, ten westen van 1’ en besluit tot vaststellen hogere geluidswaarde

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Tiendweg Oost, ten westen van 1’ en besluit tot vaststellen hogere geluidswaarde

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 110c van de Wet geluidhinder bekend:

  • dat het vastgesteld bestemmingsplan ‘Tiendweg-Oost ten westen van 1’ en
  • het besluit tot het vaststellen van een hogere geluidswaarde

met ingang van 10 oktober 2018, gedurende zes weken ter inzage liggen.

Ligging en beschrijving plan

Ten westen van Tiendweg Oost, nr 1 in Lekkerkerk wordt één vrijstaande woning gerealiseerd. Het plangebied ligt aan de oostzijde van de dorpskern Lekkerkerk en wordt aan de noordzijde begrensd door de Tiendweg Oost. Het perceel ligt binnen de geluidzone van industrieterrein Dammestraat en de geluidszone van de Randweg te Lekkerkerk. Om de woning mogelijk te maken zijn hogere waarden voor industrielawaai en wegverkeerslawaai vastgesteld op 2 juli 2018.

Ter inzage legging

Vanaf woensdag 10 oktober 2018 liggen het vastgestelde bestemmingsplan en het besluit tot het vaststellen van een hogere geluidswaarden gedurende 6 weken ter inzage bij het Klantcontactcentrum het gemeentehuis, Dorpsplein 8 in Stolwijk. Ook de daarop betrekking hebbende stukken zijn hier in te zien. Om de stukken in te kunnen zien, kunt u via het klantcontactcentrum (tel. 14-0182) een afspraak maken met de behandelend ambtenaar.

Het vastgestelde bestemmingsplan en het besluit tot het vaststellen van een hogere geluidswaarde kunt u ook bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl onder het volgende planidentificatienummer (plan-ID): NL.IMRO.1931. BP1607BG018-VG01. Hier kunt u ook de daarop betrekking hebbende stukken bekijken.

Beroep

Binnen zes weken na de dag waarop de besluiten ter inzage zijn gelegd is het instellen van beroep mogelijk voor:

  • degene, die een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan en/of ontwerpbesluit tot het vaststellen van een hogere geluidswaarde hebben ingediend en belanghebbende zijn;
  • belanghebbenden, die aan kunnen tonen dat zij redelijkerwijs geen zienswijze kenbaar hebben kunnen maken over het ontwerp van het bestemmingsplan en/of het ontwerpbesluit tot het vaststellen van een hogere geluidswaarde;
  • een belanghebbende, die bezwaar heeft tegen de wijzigingen die bij de vaststelling van het bestemmingsplan en/of het ontwerpbesluit tot het vaststellen van een hogere geluidswaarde zijn aangebracht.

Het beroepschrift wordt ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Tijdens de beroepstermijn kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van deze afdeling.

De besluiten treden op de dag, die volgt op die na de afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij een verzoek tot het treffen van voorlopige voorziening is gedaan. In dat geval treden de besluiten en het plan pas in werking nadat op dat verzoek is beslist. Aan de indiening van zowel een beroepschrift als een voorlopige voorziening zijn griffiekosten verbonden. U kunt bij de griffie van de Raad van State hiernaar informeren.